Bidrag

Man kan få statliga bidrag, genom Naturvårdsverket, för information i rovdjursfrågan.

En restriktion gäller dock: organisationen i fråga måste ha "rätt" åsiktsmässig inriktning.


Ur protokoll från Naturvårdsverket den 31/5 2008:

"Bidrag till rovdjurscentra, miljöorganisationer samt länsstyrelser för
information om stora rovdjur samt för utvärdering av satsningen.

1 § Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket att fördela 5 miljoner kronor  till information om rovdjur och för att utvärdera informationssatsningen, varav  högst 4 miljoner kronor ska tilldelas rovdjurscentra efter ansökan.

2 § Vid utlysning angav Naturvårdsverket att vi tar hänsyn till om projekten  omfattar samverkan med andra berörda aktörer, medborgarperspektiv och i  vilken utsträckning projektet kan öka acceptansen för rovdjurspolitiken och minska konflikterna om stora rovdjur.

Bidragen till rovdjurscentra ska användas för informationsprojekt, .."

"8 § Naturvårdsverket bifaller ansökan om stöd från följande miljöorganisationer  om sammanlagt 884 750 kronor

- - -

g) Svenska rovdjursföreningen, utveckla webbplatsen, ta fram och förankra  en informationsplan för föreningen, 190 000 kronor,"10 § Naturvårdsverket avslår följande ansökningar

a) Folkaktionen ny rovdjurspolitik, medlemsblad, undersökning av
rovdjursnärvarons påverkan på mentala hälsoläget i Värmland, information  till skolor och politiker i Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen, samt test av  system för registrering av rovdjursobs".


Från Folkaktionen ny rovdjurspolitik:

"Dialog innebär att två parter möts på lika villkor, information betyder att medborgarna delges objektiva fakta, för att baserat på denna, komma med ett eget ställningstagande.

Propaganda däremot betyder att den ena parten ensidigt vill styra mottagarnas åsikter för att få dem att ändra sitt beteende i en önskvärd inriktning. Sådan propaganda är diktaturstatens främsta kännemärke.

Granskar man vem och till vilka ändamål pengarna har fördelats är det, med ett eventuellt litet undantag inom renskötseln, ren och skär propaganda. Av information och dialog finns inte ett spår."

"Folkaktionen ny Rovdjurspolitiks medlemmar är till större delen personligt påverkade av rovdjur i närområdet. Våra medlemmars vardag blir ofta starkt begränsad och man upplever att livskvaliteten har försvunnit. Och livskvalitet är inte bara jakt. Det är främst tryggheten för familj och djur som är viktiga.

Vi hade begärt pengar för att kunna distribuera allsidig information om hur rovdjuren påverkar vår vardag. Speciellt hade vi också begärt en mindre summa pengar för att åskådliggöra de små djurhållarnas situation med rovdjur i närområdet.

I en sann demokrati får olika åsikter komma fram på lika villkor. Vad gäller rovdjursfrågan får vi tyvärr konstatera att Sverige inte är en sådan demokrati. Exemplet från Norge där vår motsvarande organisation får ett frikostigt bidrag från norska staten, borde leda till eftertanke och självrannsakan.

Inge Johansson, Ordförande riksorganisation..."

 

 

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida