Tidspressad konsul

 Sveriges generalkonsul i New York, den tidigare Expressenredaktören och fp-politiken Olle Wästberg framträdde i TV4 en morgon i augusti 2000 för att diskutera tidskriften Salt. Wästberg påstod därvid att han "hela tiden" för en dialog med invandringskritiker.

Detta var knappast sant, men för att ge honom en möjlighet att åtminstone i efterhand göra påståendet sant sände jag honom ett e-mejl. Det visade sig dock att hans intresse för att en dialog var begränsat. Det blev ett par korta svar, sedan kunde Wästberg inte fortsätta, ty han hade inte tid.

Tid hade generalkonsuln däremot för att leverera nya angrepp i massmedia, denna gång genom dagstidningar.

Wästberg 1

Milld 1

Wästberg 2

Milld 2


Wästberg 1

Jag minns inte exakt hur mina ord föll. Jag räknade upp dig, Ingrid Björkman och Eva Bergqvist i syfte att tala om Salt nu tagit in just den grupp av invandringsmotståndare som försöker få lite mer intellektuell status. Om Eva Berggqvist sa jag "en etablerad antisemit".

Jag betraktar inte dig som rasist - däremot som just invandringsmotståndare, flyktingfientlig.

Med rasist menar jag människor som ser ner på personer av annan härkomst och/eller förespråkar speciella regler (t ex förbud att bosätta sig var de vill i landet) för människor med annan härkomst.

Olle WästbergMilld 1

Hej igen,
oavsett hur orden föll för dig i TV ger redan det du nu skriver i ditt mejl till mig anledning till fortsatt meningsutbyte oss emellan. Jag fäster mig vid tre formuleringar:

1. Bergqvist, Björkman och Milld försöker få "intellektuell status".

Ser man till avlagda examina och titlar så ligger väl åtminstone Ingrid Björkman bättre till än både du och jag.

Nu avser du kanske inte formella meriter. Med "intellektuell" kanske du syftar på en person med ett visst förhållningssätt - är det så?

Vad skulle det i så fall betyda konkret? Förslag: ett ärligt sanningssökande, en vilja att lyssna på andra, en förmåga att ta till sig nya fakta, en anslutning till demokratiska principer om yttrandefrihet mm. En önskan att konflikter ska lösas med argument och inte med våld, en strävan efter att få dialog och att motverka polarisering. En grundläggande respekt även för meningsmotståndare.

Det är vad jag själv lägger in i begreppet "intellektuell". Vad jag då finner är dock en förfärande brist på intellektualism hos dem i Sverige som ska gälla för att vara intellektuella! Ja, i många fall manifesteras en utpräglad anti-intellektualism (där de tydligaste fallen kanske är Bim Clinell och John Glas).

2. Jag är "invandringsmotståndare, flyktingfientlig".

Det första kan jag skriva under på, med viss tvekan. Jag vill ha en minskad invandring, och jag vill att krav ska ställas på dem som kommer till Sverige, men jag motsätter mig inte invandring som princip.

Det senare kan jag alls inte skriva under på. Jag tycker det är ett slappt och/eller propagandistiskt sätt att använda ord. En användning, ägnad att skrämma upp människor och skapa motsättningar.

Man kan ge asyl eller PUT åt fler eller färre individer, man kan förespråka stränga eller "liberala" regler, men det handlar då om politik. Man behöver för den skull inte vara fientligt inställd till de individer som det gäller.

3. Med rasist menar du den som ... förespråkar speciella regler , för "människor med annan härkomst". T ex förbud att bosätta sig var de vill i landet.

Då blir frågan om jag inte - med din terminologi - trots allt blir en "rasist". Jag anser ju inte att de som nyss fått PUT ska ha rätt till socialbidrag helt villkorslöst. Jag anser att bidragen ska kunna villkoras så att de under en första tid bor i anvisad kommun. Inte heller anser jag att den som nyss fått PUT ska få fulla bidragsnivåer. (Detta kan jämföras med att man kommer in som ny på en arbetsplats. Övergångsvis får man finna sig i att inte få full lön.)

Min ståndpunkt har en rationell grund. Det är en åtgärd som kan vara ändamålsenlig för att sålla bort ekonomiska flyktingar från människor med akuta skyddsbehov.

Ska man tolka ditt uttalande helt fundamentalistiskt, då skulle Sverige inte ha rätt att bedriva en politik för reglerad invandring. En sådan innebär ju att vissa människor nekas rätten att bo i Sverige.

Så jag vänder mig här mot din terminologi. Ordet "rasist" bör ges en snävare innebörd. Det bör reserveras för dem som anser att människor av olika raser har olika människovärde och att rastillhörighet ska utgöra grund för olikheter i behandling.

Jan Milld


Wästberg 2

Med intellektuell status menar jag att accepteras i den seriösa debatten.

OK, jag tror inte du är fientlig mot varje enskild flykting, men du vill uppenbart minska/strypa flyktinginvandringen.

Ja, jag menar att man inte kan ge människor - som accepterats i Sverige - kommunarrest därför att de har utländsk härkomst.

Olle Wästberg


Milld 2

Hej,
med ditt senaste svar väcker du nya frågor och reflexioner:

1. Intellektuell status

"Intellektuell" ska alltså inte fattas som ett visst förhållningssätt - sanningssökande, saklighet, hederlighet, varsamhet med ord, osv? "Accepteras i den seriösa debatten" skriver du, och syftar på den offentliga debatten, i stora massmedia.

"Intellektuell" blir alltså den som sanktioneras av personer med makt!

2. "Flyktingfientlig"

Så i dina ögon är jag "flyktingfientlig". Med detta begrepp avser du inte att vara fientlig mot vissa individer, men är det så begreppet allmänt uppfattas? I riksdagen den 21 maj 1997 talade dåvarande invandringsministern Pierre Schori om att "främlingsfientligheten" skulle "kriminaliseras och jagas", utan att bli emotsagd av någon i denna församling.

Inte råder det väl någon väsentlig skillnad i valör mellan ditt begrepp "flyktingfientlig" och Schoris begrepp "främlingsfientlig"?

Jag vill minska "flyktinginvandringen", skriver du. Här har vi ytterligare ett begrepp att definiera! Vem är "flykting"?

Gör man "flykting" och "invandrare" till synonyma begrepp, då kan förvisso sägas att jag vill "minska flyktinginvandringen". Men jag hävdar att det är begrepp som bör hållas isär. "Flykting" är, menar jag, den som är politiskt förföljd och tvingas fly, den som inte haft något val.

Ser vi till dem som efter asylansökan fått stanna i Sverige har 2/3 fått göra det på "humanitära grunder". De flesta har inte haft skyddsbehov, de är alltså inte flyktingar.

Andra har haft skyddsbehov, men de kommer från avlägsna länder. Där är det, menar jag, orimligt att Sverige blivit deras "första-asylland".

Asylinstitutionen missbrukas idag i stor omfattning. Ser inte du det som ett problem?

3. "Kommunarrest"

Du väljer att använda ett starkt värdeladdat begrepp, ägnat att blockera en saklig diskussion. Försök att styra bosättningsort för nyinvandrade kallar du "kommunarrest".

Frågan gäller väl vad som blir konsekvenserna av den ena eller andra handlingslinjen, vad som kan vara klokt eller oklokt. Vem gagnas av den linje du förespråkar?

Den verklighet vi nu har för nyligen invandrade till Sverige är språkproblem, utanförskap och segregering. I både Malmö andra kommuner finns det skolklasser där en majoritet av eleverna har utländsk bakgrund. Det ger små möjligheter till en vettig undervisning. Många elever lär sig inte svenska, många blir underkända i ett eller flera kärnämnen.

En bättre spridning av nyanlända till orter med större andel svenskar skulle ge bättre odds i livet för dessa barn.

Innebörden av mitt förslag (som f.ö. lanserats av både s-politiker i Göteborg och m-politiker i Malmö) är att socialbidrag för nyanlända, under en introduktionsperiod, villkoras med att de inte väljer en redan invandrartät kommun. De skulle alltså fortfarande kunna välja fritt bland kommuner, förutsatt att de klarar sin egen försörjning utan bidrag.

Här kan möjligen hävdas, att en sådan frihet är en chimär - man får inte arbete varsomhelst. Ur den synvinkeln tillhör jag själv - och säkert många svenskar med mig - de "arresterade".

Jag bor i Stockholm, men skulle mycket hellre vilja bo i en mindre stad eller på landsbygden. Men det kan jag inte, för där har jag inget arbete. Så den där fulla friheten är det inte många som har.

I TV-programmet hävdade du att du hela tiden för en diskussion med invandringskritiker. Jag skulle gärna se att du något mer utförligt kommenterade de argument jag för fram. Har jag rätt eller har jag fel? Om jag har fel - på vad sätt?

Jan Milld


Efter detta mejl svarade Olle Wästberg att han "av tidsskäl" inte kan fortsätta korrespondensen.


  Startsidan, Jan Millds hemsida