BOKRECENSION

 

"Ingredienserna som jag vilja lägga i min supermakts-kollaps-soppa är en svår och kronisk brist i framställningen av råolja (detta magiska beroendeframkallande elixir för industrisamhällen), ett allvarligt och förvärrat handelsunderskott, en skenande militärbudget och en svällande utlandsskuld."

"... kollaps kan beräknas inträffa när produktion inte klarar underhållet av befintligt kapital."

"Kollapsen i USA verkar ungefär lika trolig nu som kollapsen av Sovjetunionen verkade år 1985. Erfarenheterna från den första kollapsen kan vara lärorika för dem som vill överleva den andra."

"... den amerikanska ekonomin är beroende av tillgången på billig, riklig olja och naturgas i större utsträckning än något annat land."

"Att inte ha en bil gör en, i den amerikanska förortslandskapet, till en icke-person."

"Även om USA framställer tillräckligt med mat för att föda sig själv, importerar landet fossila bränslen för att odla och leverera den, i ett förhållande på ungefär tio kalorier av fossila bränslen för en kalori mat."

"Carterdoktrinen, som säger att USA skulle använda militärt våld om nödvändigt för att försvara sina nationella intressen i Persiska viken."

"Jag ska fokusera på kategorier som är centrala för överlevnad: mat, husrum, transporter, utbildning, ekonomi, säkerhet."

"Reinventing Collapse" av Dmitry Orlov

"Reinventing Collapse" av Dmitry Orlov är utgiven år 2008, omfattar 150 sidor och är på engelska. Den finns på AdLibris, där den kostar 167 kr.

Orlov är ryss, nu bosatt i Kanada. Han var i Sovjetunionen då det samhället kollapsade 1991, så han vet vad han talar om. Dock kommer den förestående kollapsen i USA - som hans bok här handlar om - att bli väsentligt allvarligare.

Fallet för amerikanerna blir så mycket mer handlöst, då de så till den grad lever i ett bilsamhälle, beroende av import. Dmitry Orlov ger en kärvt uppriktig beskrivning, helt utan skygglappar. Han använder själv ordet "osentimental".

Orlov är skoningslöst raljerande mot de många FÖRNEKARNA:

"Notera ... att vad som nu är känt i ämnet har mer eller mindre varit så i ett decennium. Den bristande uppmärksamhet som ägnats ämnet över årtionden bottnar alltså inte i okunnighet utan i förnekelse ... de flesta människor föredrar att bli kvar i förnekelse ... "

"... här konfronteras logiken med tron på Teknik-Gudinnan: att hon kommer att tillhandahålla lösningar. På hennes altare samlas olika rituella föremål som används för att tillkalla Kan-Göra-Det-Anden:. en fotocell, en bränslecell, en medicinflaska etanol och en medicinflaska biodiesel. Vid sidan av altaret står en Pandoras ask fylld med kol, tjärsand, oceaniska hydrater och plutonium ... "

"Men låt oss se bortom bara tro, och istället fokusera på något aningen mer rationellt : Detta 'vi', detta högt organiserade, kraftfullt problemlösande fenomen, håller snabbt på att få slut på energi, och när så sker, då kommer det inte vara kraftfullt längre. Jag skulle ödmjukt vilja antyda att varje långsiktig plan som det försöker företag sig är dömt, helt enkelt därför att krisförhållandena kommer att göralångsiktig planering, liksom stora, ambitiösa projekt, omöjliga."

"Den förbättrade prospekteringstekniken har misslyckats med att vända trenden mot färre och mindre nya fynd."

"Biobränslen, som ibland tippas som en lösning, är ett sätt att använda jordbruksmark för att odla bränsle istället för mat. Dess produktion gör maten dyr för de fattigare delarna av befolkningen, vilket leder till undernäring, medan vissa bönder blir rikare..."

Krig kan bli en konsekvens av konkurrensen om energiresurser som inte räcker till. Men, menar Orlov, det är föga rationellt, eftersom krig gör av med stora resurser:

"... Seger i dessa konflikter kommer att vara knappt urskiljbara från nederlag."

"Tag till exempel de två senaste USA-inblandningarna i Irak. I båda fallen har, genom USA:s åtgärder, den irakiska oljeproduktionen minskat."


Mycket i "Reinventing Collapse"  handlar om hur samhällskollapsen kan komma att gestalta sig:

"En ekonomin kollapsar inte in i ett svart hål där inget ljus kan komma. Istället är det något annat som händer: samhället börjar spontant att omforma sig, etablera nya relationer och utveckla nya regler, för att finna en jämviktspunkt till en lägre takt av resursanvändning."

"I en ekonomisk kollaps råder vanligen hyperinflation, som utplånar besparingar. Det blir också utbredd arbetslöshet, som utplånar inkomster. Resultatet är en befolkning som till stor del är utan pengar."

"Tillgång till verkliga fysiska tillgångar, såväl som immateriella tillgångar såsom kontakter och nätverk, blir snabbt mer värdefullt än bara pengar."

Men det är inte gratis, det mänskliga priset kan bli högt:

"...övningen innebär en hög mänsklig kostnad: utan en ekonomi, kommer många människor plötsligt att finna sig lika hjälplösa som nyfödd bebisar. Många av dem dör tidigare än de annars skulle göra. Vissa skulle kalla detta en 'die'off '. En del av befolkningen är särskilt sårbar: de unga, gamla och sjuka, de mentalt störda och självmordsbenägna."

"... Nationell konkurs ger mer allvarliga effekter. En är att en stor delar av befolkningen - pensionärer och med fasta inkomster - lämnas utan pengar. En annan är att importen minskar... medför      bensinbrist, strömavbrott och tomma hyllor i butikerna. Detta åtföljs av en kreditåtstramning, vilket gör det omöjligt att finansiera nya projekt ... får företagsverksamhet att stanna av och personliga inkomster att rasa, och pressa ner statens inkomster, vilket i sin tur minskar statlig verksamhet."

"Bränsleleveranser till avlägsna platser kommer inte längre att ske och platser som inte överlever utan värme eller luftkonditionering kommer att bli obeboeliga och skapa en ström av interna flyktingar."

"Etniskt blandade samhällen är ömtåliga och har en tendens att explodera."

"USA är en krutdurk av etniska spänningar där svarta i innerstäderna känner sig förtryckta av vita i förorterna, som i sin tur är rädda för att ge sig in i stora delar av städerna."

"... Inbördeskrig kan bryta ut, som om de lämnas därhän, kan övergå i etnisk rensning och folkmord."

"En ekonomisk kollaps är den värsta möjliga tidpunkt att drabbas av nervöst sammanbrott, likväl är ofta detta precis vad som händer."


"En osentimental hållning till vad som är på väg ... kommer att göra dig till en mycket nyttig person, både till dig själv och andra, för att göra det bästa möjliga av en dålig situation."

"... Hemlöshet kommer att bli utbredd. De flesta människor i USA kommer så småningom, när deras besparingar en gång är uttömda, tvingas leva i sin bil, eller i vissa avskilda sträckor av skogar, i tält eller under en presenning."

"... att hålla sig borta från läkare, särskilt sjukhus, verkar tillrådligt. Många människor dör av mediciner som ordinerats av läkare, medan sjukhus sprider sjukdomar, inklusive resistanta bakterier."

"... Det är sannolikt att ett accepterandet av traditionell medicin kommer att öka.

"...trafiken består av en stadig rännil av cyklister och fotgängare ... den verkliga världen krymper ner till den sträcka mark som kan täckas till fots och de människor man möter längs vägen."

"Farbara floder och kanaler kommer återigen att börja tjäna en viktig funktion, .."

"Att framgångsrikt försvara sitt revir mot kriminella gäng kräver vapen, utbildning och en effektiv organisation för att upprätthålla patrullering och bevakning..."

"En organisation som kan ge trygghet i en instabil miljö är därför väl positionerad för att förgrena sig i en mängd andra tjänster: lagerhållning, logistik, transporter, finanser och juridiska tjänster."

"... All framgångsrik anpassning till de nya förhållandena måste göras på lokal nivå, och måste förlita sig på befintlig infrastruktur, lager och lokalt tillgängliga talanger och färdigheter."

"En sorts ekonomi dyker upp, helt informell och ofta halvkriminell. Den kretsar kring likvidering och återvinning av resterna av den gamla ekonomin. Det är baserat på direkt tillgång till resurser och hot om våld."

Jan Milld

augusti 2011