Äldreförsörjningsstöd

Till
Socialdepartementet

Temat för detta brev är det av riksdagen i våras beslutade äldreförsörjningsstödet.

Många av de uppgifter som cirkulerar kring detta äldreförsörjningsstöd är så anmärkningsvärda att det känns nödvändigt att få dem kontrollerade. Jag vill ju undvika att i valrörelsen sprida vidare oriktiga uppgifter. Samtidigt är jag angelägen om att få bekräftat vad som stämmer. Som medborgare och skattebetalare tycker jag mig ha rätt att få besked.

Vilka av nedanstående uppgifter kan ni bekräfta respektive dementera? I det senare fallet - vilka är de verkliga förhållandena?


1. Kontantstödet för en ensamstående blir i dagsläget 4.087 kronor. Till skillnad från vanlig pension är det skattefritt.

2. Tillsammans med hyran betald för upp till 5.700 kronor per månad blir det 9.787 kr - vilket motsvarar en bruttoinkomst på cirka 14.000 kr.

3. Äldreförsörjningsstödet riskerar inte att minska när börsen faller - till skillnad från vanliga pensioner.

4. Äldreförsörjningsstödet kommer till övervägande del att uppbäras av nyligen invandrade till Sverige, utlänningar som inte bidragit till uppbygget av den svenska välfärden.

5. Nivån på äldreförsörjningsstödet hamnar högre än vad många svenskar kan räkna med att få i pension vid 65 år ålder.

6. Dessutom ligger hyresbidraget för svenska pensionärer lägre - det är satt till maximalt 4.095 kronor per månad. En skillnad på 1.605 kronor.

7. Den svensk som har vissa tillgångar kan inte komma i åtnjutande av detta äldreförsörjningsstöd.

8. De utlänningar som kommer till Sverige redovisar erfarenhetsmässigt nästan aldrig några tillgångar. De har möjligheter som svenskar saknar att stoppa undan eventuella tillgångar på vägen, eller lämna kvar dem i hemlandet. Det görs ingen kontroll av om de redan har pension från hemlandet.

9. De utlänningar som får svenskt äldreförsörjningsstöd har rätt att vara borta från Sverige i upp till tre månader och under tiden både få hyran betald och få ut sitt kontantstöd. Inget hindrar att de under bortavaron hyr ut lägenheten i andra hand för att skaffa sig extra inkomster.

10. Äldreförsörjningsstödet betalas av staten. Därigenom friseras statistiken över socialbidragsutgifterna. Samtidigt avlastas kommunerna så de kanske blir mindre avoga mot nya propåer från Migrationsverket.

Västerhaninge, den 13 augusti 2002

Jan Milld


Svar från departementet:

Bäste Jan!

Tack för Ditt brev angående äldreförsörjningsstödet.

Äldreförsörjningsstödet införs från 2003. Detta är ett stöd riktat till äldre som saknar rätt till pension eller har väldigt låg pension. Stödet är skattefritt. För att komma i fråga för att få äldreförsörjningsstödet ska man vara bosatt i Sverige samt ha fyllt 65 år. Syftet med detta stöd är att utradera socialbidragsberoendet hos denna grupp och därigenom täta maskorna i vårt gemensamma skyddsnät.

I dagsläget beräknas att drygt 10 000 personer omfattas av äldreförsörjningsstödet. För att få rätt till garantipension från det gemensamma pensionssystemet, krävs att man har bott minst tre år i Sverige före pensioneringen. För att få full garantipension krävs att man har bott i Sverige i minst 40 år.

Andra grupper som kan ha rätt till ersättning i form av äldreförsörjningsstöd kan vara ensamstående kvinnor som förvärvsarbetat i liten utsträckning och/eller tagit ut delpension eller gjort ett förtida uttag av sin pension. En annan grupp som kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd är svenskar som arbetat utomlands. Ingen pensionär, oavsett om personen är född i Sverige eller flyttat hit, kommer att få en lägre pension än äldreförsörjningsstödets lägsta nivå. Äldreförsörjningsstödet är alltså ett grundskydd för de grupper i samhället som har väldigt låg eller ingen pension från det gemensamma pensionssystemet.

Äldreförsörjningsstödet, som kommer att vara inkomstprövat, ska tillförsäkra dels en skälig levnadsnivå, dels tillförsäkra medel för att täcka bostadskostnader som inte överstiger 5 700 kronor för den som är ogift, alltså som samma bostadskostnadsgräns som redan finns i systemet för särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP). För gifta är motsvarande gräns 2 850 kronor per person. Notera att 5 700 kronor respektive 2 850 kronor är maxgränser. Om hyran är lägre än så, är det naturligtvis detta lägre belopp som ska ingå i beräkningen.

Den skäliga levnadsnivån ska, också det i enlighet med vad som gäller för SBTP, motsvara 1,294 prisbasbelopp per år för ogifta respektive 1,084 prisbasbelopp per år för gifta. Orsaken till att förmånens storlek anges i prisbasbelopp och inte i kronor är att den ska vara värdebeständig. Prisbasbeloppet beräknas utifrån inflationen i samhället. Sedan årsskiftet beräknas dock "vanliga" pensioner istället utifrån löneutvecklingen, en beräkningsmetod som, normalt sett, är förmånligare för pensionären.

Reglerna är alltså inte mer generösa än de regler som redan finns för de ekonomiskt svagaste pensionärerna.

Grundskyddet i det nya gemensamma pensionssystemet, garantipensionen, betalas ut till dem som har haft låg eller ingen inkomst under livet. Garantipensionen garanterar att ingen får lägre pension än 6 000 kronor/månad om man är gift och 6 727 kronor/månad om man är ogift. Den kan i vissa fall kompletteras med ett bostadstillägg. Ersättningen i äldreförsörjningsstödet är alltså lägre än den garantipension som betalas ut enligt det nya pensionssystemet.

De som uppbär äldreförsörjningsstöd kan besöka sitt hemland i upp till tre månader. Här gäller samma regler som i resten av socialförsäkringen. Om pensionären vistas utanför EES-området, ska äldreförsörjningsstödet betalas ut om utlandsvistelsen kan antas vara längst tre månader. Det har ansetts rimligt att dra gränsen där.

Med vänlig hälsning

Ingela Thalén


 Se även:

Millt sagt 02/35

Valfri pensionsålder


  Startsidan, Jan Millds hemsida