Murarstrejken 1869

En av de första strejkerna i Sverige var murarstrejken i Stockholm 1869. Den utlöstes av att byggmästarna sänkte lönerna.

Arbetarna samlades i Lill-Jansskogen, endades bakom ett förslag till löneavtal och valde en strejkkommitté. Man samlade även in pengar till en strejkkassa.

Sammanhållningen var total och strejken slutade med seger för murarna. Här lyckades arbetarna för första gången få igenomett kollektivavtal med arbetsgivarna.

Denna strejk resulterade även i en permanent organisering. Stockholms Murarförening bildades..


Sundsvallsstrejken 1879

Strejken i Sundsvalls sågverksdistrikt i maj 1879 är speciell på flera sätt:

• Den var så omfattande - cirka 5.000 arbetare deltog.

• Den skedde innan det i Sverige hade organiserats någon arbetarrörelse, varse sig fackligt eller politiskt.

• Arbetarna visade en påfallande disciplin.

Vad som på denna tid fanns av arbetarorganisering var framförallt frikyrkorörelsen och bildningscirklar.

En webbsida från Umeå Universitet:

"Att alkoholfrågan var ett angeläget problem för engagerade arbetare visade sig bl.a. i att de strejkande under Sundsvallsstrejken krävde att försäljningen av sprit skulle upphöra under strejkens gång och att krogarna skulle stänga."

Orsaken till strejken var fallande priser på trä, med minskade inkomster för företagen. Utan diskussioner sänkte sågverksarbetarnas löner med 10-20%.

Resultat blev en spontant arbetsnedläggelse, som började den 26 maj snart hade spridit sig till hela sågsverksdistriktet..

Både kungen, Oscar II, och hans landshövding i området, Curry Treffenberg, tog ställning mot arbetarna. Trupper kallades in och på Skarpskyttefältet höll Treffenberg ett tal till de 6.000 arbetare som samlats där:

"Mina vänner!

Det finns mellan dessa båda akter oförsonliga motsatser. När så inträffar, gäller det i alla livets förhållanden att bestämma vilken part det är, som skall och bör ge vika; och det är oemotsägligen den som har emot sig Guds lag, Samhällets lag och Sedelagen."

Samtliga dessa lagar stod, enligt landshövdingen, på sågverkspatronernas sida.

"Bedjen då Gud att han upplyser ert förmörkade förstånd och bevekar edra förstockade hjärtan! Leve konungen!"

Då arbetarna inte gav med sig omringades de av soldater. Utanför låg kanonbåtar redo för eldgivning.

Ur boken "Arbetsrätt och klassherravälde", Hultén:

"Sedan samtliga Svartviksarbetare förhörts befalldes 175 av dem att... utrymma sina bostäder. ..Tio arbetar som inte svarat med tillräcklig ödmjukhet häktades omedelbart. Inga arbetare fick under de följande åtta dagarna lämna sina orter.

Förfaringssättet upprepades därefter med Skönviks arbetare..."

"Då det visade sig att förhören drog ut på tiden och arbetarna nu var apatiska av svält och helt fogliga beviljades en stor del av de kvarvarande amnesti. Natten till den 4 juli sökte de arbetare som fösts ihop innanför militärens linje att hålla värmen genom att springa i cirklar. Deras hustrur som kom med mat och varma kläder motades handgripligt bort av soldaterna.

Den 5 juni var så de strejkandes motstånd brutet och arbetet återupptogs" .

Efter en vecka hade således strejken slagits ned.

Därefter började en jakt på ledare. 36 arbetare häktades, men måste senare släppas. Många arbetare avskedades och åtskilliga arbetarfamiljer vräktes från sina bostäder - som tillhörde sågverksföretaget.

Lönerna höjdes dock påtagligt efter en tid, i all tysthet.

Webbsidan från Umeå Universitet:

"Dessa händelser har fått stort symbolvärde. Sundsvallsstrejken 1879 har ofta setts som inledningen till arbetarrörelsens framväxt, och Sundsvallsområdet som dess vagga."


Politisk storstrejk 1902

1902 användes strejkvapnet i politiskt syfte. Som ett led i kampen för allmän och lika rösträtt till båda kamrarna utlystes en storstrejk över hela Sverige.

Till bakgrunden för denna strejk hörde värnpliktsreformen året innan. Man argumenterade att den som förväntades riskera livet för sitt land också skulle ha full medborgarrätt.

I strejken deltog 120.000 personer. Arbetet lades ned i ett par dagar.


Storkonflikten 1909

Denna konflikt har länge kallats "storstrejken". Riktigare vore att benämna den "storlockouten". Här var det nämligen det nyligen bildade SAF (Svenska Arbetsgivar-Föreningen) som var den aggressiva parten.

SAF hade sedan sitt bildande 1902 drivit en offensiv linje. Vid varje strejk från en fackförening inom LO hade man hotat med lockout - utestängning från arbetet - av en mycket större grupp arbetare. 1906 hade den s.k. decemberkompromissen träffats:

• LO erkände dåvarande § 23 (nuvarande § 32) i SAF:s stadgar, om arbetsgivarens rätt att "fritt antaga och avskeda arbetare, att leda och fördela arbetet"

• SAF erkände arbetarnas rätt att organisera sig fackligt (en rätt som tidigare varit mycket omstridd på sina håll).

Under 1908 tvingades LO fyra gånger falla till föga i konflikter md SAF. Missnöjet växte bland arbetarna och LO började tappa medlemmar.

Den 14 juni ställde SAF ultimatum om storlockout fr.o.m den 26 juni om inte några då pågående småkonflikter snabbt bilades. LO kunde i det läget inte backa. Under Herman Lindqvists ordförandeskap beslöt LO att svara med storstrejk fr.o.m. den 4 augusti.

Problemet var att LO:s strejkkassor inte räckte långt. Inte heller bidragen, i solidaritet, från arbetare i andra länder. Snart svalt de strejkande.

Arbetsgivarna behövde aldrig svälta. Dessutom rådde lågkonjunktur och företagens lager var fyllda.

Lockouten omfattade 70.000 arbetare, lockouten 230.000. Totalt berördes alltså 300.000 arbetare av konflikten.

LO hoppades på ett snabbt medlingsingripande från regeringen, men detta uteblev. Regeringen förhöll sig passiv.

Efter en månad tillgrep LO-ledningen den s.k. rationella klyvningen, dvs själva strejken avblåstes. Kvar stod SAF:s lockout. Denna avvecklades sedan successivt, men helt upphörde den först efter mer än ett år - i december 1910.

Till nederlaget medverkade förutom lågkonjunkturen det faktum att strejkbrytare kunde anlitas.

Ett krav från fackligt håll var att alla tidigare anställde skulle få komma tillbaka när arbetet återupptogs. Från detta krav tvingades man i många fall backa. De som varit mest fackligt aktiva fick i många fall inte komma tillbaka. Det var inte ovanligt att fackliga företrädare svartlistades från arbetsgivarna - de kunde då inte få anställning på något företag överhuvudtaget, inte i Sverige..

Som ett resultat av nederlaget tappade LO drygt hälften av sina medlemmar. Först 1917 hade LO återvunnit sin tidigare styrka.


Metallstrejken 1945

Metallstrejken pågick från februari till juni 1945 och omfattade 120.000 verkstadsarbetare. Fler arbetsdagar gick därvid förlorade än under storstrejken 1909.

Konflikten slutade med att metallarbetarna tvingades acceptera samma lönetillägg som övriga fackförbund fått, utan strejk.

Denna strejk delvis politisk, i en indirekt bemärkelse. Det kommunistiska inflytande inom Metall var nämligen stort. Socialdemokratin intensifierade efter detta sina ansträngningar att minska det kommunistiska inflytandet inom LO-facken.


Gruvstrejken 1969

Det började i Levenhiemigruvan i Svappavaara. Klockan 6.00 på morgonen den 6 december 1969. 15 man i strejk.

Ett dygn senare gjorde gruvarbetarna i Kiruna detsamma. 3.100 man i strejk.

Den 12 december anslöt sig även arbetsstyrkan i Malmberget. 4.800 man i strejk.

Stormöten hölls och strejkkommittéer utsågs, både lokalt och gemensamt. S

Efter att staten 1957 köpt in aktiemajoriteten i LKAB förväntade sig gruvarbetarna bättre arbetsförhållanden. Det blev tvärtom.

Denna strejk var vad man brukar beteckna som "vild": beslut om den hade inte fattats inom den fackliga organisationen. Den blev i praktiken riktad mot socialdemokratin - som styrde både inom facket och i staten.

De centrala kraven var fast månadslön och bättre arbetsmiljö.

I botten handlade det om människovärde: "Vi är är människor, inte maskiner!"

Den stora gruvarbetarstrejken avblåstes den 4 februari 1970, efter beslut på stormöte. I nära två månader - 57 dagar - hade strejken varat.

Genom strejken lyckades gruvarbetarna få bort ackorden, och svåra arbetsolyckor minskade därefter.


Skogsarbetarstrejken 1975

Skogsarbetarstrejken våren 1975 var den största strejken i Sverige sedan Metallstrejken.

Också den strejk, som började den 24 mars och omfattade 8.000 skogsarbetare, gick bara delvis vid sidan av den ordinarie fackliga organisationen. Det centrala kravet gällde fast månadslön.

Genom strejken lyckades skogsarbetarna delvis driva igenom sina krav. Det blev förbättringar av lönesystemet, med en jämnare och tryggare inkomst.


Jan Milld, den 4.2.2007

 

Strejker

Strejker kan vara spontana eller planerade.

De kan ske i facklig regi eller vara "vilda".

De kan gälla fackliga krav eller vara politiska.

Här några av de största och mest kända strejkerna i svensk historia:

Murarstrejken 1869

Sundsvallsstrejken 1879

Politisk storstrejk 1902

Storkonflikten 1909

Metallstrejken 1945

Gruvstrejken 1969

Skogsarbetarstrejken 1975


Begreppen "Inbördeskrig" , "uppror", "revolt", "strejker", "kravaller", "blodbad", "massavrättningar", "mord" och "attentat" vetter mot varandra och går delvis in i varandra. I dessa historietexter sker därför en hel del överlappningar.