År 2010, krönika 16

 

Fler frågor

Det finns ju invandringsforskning I Sverige, ett antal personer som mer eller mindre på helhet ägnar sig åt ämnet invandring. Borde inte de då ta upp frågeställningar av det slag som jag tog upp i min förra krönika?
Här ytterligare frågor, som jag tycker att man borde söka svaren på:
9. Egna tillgångar

De flesta nyanlända utlänningar blir bidragsberoende.

I hur många fall har nyanlända utlänningar redovisat egna ekonomiska tillgångar?

10. Kommunekonomi

Invandringsminister Billström har försäkrat att det för kommunerna är "kostnadsneutralt" att emot nyanlända utlänningar, ändå har påfallande många kommuner visat sig ovilliga att ta emot sådana.

Utifrån gjorda erfarenheter - hur har kostnadsbilden blivit för kommunerna:

a) efter hur lång tid att respektive utlänning kommit i arbete?

b) i vilken utsträckning har han/hon genererat följdinvandring, och hur har det där blivit med självförsörjningen?

11. Giftermål

a) I hur många fall, år för år, har PUT givits utifrån giftermål med en person som redan har PUT?

b) I hur många fall har den personen varit svenskfödd respektive utlandsfödd?

c) Hur stor andel av dessa giftermål har varat mer än ett år efter beviljat PUT?

d) Hur fördelar sig detta på personer - hur många individer har under den senaste 20-årsperioden gift sig med utlänningar mer än en gång och därigenom åstadkommit PUT?

12. Medborgarskap

a) Hur många personer har både svenska och utländska medborgarskap?

b) Hur fördelar sig detta på födelseland?

c) Hur stor andel av dessa visade upp id-handlingar i samband asylansökan?

d) Hur många personer är det totalt, som har beviljats svenska medborgarskap utan att deras identitet med säkerhet har kunnat fastställas?

e) Hur många svenska medborgare finns det som inte förstår svenska?

13. Anhöriginvandring

a) Hur fördelar sig anhöriginvandringen på olika kategorier, som make/maka, son/dotter, far/mor och annat?

b) I vilken omfattning har anhöriginvandrade genererat ny anhöriginvandring?

c) Hur ser mönstret för egenförsörjning ut här?

14. Avvisningar

Vad händer efter avslag på asylansökan och beslut om avvisning från Sverige?

a) Hur många/hur stor andel reser självmant iväg, hur många stannar kvar illegalt?

b) I hur många fall ingriper svenska myndigheter för att verkställa avvisning och efter hur lång tid?

c) Vad kostar tvångsavvisningarna - dels enskilda fall, dels totalt år för år?

d) Hur många fall finns då avvisade senare återvänder till Sverige?

e) Till vilka länder sker de flesta tvångsavvisningarna?

f) Till vilka områden är avvisningar inte möjliga, och varför?

g) Hur stor är Sveriges u-bistånd till dessa länder?

15. Våldsbrott

Vid grova våldsbrott, hur fördelar sig gruppen offret utländsk bakgrund/förövaren svensk, mot offret svensk/förövaren utländsk bakgrund, vad gäller påföljden? - hur har domarna blivit? Kan där urskiljas något mönster, såtillvida att det döms hårdare i vissa fall?

16. Domar

Hur många/hur stor andel av dem som döms för grova våldsbrott

a) är utländska medborgare?

b) är utrikes födda?

c) har två utrikesfödda föräldrar?

d) har en utrikesfödd förälder?

17. Fängelsekunder

Hur många och hur stor andel av de intagna på svenska fängelser

a) är utrikes födda?

b) har utländsk bakgrund?

18. Skolvåld

Mobbing, hot och våld på våra skolor är ett växande problem. Hur många av de dokumenterat grövsta förövarna har utländsk bakgrund?

19. Trafikolyckor

Av personer, vållande till trafikolyckor, hur många/hur stor andel har utländsk bakgrund?

20. Ankarbarnen

a) Beträffande de ankarbarn som fått PUT i Sverige sedan år 2000 och framåt - hur länge har det i allmänhet dröjt innan den första släktingen anmält sig?

b) Hur många släktingar har det blivit per fall?

c) Hur många ankarbarn har fått TUT, hur många har fått PUT?

d) I hur stor andel av de fall där återföreningar skett har dessa skett i hemlandet respektive i Sverige?

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT