Rovdjursutredningen 2007

 

Utredningen "Rovdjuren och deras förvaltning" (SOU 2007:89), ledd av Åke Pettersson (c), ska ligga till grund för nya förslag från regeringen och beslut i riksdagen i rovdjursfrågan, så var det i varje fall menat.

Några förslag eller tankegångar från utredningen:

• Vargstammen i Sverige ska bibehållas oförändrad de närmaste tre åren

• Större inslag av skyddsjakt ska ske på varg

• Regionala förvaltningsplaner ska utarbetas

• Dödande av rovdjur för att skydda tamdjur ska inte kunna ses som grovt jaktbrott, bara som ordinärt jaktbrott

• Åklagare ska också kunna underlåta åtal om det föreligger särskilda skäl när brottet utförts

• Illegal jakt ska bekämpas framförallt genom attitydförändringar.


Ur utredningen:

"Jämfört med övriga stora rovdjursarter i norra Europa är vargens förmåga till reproduktion hög. Vargpopulationer kan potentiellt nå en årlig tillväxt på upp mot 40%.

Den årliga dödligheten bland vargar i Skandinavien är ca 33%. Bland vuxna är den dominerande dödsorsaken illegal och legal jakt, den senare främst i Norge. Populationens tillväxt begränsas inte av födotillgången, utan av jakt, trafik, sjukdomar och inavel."

"Utredningen drar slutsatsen att illegal jakt inte kan bekämpas enbart genom hårdare straff och fler poliser. Antalet fällande domar är mycket litet i relation till det antal jaktbrott som begås på stora rovdjur. Den straffskärpning avseende jaktbrott som genomfördes år 2001 har i praktiken inte heller haft någon effekt på domstolarnas straffmätning. .. det finns ett indirekt stöd för den illegala jakten eftersom rovdjurspolitiken är ifrågasatt vilket försvårar arbetet för polis och åklagare..."

"Rovdjurens samspel med omgivningen yttrar sig både genom direkta och indirekta effekter på många arter:

• Rovdjuren reglerar bytesdjurens populationsstorlekar...

• Rovdjur ändrar bytesdjurens beteendemönster...

• Stora rovdjur kan påverka populationsstorlek och beteende hos mindre arter...

• Rovdjur kan också medföra positiva effekter på andra arter genom att tillgängliggöra kadaver från slagna byten."

"Idag har människan övertagit den roll som rovdjuren tidigare spelade för att reglera klövdjursstammarna."

"Vargens förekomst i renskötselområdet ska även i fortsättningen begränsas till de områden utanför renskötselns åretruntmarker där den gör minst skada."

"Det finns inte anledning att alltför starkt begränsa vargstammens utbredning i Sverige. Däremot finns goda skäl att söka motverka tendenserna tll en stark koncentration av vargtammen till några få län i landet."


Hur stort är problemet med inavel i vargstammen i Sverige/Skandinavien?

Följande kan läsas i SOU 2007:89, "Rovdjuren och deras förvaltning" (sidan 244):

"Den svenska kullstorleken för förstagångsfödande vargtikar är dock korrelerad till inavelsgraden, dvs antalet valpar blir färre ju närmare släkt de båda föräldrarna är (Liberg m.fl.2005).

Sammanfattningsvis kan konstateras (Skandulv) att kullstorleken i Skandinavien inte uppvisar någon starkt negativ trend med tiden. Den är inte avsevärt lägre jämfört med ett antal populationer i Nordamerika."

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida