Internationella konventioner

Under konstruktion:

 

Ur "I VARGENS SPÅR", avhandling 2008 från Göteborgs Universitet, av Serena Cinque:

"Konventionen om biologisk mångfald (CBD) ratificerades av EU 1993. Denna konvention är ett av fem dokument som utgick från FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro (UNCED) 1992. Ett viktigt begrepp redan vid denna konferens blev 'Hållbar utveckling':"

"Konventionen ... syftar till att bevara den biologiska mångfalden (rikedom av arter, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem)."

"Konventionen kallas för 'ramkonvention' eftersom den består främst av övergripande flexibla principer. De olika länderna har ganska stor frihet att uppfylla konventionens kav utifrån nationella utgångspunkter."

"En ytterligare konvention som inverkar på den svenska vargpolitiken är 'Konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter', så kallade 'Bernkonventionen', som antogs 1979 och ratificerades 1982 av EU."

Bernkonventionen antogs alltså vid en tidpukt då inga vargar fanns i Sverige.

Ur "Avslöjandet", av Nils Norén:

"Av de länder som tidigare har skrivit under konventionen har följande länder reserverat sig när det gäller varg: Bulgarien, Tjeckien, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Slovenien, Slovakien, Spanien och Turkiet. (Men inte Sverige och Norge)."

"Alltid hänvisas till Bernkonventionen, EU:s habitatbestämmelser, Världsnaturfonden vars bestämmelser Sverige har skrivit under. Sverige har under århundraden självt bestämt hur vi ska ha det. Denna bestämmanderätt måste vi återerövra. I annat fall är det väl bara att konstatera att Sverige i och med EU-inträdet lät sig ockuperas av främmande makter. Utan större motstånd klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet att EU:s direktiv ska gälla före Sveriges grundlag."

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida