År 2010, krönika 15

 

Möjligheternas land

Monas Sahlins nya bok har titeln “Möjligheternas land”.

Det får mig att tänka på systemet med personliga assistenter. Det drevs igenom av den borgerliga regeringen i början av 90-talet, med Bengt Westerberg som socialminister.

Först kostade det "bara" 4 miljarder kronor om året, nu är det uppe i närmare 30 miljarder.

Där skulle jag vilja veta tre saker:

1. Hur stor andel av de som nyttjat detta system är etniska svenskar, hur stor andel är invandrare från MENA-länder (Mellanöstern och Nordafrika)?

2. Hur omfattande är fusket?

3. Av de fall som uppdagats, hur stor andel av bedragarna är etniska svenskar, hur stor andel har MENA-bakgrund?

Låt mig tillägga att jag har en hypotes om svaren:

Systemet utnyttjas främst av invandrare. Fusket är omfattande och satt i system. De flesta fuskare har MENA-bakgrund.

Det här kommer vi inte att få veta, eftersom politiker och myndigheter inte vill att vi ska få veta. Varför?

Den officiella förklaringen kan låta som att man inte får peka ut syndabockar, stigmatisera utsatta grupper eller sparka på redan liggande, inte uppmuntra till främlingsfientlighet eller "spela rasisterna i händerna".

I verkligheten handlar det om att man har ett projekt som man under inga omständigheter vill överge. Kom sanningen fram om dessa gigantiska bedrägerier och avgrundslika orättvisor skulle nämligen opinionen mot projektet växa.

Själva frågandet kan fylla en viktig funktion, genom att sätta fingret på centrala problem.

I slutet av vitboken (webbmaterialet) har jag gjort en sammanställning av frågor som där till stor del lämnats obesvarade:

1. Bidragsbelopp per hushåll av samma storlek

Det har konstaterats att mer pengar går till bidragshushåll med invandrare än bidragshushåll med svenskar:

a) hur stora är de aktuella skillnaderna?

b) vad förklarar dessa skillnader?

2. Bidragsfusk

a) Hur vanligt är det att anhöriginvandrade efter sitt PUT söker asyl i ny identitet, och får dubbla bidrag?

b) Hur vanligt är det att familjestorleken pumpas upp, genom ambulerande barn?

c) Hur vanligt är det att man tidigarelägger sin pensionering genom falska id-uppgifter?

d) Hur vanligt är det att invandrare återvänder till sina hemländer, men alltjämt försörjs genom svenska bidrag?

e) Hur vanligt är det att utbetalningar går utomlands till personer som är avlidna?

3. Förtidspensioneringar

a) Hur fördelar sig de nu förtidspensionerade på födelseland?

b) Hur många av de förtidspensionerade uppehåller sig nu i sydligare belägna länder? Hur många av dessa är etniska svenskar respektive utrikesfödda?

4. Egenförsörjning

De 20 största invandrargrupperna (utrikes födda) - hur stor andel inom respektive grupp försörjer sig genom eget arbete?

5. Till förfogande

Av personer i arbetsför ålder, män respektive kvinnor, som inte står till arbetsmarknadens förfogande - hur fördelar det sig efter födelseland?

6. Uteliggare

Hur många invandrare i Sverige är uteliggare?
Hur stor är andelen, jämfört med andelen bland svenskar?

7. Arbetsförmedlingen

Svenskar som är arbetslösa måste vara beredda att ta anvisade arbeten även på annan ort - finns exempel där detta har gällt även invandrare?

8. Identiteter

a) 95% eller mer av de asylsökande i Sverige vägrar visa upp id-handlingar - hur många har i ett senare skede - t ex för att ta körkort eller rösta i hemlandets val, givit sin identitet till känna?

b) Görs någon form av efterkontroll från svenska migrationsmyndigheter?

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT