År 2000, vecka 40

 

Pengar

Vi ska få ett nytt pensionssystem. Det är svårt att få grepp om, men så mycket står klart att det rör sig om försämringar för stora grupper. Däri ligger också förklaringen till att vi får detta nya system. Det gamla ATP höll inte.

Varför?

En viktig del av förklaringen ligger i att - genom alla förtidspensioneringar av invandrare - pengar betalades ut till personer vilka inte betalat in motsvarande belopp. En grundskolelev skulle ha kunnat räkna ut att det inte kunde hålla.

Systemet var s.a.s. generöst. Det var så konstruerat, att man efter bara något års arbete i Sverige kunde blir ATP-berättigad. Dessutom kunde man kvala in till hög pensionsnivå genom att arbeta mycket under denna korta period. Denna möjlighet utnyttjades av framförallt greker och jugoslaver. 1) Andelen förtidspensionerade ligger nu på drygt 13 procent för utrikesfödda, mot drygt 6 procent för födda i Sverige.

Utflödet blev således större än inflödet. Ekvationen gick inte ihop.

Någon måste då betala och detta får DU göra, genom det nya systemet. Formellt kan du gå i pension tidigare, men det svider. Du får då ut låga belopp. 2)

Om denna bakgrund är det nu påfallande tyst. 3)


En annan påtaglig aspekt med det nya pensionssystemet är snårigheten. Det är så konstruerat att en del av pengarna ska man placera själv, för att nå största möjliga avkastning. Därigenom ställs krav på envar att vara insatt och att ägna sig åt frågan. Man måste engagera sig i aktiemarknaden och hålla sig uppdaterad om förändringar. 4)

Tidigare kunde vi räkna med att vara tillförsäkrad en rimlig pension när vi blev gamla, det var samhällets ansvar att garantera vår trygghet. Nu ska vi - i enlighet med den nyliberala ideologins förväntningar på oss som idealkonsumenter - skaffa oss fullständig information om alla alternativ och göra det ekonomiskt "smartaste" valet. 5)

Vilket slöseri med resurser! Nog kan vi alla använda vår tid och energi på bättre sätt! 6)


"Löntagarfonder flyttar inte till Lichtenstein" sade Tage Erlander.

Pensionsfonder skulle också kunna vara en maktfaktor, t ex för att säkra arbetstillfällen i Sverige. Detta nationellt demokratiska perspektiv är nu helt begravt. 7)

Inte ens Sverigedemokraterna vågar knysta om saken. 8)


 "Våga tänka nytt", så lyder ett av Mona Sahlins favorituttryck. Tänk om hon och regeringen verkligen gjorde detta beträffande pensioner! Jag skulle vilja se två nyheter:

1. Gör pensionåldern valfri

Gör det frivilligt om man vill gå redan vid 55 års ålder eller om man vill fortsätta arbeta till 75. Tidpunkten bör vara beroende av den enskilde - hur frisk man känner sig, hur gärna man vill sluta eller arbeta vidare. 9)

2. Tillåt en stegvis nedtrappning

Gör det möjligt att trappa ned stegvis. Tillåt arbete omfattande exempelvis 70, 50 eller 30 procent av full tid. Det ska inte behöva vara allt eller inget. 9)

Detta tycker jag är mer tilltalande lösning än att vissa personer får vinstlott och blir helt förtidspensionerade på ett tidigt stadium, medan andra tvingas kämpa vidare på full arbetstid så länge att de är helt utslitna den dag pensioneringen kommer.


 

 

 

 

 

 

1) Trots att Dagens Eko uppdagade att många sådana förtidspensioneringar tillkom genom falska läkarintyg från mutade läkare (ofta invandrare), har det aldrig varit tal om att göra någon genomgång av alla intyg och att återkalla felaktigt beslutade pensioneringar.

2) En extra orättviseaspekt ligger i att dessa greker nu kan njuta av sin pension vid Medelhavet, i behagligt klimat och till låga levnadsomkostnader. Vilken kontrast!

3) Det gäller att "inte legitimera främlingsfientlighet", kantänka.

4) En sysselsättningsskapande åtgärd också i den bemärkelsen att det skapar en arbetsmarknad för "experter," som kan ge sakkunniga råd.

5) Samma fenomen går igen när det gäller avregleringen av el-marknaden. Vi förutsätts vara konsumenter på heltid - hålla oss ajour med förändringar på marknaden, bedöma specialerbjudanden och jämföra paket av erbjudanden, osv.

6) Dessutom skapar och fördjupar ett sådant system klassklyftor. Vilka pensionsplaceringar förmår den göra, som gått ut skolan utan att ens lära sig läsa och räkna?

7) Istället ska vi alla skolas in i ett kapitalistiskt, kortsiktig och närsynt, tänkande. Med aktiemarknaden ska vi alla identifiera oss.

8) Rätta mig, om jag fel!

9) Ska en sådan valfrihet bli reell måste dock ersättningen vara sådan, att man inte behöver förlora alltför mycket. Kostnaderna för de många förtidspensionerade blir därvid till ett hinder.


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT