Logistik

Ur "Sverige i krig 1400-1800", Bo Eriksson:

"De återupptagna krigstågen i Livland fick konsekvenser för kuststädernas del. Stockholm tvangs inte enbart att ta emot ett stort antal utskrivet krigsfolk - cirka hälften av armén bestod av utskrivet inhemskt manfolk från antingen det egentliga Sverige eller Finland, de övriga var legosoldater. Statsmakten krävde även transportfartyg. De beslagtogs under kraftiga protester från stadens borgare.

Borgarna fick även den otacksamma uppgiften att innan överflyttningarna av armén ägde rum härbärgera soldater i sina hem. Bråken avlöste varandra, ibland med dödlig utgång. Stölder var legio och fylleriet allmänt utbrett,.."

Vid krigandet på andra sidan Östersjön var det en utmaning redan att skeppa över soldater, hästar och vapen. På den tiden var det ju segelfartyg som gällde, och man kunde få vänta i veckor på lämpligt väder.

Fram till öppnandet av Karlskrona efter erövringen av Blekinge utgick den svenska flottan från Stockholm, som en stor del av året var oanvändbar pga isen. På den tiden fanns ju inga isbrytare.

Redan vid överskeppningen kunde det ibland bli kännbara förluster - genom svält och epidemier, eller genom att fartyg kapsejsade.

Detta kunde ske utan att fienden behövt medverka, men gavs möjlighet försökte fienden naturligtvis även sänka fartyg genom beskjutning.

"Sverige i krig 1400-1800":

"... trossen, krigets svans som räknade ett lika stort antal människor som själva armén. Gifta män fick ta med hustru och barn.

Inte sällan hade adliga krigsbefäl även med sitt tjänstefolk... "

"Allt detta bidrog till att skapa jättearméer på 80.000-100.000 människor som dagligen skulle förses med mat och dryck och annan nödvändig proviant. Detta skapade stora och svåra försörjningsproblem, vilket förklarar arméernas maskliknande rörelser över det tyska krigsområdet. Man letade sig fram till de platser där man kunde finna mat."

Väl i land kunde man inte stanna på samma plats, en armé måste ständigt befinna sig i rörelse. Man skaffade sig sin försörjning genom vad som fanns att uppbringa lokalt och redan efter kort tid fanns där inte mycket kvar av ätbart. En armé på 20.000 soldater, med hästar och en lika stor tross av annan personal eller familjemedlemmar, var som en gräshoppssvärm.

Man kunde inte marschera tillbaka längs samma väg, det var ju som en öken, vilken inte kunde livnära trupperna.

Det var också en utmaning att finna vägar och broar som höll för belastningen. Före en förflyttning hade soldater sänts ut i förväg för att undersöka terrängen.

"Sverige i krig 1400-1800":

"Underhåll, eller logistik för att använda en modern term, var konsten att ge en armé förnödenheter och att förflytta densamma. Hör ingick ammunition, manskap, sjukvård, förnödenheter, material och så vidare. Och hästarna skulle ha foder. För det mesta stod lokalbefolkningen för underhållet.

Under 1600-talets senare hälft gick utvecklingen mot magasinsystem. Det innebar att arméer fick sitt underhåll från i förväg upplagda magasin. Ett fungerande magasinsystem saknades under trettioåriga kriget."

Ur "Storhet och fall", Herman Lindqvist:

"Varje förflyttning planerades mycket noga. Till arméns cirka 35.000 stridande soldater måste man räkna alla icke-stridande som kungens personal i hovstaten, kammarpagen,.. Där fanns trosskuskar och officersdrängar plus ett inte så litet antal hustrur och ett stort antal barn... totalt 445.000 människor. Det var som en stor stad i rörelse framåt... Till detta kom de närmare 35.000 de hade med sig."

Det är lätt att förstå de praktiska problemen. En häst bör få minst cirka fem kilo föda om dagen för att orka gå vidare."

"Det fanns klara instruktioner för hur en marsch skulle gå till. Allt högre befäl fick dagen innan skriftliga order, så kallade marschsedlar, med instruktioner om i vilken ordning alla skulle gå och vilken väg man skulle ta. Vägen hade dagen innan rekognoscerats av en förpatrull som undersökt broar och andra svåra passager samt ritat kartor. I marschsedeln stod också var varje enhet skulle slå läger följande kväll."

Gustav II Adolfs trupper i Tyskland förflyttade sig normalt fyra kilometer per dygn, Karl XII:s i Polen/Ryssland 3-4 mil per dygn.


Krigföring

Krig förr i tiden bestod inte bara, eller ens i huvudsak, av direkta drabbningar där allt sätts på spel. Det var mer fråga om utnötning, där civilbefolkningen blev gisslan.

Under många års krigande mellan Sverige och Danmark på 1500-talet och 1600-talet gjorde man ömsesidiga infall på varandras områden, för att döda bönder, skövla och bränna ned byar.

Ur "När Sverige blev stormakt", Herman Lindqvist:

"Detta sega gränskrig med Danmark blev vårt sista medeltid krig, det sista av dessa mycket blodiga och kostsamma krig utan egentliga drabbningar och fältslag,... Det handlade i högsta grad om etnisk rensning och om att mörda, bränna och plundra så mycket man kunde för att göra gränsområdena så oattraktiva som möjligt för fienden."

Under 30-åriga kriget i Tyskland blev det ofta belägringar där den segrade som var mest uthållig, som tålde mest av svält och sjukdomar. Det senare decimerade trupperna mer än fiendens beskjutning.

Herman Lindqvist:

"Stora fältslag där man kastar in hela sin armé var ytterst ovanliga och undveks i det längsta av varje klok fältherre. Det fanns nämligen ingenting så slutgiltigt som ett fältslag. På några timmar kunde flera års framgångar förvandlas till totalt sammanbrott, en stor fältherres hela lysande karriär satt bokstavligt talat i hans värjspets. Förlust betydde nästan alltid tusentals döda och kanske total kollaps för hela armén och riket."

"Fältslag tog man till bara då man var övertygad om seger eller då det helt enkelt inte fanns någon möjlighet att komma undan."

Det handlade om att lyckas förse de egna trupperna med föda, samtidigt som man i möjligaste mån berövade fienden detta.

Herman Lindqvist, om kriget:

"..varit mest en kamp om floder och pass, om fästningar och städer. Ofta en katt och råtta-lek med fienden där den alltid är starkare vars trupper har gott om mat och tillgång till förstärkningar och som lyckas förhindra att fienden får detsamma. Trupperna måste försörjas där de går och står, därför kan härarnas marscher verka ytterst irrationella på kartan, men speglar förmodligen bara den ekonomiska verkligheten."

Lindqvist, om belägringen av Nürnberg 1632:

"Där ligger nu sammanlagt långt över 50.000 människor nergrävda, stridsberedda men avvaktande. Tiden går. ... Svenska och katolska enheter spanar på varandra, överfaller varandras försörjningstransporter... Nöden ökar snabbt..."

"Alla byar, förråd, åkrar och ängar inom sju mils omkrets är utplundrade, avbrända eller förstörda av fienden."


Fältslag

Fältslag tillhörde alltså ovanligheterna, men när de skedde stod allt på spel.

De soldater som sårades kunde inte räkna med vård, i synnerhet inte om de tillhörde den förlorande sidan. Istället för sjukvårdare kunde man få besök av plundrare.

Soldater som deserterat från en drabbning kunde räkna med arkebusering om de efteråt påträffades.

Enskilda soldater som kommit ifrån sina förband levde också farligt vid möten med bönder i trakten.

Det blodigaste fältslaget i Sveriges historia var slaget vid Lund 1676. Där stupade 9.000 danskar och svenskar. 50%-iga förluster på båda sidor.

Det fanns olika vägar att ersätta förluster. Under 30-åriga kriget kom de svenska trupperna till en allt större del att utgöras av legosoldater, av olika nationaliteter, som värvades. Det förekom att besegrade soldater bytte sida.

En annan väg var nya utskrivningar, av unga män inom det egna riket - som ju då omfattade mer än det nuvarande Sverige.

Ur "Boken om Sveriges historia":

"Många var de änkor som blev ensamma på sina gårdar och än fler var de unga bondkvinnor som förblev ogifta i hela livet. Beräkningar från en socken i Västerbotten visar att på varje ogift man gick det tre ogifta kvinnor. Lägger vi därtill de många knektänkorna framgår tydligt att många svenska bygder i stor utsträckning var kvinnoland.

Av de 219 män som tagits ut till knektar i Bygdeå socken under 1620- och 30-talen återkom 19. Resten var rapporterade döda eller i några fall saknade.

Det har beräknats att under det stora nordiska kriget mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla svenska unga män miste livet under krigstjänstgöring. Den vanligaste dödsorsaken var virussjukdomar som exempelvis pesten och andra smittsamma sjukdomar som snabbt spreds i lägren. Många var de svenska män som aldrig hann se mer av kriget än uppsamlingslägren vid den södra Östersjökusten."


Civilbefolkningen

Bönderna drabbas alltså hårt. I första vändan sker det genom att man stal deras matförråd och förstörde deras odlingar

Detta gör naturligtvis soldaterna hatade av bönderna. Fick de tag i enskilda soldaterna tog de ofta tillfället att hämnas. På detta följde repressalier från armén.

Lindqvist::

"..Varje by som passerades brändes och plundrades. Civila slogs ihjäl, kvinnor våldtogs. Bayrarna svarade... med bakhåll, överfall, gerillaräder och stor brutalitet då man fick tag i någon fiende. En grupp svenska soldater överfölls, torterades, fick händer och fötter avskurna samt lämnades med utstuckna ögon och avskurna öron liggande på marken.

Svenskarnas hämnd kom genast..."


Ur "Sverige i krig 1400-1800", Bo Eriksson:

"Sveriges expansiva utrikespolitik under stormaktstiden resulterade i omfattande förluster av utskrivna soldater. Forskarna har räknat ut att omkring 30.000 svenska och finska soldater dog under perioden 1620-1639 och cirka 40.000 människor under perioden 1640-1650. Det ger den enorma summan av 90.000 människor, och ett genomsnittligt årsvärde av 3.000 människor. Det innebar många kistor och begravningar. Detta bara för Sveriges del: utomlands värvade soldater är här undantagna.

Särskilt höga var förlusterna under stora nordiska kriget 1700-1721. Sammanlagt 200.000 man satte livet till och detta då Sveriges befolkning var cirka 2 miljoner. Den främsta dödsorsaken var sjukdomar, svält och förfrysningsskador, och till det kom naturligtvis också de rena stridsskadorna. Extra hårt slog kriget mot Finland. Man räknar med att uppemot 1 procent av Finlands befolkning dog årligen när kriget rasade som allra värst. Under den ryska ockupationen flydde dessutom många finländare till Sverige.

Återkommande utskrivningar och höga dödstal blev normaltillståndet ända fram till stormaktstidens slutpunkt 1720. Det totala antalet döda åren 1620-1720 har uppskattats till en halv miljon svenska soldater, varav unga män i tjugoårsåldern stod för 20 procent. Forskarna har kommit fram till att var tredje svensk man dog i krigsmaktens tjänst. Majoriteten av dessa dog i sjukdomar, svalt eller frös ihjäl. Övriga dog i stridsskador."

"I genomsnitt levde en utskriven soldat i tre år och fyra månader om han ingick i fältarmén."


Jan Milld, den 4.2.2008

 

Se vidare:

Krigarkungar

 

Krigets verklighet

Logistik

Krigföring

Fältslag

Civilbefolkningen