År 2010, krönika 2

 

El-försörjning

I samband med kärnkraftsomröstningen 1980 var en självklar utgångspunkt att det handlade om att klara Sveriges behov av energi, framförallt beträffande elektricitet. Från linje 2 betonades särskilt svensk industris behov av tillgång till mycket av billig energi, som en konkurrensfördel gentemot utlandet.

Fram till år 1980 hade det byggts upp en infrastruktur med kraftverk och elkraftledningar över hela Sverige. Det hade börjat med ångkraft, sedan kom vattenkraften och kärnkraften. Statliga Vattenfall administrerade det hela.

Nu har detta förändrats i grunden, utan egentlig debatt. För snart 20 år sedan avreglerades elmarknaden och nu dominerar tre stora bolag helt i ett slags oligopol. De är - förutom det statliga Vattenfall - tyska Eon, och finska Fortum.

En fundamentalistiskt marknadsliberal grundsyn låg bakom förändringen. Det nya systemet skulle automatiskt ge konkurrens och låga priser.

I verkligheten steg priserna kraftigt.

Dessutom har elleveranserna för många blivit osäkra.
Sverige elförsörjning har länkats samman med andra länders i i gemensam elbörs, "Nordpol". Denna fungerar så att den dyraste generatorn sätter priset för all el. Följden blir höga vinster, i synnerhet vid stränga vintrar.

Gör man dessutom som denna vinter, dvs stänger av två kärnkraftverk inför kylans ankomst, då riggar man för riktigt höga elpriser för konsumenterna. Reservaggregat måste då sättas in från olika kolkondenskraftverk, och priset beräknas på den sist producerade kilowatten. Ca 90% av elproduktionen kommer från den billigare framställda vattenkraften och kärnkraften. Det ger miljardvinster till företagen.

För staten ger detta extra inkomster, dels direkt genom Vattenfalls vinster, dels genom mer momsintäkter. Det fungerar m.a.o. som en dold beskattning.

Det totala skattetrycket i Sverige har ökat under många decennier och Sverige ligger i topp jämfört med andra länder, redan Vattenfalls vinster oräknade. Här finns både inbyggda mekanismer och en politisk strävan. Som vi vet finns det ju mycket att finansiera...

Det omedelbara kravet måste här bli att Vattenfall lämnar Nordpol och får sina avkastningskrav sänkta. Då kan Vattenfall tvinga även övriga elleverantörer att sänka sina priser.

Ett annat moment är tillförlitligheten i el-leveranserna. Som erfarenheten visat sker återkommande strömavbrott vid mycket snöande eller blåst, genom träd som faller ned över kraftledningar - med svåra konsekvenser för dem som drabbas.

Hela vår tillvaro bygger ju på tillgång till elektricitet. Utan el har vi ingen belysning, kanske heller ingen uppvärmning. Utan el fungerar varken spisar, microvågsugnar eller vattenkokare. Ej heller pumpar, datorer eller TV-apparater.

Värst utsatta är människor i glesbygden. Uppenbarligen har det blivit billigare för företagen att göra akututryckningar i snön vid strömavbrott, istället för att ha en framförhållning och röja kring ledningarna så att inga avbrott behöver ske.

Men även boende i större tätorter kan drabbas. Så skedde nyligen, när villor i Nockeby i Stockholm blev utan elektricitet i tre dagar och dyr utrustning frös sönder.

Kanske har vi att räkna med en serie kalla vintrar framöver. Då vore det bra med tillgång till ett större antal dieselaggregat för reservkraft. Försvaret hade många sådana, men de slumpades bort i stora utförsäljningar i Norrköping för några år sedan.

Elförsörjningen bör, menar jag, ses som en försvarsfråga. Det måste ingå som ett uppdrag för försvarsmakten att kunna möta klimathot. I linje med detta bör staten åter ta ansvar för infrastrukturen i vårt land. Dit hör både vägar, järnvägar och elförsörjning.

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT