År 2009, nr 1

 

"Kränkande nyttjande"

SVT har, åtminstone intill nyligen, berömt sig själv för att vara en "fri television". Dvs man är oberoende av politiska makthavare, har friheten att säga sanningar och att kritisera vemsomhelst.

Frågorna blir då:

tillerkänner SVT andra samma rätt att kritisera - t ex vanliga medborgare, som skriver på bloggar eller gör filmer som läggs ut på Youtube?

tål SVT själv kritik?

Den senare frågan kan tolkas på två sätt, men i båda fallen är det uppenbart att svaret blir nej.

A.

SVT tål inte kritik i den bemärkelsen att man tillåter kritik. Annorlunda uttryckt: har man bara möjlighet att tysta kritiker, så gör man det. Man är själv en makthavare och tvekar inte att utnyttja den makten för att åstadkomma en likriktning.

Detta fick jag själv erfara i höstas. Plötsligt hade 25 av mina filmer på Youtube avlägsnats. Gemensamt för dem var att jag i dem kritiserat SVT-program. I de flesta fall gällde det programmet "Debatt", i övriga fall "Agenda".

Det ligger ju i sakens natur, att i en polemik citerar man gärna från den man kritiserar, för att läsarna ska kunna bilda sig en uppfattning om vad saken gäller. På motsvarande sätt har jag i mina filmer tagit med korta snuttar från SVT-programmen.
SVT lyckades få bort mina filmer med hänvisning till "upphovsrätt".

Ett uppenbart svepskäl, då man samtidigt lät andra filmer ligga kvar på Youtube, där man tagit med långa sekvenser ur SVT-program, dessutom helt okommenterat.
Lika litet som där var fråga om ekonomisk vinning, gäller detta för mina filmer. Det handlar för mig om ett raktigenom ideellt arbete, och ett försök att axla ett aktivt medborgaransvar.

När SVT-chefen Eva Hamilton svarade på ett brev från mig hymlande hon heller inte. Det gällde inte bara upphovsrätten i sig, utan ett "kränkande nyttjande". Det var mao just det faktum att jag i samband med klippen fört fram kritik, som fick SVT att reagera.

Sakligt sett skulle jag nog kunna ta strid, men i realiteten är SVT en koloss med tillgång till jurister och ekonomiska resurser, som gör att jag inte vågar utmana.

B.

Det här har samband med icke-tålandet av kritik i den andra bemärkelsen.
Programmet "Debatt" är inte bara grovt vinklat och snävt tuktat. I ivern att svartmåla kritiker går ibland över i direkt mobbing. Här kan man verkligen tala om kränkande nyttjande av mediet! Ett ovanligt tydligt exempel på propagandametoderna var behandlingen av Carl Hamilton, efter att denne haft ett gräl med de tre slöjdamerna på Halal-TV.

Den här indoktrineringsfunktionen bygger på att programinslagen får stå oemotsagda och att SVT slipper kritisk granskning i bildmediet. Då blir det ju lätt att avslöja obalansen och den odemokratiska hållningen, falskheten och hyckleriet. Med tanke på Youtubes expansion blir det därför angeläget för SVT att försöka stämma i bäcken, att tidigt statuera exempel.

MITT SVAR blir att omarbeta filmerna och ersätta SVT-klippen med stillbilder och text. Då får envar möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om vad det är som SVT finner vara ett "kränkande nyttjande".

Mina filmer finns på denna adress:
http://www.youtube.com/janmilld

Hjälp gärna fler att hitta till den sidan…


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT