År 2009, nr 26

 

Hållbart jordbruk

Den förda jordbrukspolitiken är långsiktigt ohållbar. Det är en tes som Gunnar Lindstedt övertygande driver i sin bok "Svart Jord", utgiven på Franks förlag 2008.

Varför är nuvarande jordbrukspolitik ohållbar?

Den förda politiken bygger på tillgång till stora mängder av billig olja och naturgas - inte bara som drivmedel till traktorer och andra redskap, utan även till framställning av konstgödsel. Oljan och naturgasen är ändliga resurser, ej förnybara.

Inte nog med det: utvinningen av olja och naturgas har redan nått sitt maximum. "Peak Oil" är passerat, varför priserna fortsättningsvis kommer att stiga - till mycket höga nivåer redan under första halvan av detta sekel.Jordbruksmark kan användas till att framställa etanol, som nu sker i Brasilien genom sockerrör och i USA genom majs, men det är ingen lösning på energiproblemet. Även om all jordbruksmark skulle användas till drivmedelsframställning skulle det inte räcka för att ersätta oljan - inte med nuvarande konsumtion. Än mindre blir detta möjligt om världens oljekonsumtion fortsätter att öka, vilket nu sker inte minst genom utvecklingen i Kina och Indien.

I samma utsträckning som jordbruksmark tas i anspråk för etanolframställning kommer mindre mark att kunna användas för framställning av mat. Därigenom kommer matpriserna att stiga.

Framförallt kommer matpriserna att stiga redan pga den dyrare oljan.
Industrijordbruk är långsiktigt ohållbart också genom att det urlakar jorden och leder till erosion.

Utvecklingen kommer att framtvinga en radikal omställning av jordbruket, i Sverige som i andra i-länder - vare sig vi vill det eller inte måste detta ske. Det är en ofrånkomlig utveckling!

Denna omställning kommer, även om den kan bli besvärlig. Förmodligen blir den mindre besvärlig ju förr och ju mer målmedvetet som den påbörjas.

Innebörden av omställningen blir ett jordbruk som är:

• mer småskaligt och arbetsintensivt

• decentraliserat och fokuserat på lokala behov, vilket ger mindre transportbehov

• baserat på kretslopp, integrerat med boskapsskötsel.

Lindstedt:
"... har vi en mödosam väg tillbaka till ett energieffektivare jordbruk. Om matpriserna inte ska nå astronomiska höjder måste matproduktionen återigen bli mer självförsörjande på energi, vilket antagligen kommer att kräva mångdubbelt större insatser av manuellt arbete igen."

En sådan utveckling kan medföra flera positiva effekter:

1. Den kan ge en stor mängd nya arbetstillfällen och kraftigt minska aktuella "sysselsättningsproblem".

2. Den öppnar nya möjligheter för en levande landsbygd. Fler människor måste bo på landet och det blir underlag för en grundläggande samhällsservice - som skolor och sjukvård, trafik och butiker - över en större del av Sverige. Onda cirklar ersätts med goda spiraler.

3. Miljöeffekterna kan bli märkbara, såtillvida att kväveövergödningen av sjöar och hav minskar påtagligt.

4. Folkhälsan kan förbättras och sjukvårdskostnaderna pressas ned:

• Människor kommer i sina dagliga arbeten att få mer av både motion och frisk luft. Behoven av gym och särskilda satsningar på motion bortfaller till stor del.

• Närheten till djur och natur kan skapa en mer harmonisk tillvaro.

• Maten blir av bättre kvalitet.

5. Samhället blir mindre sårbart.

Gunnar Lindstedt:
"En återgång till traditionella brukningsmetoder kommer att bli oundviklig."


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT