Partierna

 

Miljöpartiet:

"Jakt som är hänsynsfull, miljöanpassad, reglerad och långsiktigt hållbar kan bidra till effektiv natur- och faunavård. Jakten ska anpassas till populationerna hos de arter man vill jaga och deras utveckling över tid och rum.

Jakttider och antalet djur som får skjutas ska omprövas årligen och baseras på inventeringar för att säkerställa biologisk mångfald och långsiktig hållbarhet.

Jakt under vår och sommar, då flytt och reproduktion sker, ska inte vara tillåten. Skadeskjutningarna måste minimeras, ny teknik måste premieras.

Plågsam jakt, som jakt med fällor, grytjakt och jakt med levande lockbeten ska förbjudas. Rovdjurspopulationen ska tillåtas öka så att den blir livskraftig.

En politik för hållbar utveckling bygger på principer som genomsyrar det politiska beslutsfattandet. En sådan princip är att mänsklig verksamhet ska ske med hänsyn till naturen och anpassas så att livet och dess mångfald inte hotas.

Skyddet av naturen kan inte ses isolerad. Det som sker inom ekonomin och samhället i övrigt påverkar naturen och livsmiljön för alla arter. Naturskyddsfrågor måste därför vara integrerade i alla samhällssektorer.

Skyddet av skogar, våtmarker, stränder och ett flertal andra biotoper måste utvidgas och skärpas. Sveriges skyddade arealer är fortfarande små och otillräckliga för att kunna säkerställa den biologiska mångfalden. Dessutom tillåter Sverige betydande störningar av djur- och växtliv även i skyddade områden.

Minst tio procent av Sveriges yta måste skyddas för att arter och underarters fortbestånd ska säkras. Vi vill därför grundlagsskydda nationalparkerna."


Vänsterpartiet:

"Det är viktigt att vargstammen överlever, vilket inte är en självklarhet då det är en utrotningshotad djurart. Vargen överst i näringskedjan och har därför en viktig roll i ekosystemet. När en art med den positionen dör ut kan det få ett helt ekosystem att kollapsa. Målet är 20 vargar ska födas per år och att vargstammen ska uppgå till cirka 200 individer och att den ska sprida sig i sitt naturliga utbredningsområde.

Vi kom tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens om att ändra lagstiftningen, för att stärka stödet och respekten för målen med rovdjurspolitiken. Det är möjligt att skjuta ett rovdjur som inte går att skrämma bort från ett inhägnat område med tamdjur.

Tyvärr vill regeringen ändra i jaktförordningen så att det blir lättare att skjuta varg utan att kringgå lagen. Detta skulle kunna bli ett allvarligt hot mot vargens överlevnad."

"Ett av de största bekymren är att skydda hundar mot rovdjuren. Detta gäller nästan helt de frigående jakthundarna vid jakt. Det är få hundar som dödas och följaktligen inte ett stort allmänt problem, men för den drabbade kan det vara en stor förlust. Möjligheterna att minska antalet rovdjursdödade hundar måste utredas. Det kan handla om andra jaktmetoder, jakt utan frigående hund, jakttider, speciella jaktregler i rovdjurstäta områden, metoder för att skrämma bort rovdjur istället för att döda dem. Stängsel är effektivt för att skydda till exempel får men inte renar. Det är viktigt med en ersättning som till fullo täcker förluster för de djurägare som får sina djur rivna.

Beslut om rovdjurens bevarande är ett nationellt beslut och konsekvenserna av en livskraftig rovdjursstam därför ett nationellt ansvar."


Socialdemokraterna:

Beträffande Socialdemokraterna är det svårt att få grepp om vad som är hela partiets linje och vad som är uppfattningar bara från enskilda riksdagsledamöter. Så här sägs det i en av många olika s-motioner i riksdagen från 2008:

"Den förra socialdemokratiska regeringen tillsatte i januari 2006 en särskild utredning om de stora rovdjuren, bland annat vargen. Denna rovdjursutredning redovisades till regeringen/miljödepartementet i december 2007. Utredaren (Åke Pettersson) föreslog bland annat vargstammen inte ska tillåtas öka ytterligare när etappmålet har nåtts, utan ligga fast i tre år. Slutbetänkandet var ute på remiss till juni 2008. Den borgerliga regeringen har sagt att man ska lägga en proposition till riksdagen om den framtida rovdjurspolitiken. Men under gällande riksmöte är en sådan proposition ännu inte aviserad.

Eftersom etappmålet för vargstammen med största säkerhet redan har uppnåtts och passerat måste regeringen skyndsamt presentera en ny förvaltningsplan för vargen som har till syfte att stabilisera vargstammens utveckling. En sådan förvaltningsplan bör innehålla möjligheten att begränsa vargstammens ökningstakt genom licensjakt."


Folkpartiet

"Folkpartiet liberalerna vill skapa en helhetssyn vad gäller synen på våra
rovdjur. Grundinställningen är att vi är för en biologisk mångfald och anser
att våra fem stora rovdjur; björn, lo, varg, järv och örn, har en plats i vår
fauna. För att få acceptans för detta så krävs det både lyhördhet och ett
fungerande regelverk.

Vad gäller vargstammen i Sverige anser vi att den ska vara såväl livskraftig som jaktbar. Viktigt är att tamdjursägare som lever i närheten av rovdjur tillåts skydda sina tamdjur samt att skälig ersättning utgår vid ett angrepp. På så sätt minskar vi risken för illegal jakt.

För att förstärka djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir
angripna av rovdjur fattade regeringen i mars 2007 beslut om ett tillägg till
paragraf 28 i jaktförordningen. Tillägget är tidsbegränsat till två år och
innebär att man kan skydda sina djur även utanför inhängande områden utan att
rovdjuret behöver ha fullbordat ett angrepp. Naturvårdsverket har fått i
uppdrag att utvärdera förändringen så att rovdjurstammarna inte påverkas
negativt.

Folkpartiet vill:
• Att värna den biologiska mångfalden vilket inkluderar våra fem stora rovdjur.
• Verka för att säkerställa en genetiskt friskt vargstam i Sverige.
• Beslut i skyddsjaktsfrågor skall kunna delegeras till länsstyrelserna i ett
regionalt förvaltningsområde (kan vara större än ett län) när vargstammen
bedöms vara livskraftig, eller vid särskilda behov på grund av enstaka djur med
beteende som motiverar skyddsjakt.

Vi har genomfört:
• En höjning på ytterligare 20 miljoner kr till drabbade tamdjursägare för att
ersätta skador som orsakats av rovdjur och säl i budgeten för 2009. Anslaget
för viltskadeersättningar är totalt nu på 111 miljoner kr."

Vidare sägs fp-håll:

"Vår ståndpunkt är att en boskapsägare ska ha rätt att skydda sin tamboskap om den utsätts för angrepp från en varg. Det ska gälla oavsett om djuren finns inhägnade eller går lösa, som är fallet kring fäbodar."

"Domen på sex månaders fängelse mot Stig Engdahl för att han har skyddat sina får mot vargangrepp har visat på inkonsekvensen i dagens lagstiftning och att den behöver ses över.

Folkpartiet vill inte utrota vargen men för att få acceptans bland allmänheten för att vargen ska få finnas måste det klart och tydligt framgå att en djurägare har rätt att skydda sina tamdjur. För den skull är det inte fritt fram att skjuta vargar."


Moderaterna

"Sverige har nått etappmålet för varg!

Sveriges riksdag har satt upp ett etappmål om 200 vargar i Sverige. I Åke Petterssons rovdjursutredning framgår att om vi når det uppsatta målet så ska vi stanna på 200 vargar och försöka hålla den i 3 år.

- Nu när vi har nått etappmålet är det viktigt att vi håller den nivån och inte tillåter ytterligare en förökning säger den moderata riksdagsledamoten Patrik Forslund.

Forskare vid viltskadecentrer menar att det finns mellan 230-250 vargar i hela landet.

- Det är viktigt att människor som vistas i skogen, som jägare och markägare, känner sig trygga och säkra. I dagsläget anser jag att det är nödvändigt att inte låta vargbestånden öka ytterligare, avslutar Patrik Forslund."

Artikel publicerad 2008-11-03


Centerpartiet:

När utredningen "Sammanhållen rovdjurspolitik" föreslog ett första mål på 200 vargar, avsåg detta hela Skandinavien, alltså Sverige och Norges tillsammans.

Riksdagens beslut 2001 gick längre. Där avsågs 200 vargar för enbart Sverige.

På denna punkt anförde Centerpartiet en avvikande mening. Centern önskade ett mål på 150 vargar i Sverige, 200 för Skandinavien som helhet.

 

Centerpartiet gav i juni 2006 ut rapporten "Jakt och rovdjurspolitik". Där sägs bl.a:

"Det finns fog för att säga att den svenska rovdjurspolitiken i mångt och mycket är en  storstadsskapelse. Beslut om inriktningen har fattats långt ifrån de människor som dagligen är  berörda och lever i bygder med främst varg och björn men även lo. Centerpartiet vill flytta  besluten om rovdjurspolitiken närmare de människor som berörs. Vi är övertygade om att  besluten fattas bäst på regional och lokal nivå istället för av anonyma byråkrater i Stockholm.

Den socialdemokratiske jordbruksministerns utspel om att förse jakthundar med pinglor som ett  skydd mot vargangrepp får ses som ett tydligt exempel på denna storstadsstyrning. Ytterst är det  en livskvalitetsfråga för de som bor i områden med mycket rovdjur att kunna påverka sin  situation.

Centerpartiet anser att det är självklart att människor ska ha full rätt att skydda sin egendom  oavsett var ett angrepp sker. Vi konsekvent arbetat för en förändring av § 28 i jaktförordningen  för att möjliggöra detta. Den ändring som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet nu  enats om måste betecknas som en halvmesyr som inte tar hänsyn till djur som finns utanför hägn,  exempelvis jakthundar och djur på skogsbete. Centerpartiet hävdar bestämt att privat egendom  alltid ska få skyddas från rovdjur oavsett var angreppet sker.

Centerpartiet anser att det delmål om 200 vargar i Sverige som fastställdes av riksdagen 2001 är  felaktigt och för högt satt. Centerpartiet var ensamma med en reservation under denna punkt vid  beslutstillfället. Vargstammen måste ses i ett skandinaviskt perspektiv, inte bara ett svenskt som  nu är fallet. Centerpartiet anser att den skandinaviska vargstammen bör uppgå till högst 200  individer. Föryngringarna i vargstammen har varit många under senare år och därmed kommer   vargen att etablera sig i fler områden. Centerpartiet vill i dagsläget ha en planerad legal jakt på  varg utöver nödvändig skyddsjakt. Därtill tycker vi att det skulle finnas fördelar med att införa  regionala tak för storleken på vargstammen. "


Kristdemokraterna

Kristdemokraterna under en längre tid föreslagit en regional rovdjurshantering för att flytta makten över besluten närmare de som berörs. Ett annat uppmärksammat förslag Kristdemokraterna lanserat under förra mandatperioden är rätten att kunna skjuta stora rovdjur inom 200 meter från inhägnat område.

Jonathan Lindgren (kd)

Ur KD-motion år 2005:

"De stora rovdjuren måste ha plats för att leva i Sverige. Samtidigt är det viktigt att rovdjursstammarna utvecklas på ett sådant sätt att människors möjligheter att bo och verka på landsbygden inte äventyras. Beslutande myndigheter bör ges ökade befogenheter att medge jakt för att förebygga skador eller andra olägenheter samt för att realisera riksdagens beslut om en varsam tillväxt av rovdjursstammarna.

Alla skador på tamdjur som orsakas av rovdjur bör ersättas. Även de som drabbar jakthundar och hästar. Full ekonomisk ersättning för rovdjursangrepp bör gälla både för djur som ingår i näringsverksamhet och för andra djur som hålls som husdjur. Ökade resurser behövs också för uppsättning av elstängsel och för andra åtgärder som krävs för att möjligheterna till djurhållning i områden med stora rovdjur skall kunna garanteras.

I motionen för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar föreslår Kristdemokraterna därför att anslaget till stängsling ökas och att en modell för ersättning till icke-kommersiella tamdjur tas fram."

Ur KD-motion 2008:

"Många, både jägare och forskare, menar att den kvot som regeringen ställt upp redan är uppnådd och att man redan nu måste ta fram en plan för hur stammen skall kunna bibehållas på denna nivå. Med den förökning av varg vi har idag, som enligt vissa forskare ligger på cirka 20-30 procent per år, kommer vi snart att ha en ohållbar situation i vissa delar av landet.

Antalet attacker på tamdjur har ökat. Detta är inte bara något som berör säkerheten för tamdjur och deras ägare. Den starka vargstammen ger även upphov till stora bekymmer för lokalbefolkningen i och med att den börjar vandra närmare bebyggelse och även i vissa fall blir mindre skygg för människor.

De lokala länsstyrelserna sitter på stor kunskap och information gällande den rådande situationen och utvecklingen i varje enskilt län gällande utvecklingen av rovdjursbeståndet. Att större ansvar förs över till en regional nivå ser vi som en naturlig följd i denna fråga. Dels säkra en balanserad förvaltning av rovdjuren, men även för att de enkelt och okomplicerat kan följa eventuella förändringar som sker i stammarna.

Vi anser därför att regeringen, med anledning av att vargstammen troligtvis redan denna vinter kommer överstiga det svenska etappmålet, skyndsamt måste ta fram en plan för hur en aktiv skötsel av vargstammen kan ske på ett kontrollerat och reglerat sätt."


Allianspartierna:

Pressmeddelande från Allianspartierna i riksdagen 2006-04-06

Ändra §28 om skydd mot t.ex. varg

Det kräver Allianspartierna i riksdagen i ett gemensamt uttalande efter torsdagens justering av Miljö- och jordbruksutskottets betänkande "jakt och viltvård". Allianspartiernas representanter i utskottet, Bengt-Anders Johansson (m), Sverker Thorén (fp), Björn von der Esch (kd), Jan Andersson (c), reserverade sig gemensamt för att §28 i jaktförordningen måste ändras, så att en djurägare får rätten att skydda alla sina tamdjur. Detta innefattar också rätt att skydda frigående djur t ex fäbobrukets djur och jakthundar.

- Den socialdemokratiska regeringen har satt rovdjurspolitiken och förtroendet för politiker i fara genom att inte fatta beslut om §28 i jaktförordningen om skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd. När beslutet väl kom var det varken tillräckligt tydligt eller tillräckligt långtgående.

- Ytterligare bevis för en handlingsförlamad regering kom när den rovdjursutredare man tillsatt inte fick chansen att fullfölja sitt uppdrag utan pekpinnar. Han avgick innan rovdjursutredningen hann påbörjas.

- Att som miljöpartiet säga blankt nej till ytterligare förändringar av §28 gynnar ingen. Att som socialdemokraterna varken kunna hantera frågan om §28 eller snabbt få igång en rovdjursutredning är förödande både för rovdjurspolitiken och för förtroendet för oss politiker.

- Vår bedömning är att när tydliga regler om platsundersökning efter att rovdjur dödats också regleras i jaktförordningen ökar rättssäkerheten för djurägaren och minskar risken för felaktigt utnyttjande av paragrafen.

Bengt-Anders Johansson
Riksdagsledamot (m)
Sverker Thorén
Riksdagsledamot (fp)
Björn von der Esch
Riksdagsledamot (kd)
Jan Andersson
Riksdagsledamot (c)


"Alliansens fyra partier är överens om att ändra paragraf 28 i jaktlagstiftningen så att folk får rätt att värja sina djur mot vargen, även om rovdjuret befinner sig utanför staketet. Det är en fullkomligt rimlig politik, men den måste kompletteras med ett krav på vargens existensrätt, annars riskerar man att hamna bland häxjägarna.

I själva verket måste nödvärnsrätten ses som ett medel att värna vargstammen. Om folk inte får rätt att döda djuret i trängt läge kommer nämligen arten aldrig att accepteras. Detta är vargpolitikens paradox: vi måste få döda vargen för att den ska kunna överleva.

I septembernumret av Svensk jakt intervjuas samtliga riksdagspartier och junilistan om vargen och andra jaktfrågor, och för den som bara följt valdebatten i de stora medierna är det en upplysande och kanske överraskande läsning. Det finns faktiskt genomtänkta strategier också om djur och natur, även om de sorterar under övriga frågor.

Visste ni till exempel att folkpartiet vill halvera älgstammen? I den frågan ställer fp oreserverat upp på skogsstyrelsens bedömning, medan de andra allianspartierna, förnuftigt nog, menar att älgstammens storlek är en sak för markägare och jägare, och ska lösas lokalt eller regionalt. Socialdemokraterna vill också decentralisera ansvaret och skapa ett system där älgstammen förvaltas efter lokala ekologiska förutsättningar. Vänsterpartiet och miljöpartiet följer, med vissa reservationer, skogsstyrelsens appell, det vill säga storskogsbrukets linje.

För det är ju betesskador det handlar om, alltså älgarnas kostsamma härjningar i tallplantagerna. Älgfrågan splittrar både alliansen och samarbetspartierna."

Tommy Hammarström, Expressen i september 2006


 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida