1. Älvsborgs lösen 1570

Under sjuårskriget mot Danmark 1563-70 lyckades danskarna erövra Älvsborgs fästning. Detta skedde redan under krigets inledningsskede och efter bara två veckors belägring. Den 4 september 1563.

Den lösensumma - enligt freden i Stettin 1570 - som Sverige därefter måste betala för att återfå fästningen uppgick till 150.000 daler silvermynt.

Hälften skulle betalas i juni 1571, några veckor efter fästningens återlämnande. Återstoden skulle betalas i två omgångar, inom två år efter den första betalningen.

Herman Lindqvist, i sin andra bok, "Gustav Vasa och hans söner och döttrar":

"Summan samlades in genom att alla hushåll fick betala en tiondel av sin förmögenhet i silver, koppar eller boskap."

Kung i Sverige var under denna period Johan III.


2. Älvsborgs lösen 1613

Även under Kalmarkriget mot Danmark 1611-13 angrep danskarna Älvsborgs fästning.

Herman Lindqvist, i sin tredje bok, "När Sverige blev stormakt":

"Kristian IV drog nu med en stor här utländska legoknektar mot Älvsborgs och Gullbergs fästningar vid Göta älv, Sveriges enda andningshål ut till Europa eftersom Kalmar var förlorat och danskarna hade kontrollen över all trafik på Östersjön och Öresund. Om Älvsborg också föll skulle Sverige vara helt avskuret från omvärlden, inte bara från möjligheten att få utländsk militär hjälp utan också från all import av livsviktiga varor från utlandet som till exempel salt."

Detta danska försök 1611 misslyckades, flera stormningsförsök slogs tillbaka. Året därpå kom man dock igen:.

"Cirka tiotusen man danska trupper omringade och belägrade Älvsborg med all den utländska moderna teknik och kunskap man då kunde uppbringa. Där uppe i borgen på de femton till tjugo meter höga klipporna satt sexhundra svenskar; befälhavare Olof Stråle.

Gång på gång anföll legoknektarna. Hål bröts upp i murarna, men Stråle höll ut. Inte förrän svenskarna hade förlorat flera hundra man och vallarna var nära att smulas sönder gav Stråle upp. Han var då själv svårt sårad."

Kapitulationen skedde den 24 maj 1612.

Den lösensumma - enligt freden i Knäred 1613 - som Sverige denna gång måste betala uppgick till 1 miljon riksdaler. Betalningen måste ske i silvermynt, inte i varor. Den skulle ske i fyra omgångar och vara avklarad inom sex år. En oerhörd summa - den motsvarade värdet av landets sammanlagda skörd under fyra år!

Danskarna trodde inte att det fattiga Sverige skulle klara av att allt detta på så kort tid, utan räknade med att området - städerna Nya och Gamla Lödöse samt sju härader i Västergötland - skulle förbli i dansk ägo.

För att klara betalningen togs en extra skatt ut av varje medborgare, efter vederbörandes förmåga. Även utlänningar i Sverige, dock ej danskar, måste vara med om att bidraga. Kungen själv betalde 32% av kronans inkomster.

"En biskop fick betala fyrtio riksdaler i extraskatt vart och ett av de fyra åren, en skolmästare åtta, en kaplan på landet fyra. Enklare hantverkare utan större verkstad fick betala fyra riksdaler, en soldat två. Drängar fick betala en riksdaler, pigor en halv. Skulden motsvarade ungefär en hel månadslön för varje medborgare."

I början av 1616 gjordes en första avbetalning, på 250.000 riksdaler. I början av 1617 levererades en andra fjärdedel. Svenskarna försökte förhandla om mildringar i villkoren, men danskarna vägrade gå med på detta. I början av 1618 gjordes en tredje inbetalning, men sedan var det stopp:

"Nu fanns det inte mycket mer att ta i Sverige. Kungens privata bordssilver, änkedrottningens hela uppsättning... sista silverbägare räckte inte långt..."

Lösningen blev att låna pengar utomlands. Närmare bestämt i Nederländerna, dåtidens rikaste och mäktigaste handelsnation:

"Den enda tillgång Sverige hade som var lätt att omsätta i kapital i utlandet var Falu koppar. Alltså köpte svenska regeringen av bergsmännen i Falun. Malmen exporterades sedan av köpmän som mot trettio procents vinst fick den såld mot silvermynt i Tyskland och Nederländerna."

I själva verket kom lösenbetalningarna på så vis sätta fart det som skulle bli Sveriges viktigaste export hundra år framåt! Det medverkade till att grundlägga en styrka hos Sverige administrativt, ekonomiskt och i slutändan även militärt. Vilket Danmark senare skulle komma att få erfara.

Kung i Sverige var under denna period Gustav II Adolf.


Fästningen revs 1660 och ersattes med en ny. Efter att ha klarat ett "elddop" vid danska angrepp 1717-19 och fred slutits fick den nya fästningen förfalla.

Staden Göteborg grundades 1621, av Gustav II Adolf. En stad på Hisingen hade tidigare grundats av Karl IX, men denna förstördes av danskarna 1612.


Jan Milld, den 15.1.2007

 

Älvsborgs lösen

Vid två tillfällen har Sverige tvingats betala stora lösensummor. I båda fallen har det handlat om Älvsborgs fästning vid mynningen till Göta älv, anlagd på Gustav Vasas tid.

Älvsborg var ju Sveriges lilla glugg mot havet i väster, i en situation då både Halland och Bohuslän var dansk landskap. Till bilden hör att Öresund vid denna tid helt tillhörde Danmark, som därmed kontrollerad tillträdet till Östersjön.

Älvsborg var en strategiskt sårbar punkt, vilket danskarna två gånger lyckades utnyttja:

1. Älvsborgs lösen 1570

2. Älvsborgs lösen 1613