Grunden lades av Karl XI, efter smärtsamma och dyrköpta erfarenheter.

Efter Gustav II Adolfs död hade armén gradvis förfallit och efter Karl X Gustavs död år 1660 styrdes Sverige under tolv år av en förmyndarregering.

Direkt efter att han blivit myndig och tillträtt som kung gjorde Karl XI resor genom Sverige.

Herman Lindqvist, sin fjärde bok "Storhet och fall":

"Kungen kunde själv vecka för vecka se hur illa utrustade soldaterna var och hur sliten och nedgången deras utrustning var, ju längre bort han kom från Stockholm och det kungliga livgardet. Insikten om tillståndet i armén kom som en chock för honom."

Samma år som Karl XI blev kung hade Sverige dragits in i ett krig mellan europeiska länder. En bekräftelse på svenska arméns usla tillstånd blev nederlaget i Fehrbellin 1675, mot några tyska furstestater. Detta betydde också en prestigeförlust, med konsekvenser:

"Förlusten fick omedelbart Danmark, Nederländerna och kejsaren att förklarade Sverige krig, Sverige hade något som alla dess fiender ville ha: Skåneland, handeln på Östersjön och besittningarna i Tyskland."

I detta läge var flottan viktig, för att dels kunna undsätta den svenska hären i norra Tyskland, dels förhindra att danskarna gjorde en landstigning i Skåne. På hösten 1675 skulle svenska flottan gå söderut från Stockholm. Det tog flera veckor innan den i oktober kom iväg:

"Aldrig hade Sverige sänt iväg en så stor offensiv flotteskader, den största som någonsin visat sig på Östersjön: sammanlagt 66 fartyg av varierande storlek. Över 2.200 kanoner. Över 7.000 sjömän och nära 3.000 knektar."

Det hela slutade snart - och snöpligt:

"...tio dagar efter att den seglat iväg återkom den. Vädret hade varit uruselt med hårda vindar och stark köld. Master hade blåst av i höststormen. Segel och tåg slets i bitar, de var ruttna. Kanoner föll överbord. Fartyg hade krockat med varandra. Maten förstördes ombord. Epidemier spreds och flera tusen sjömän låg sjuka under däck, hundratals hade redan avlidit och slängts överbord. .. Totalt fiasko alltså."

Utan att ett enda skott behövt avlossas var de danska och holländska flottorna ensamma herrar i Östersjön, och de behärskade Öresund.

Ett nytt försök med flottan gjordes i maj året därpå:

"Amiralsskeppet Kronan,... var ett av världens största fartyg, det fanns bara två som var lika stora. Det var flottans enda tredäckare. Hon hade hundratjugosex kanoner ombord, fler och större än något annat fartyg i världen just då.... Hon var nära dubbelt så stort som regalskeppet Vasa..."

Utanför Öland siktades danskarna. Nytt svenskt nederlag, utan mycket till strid. Vid en manöver hade man glömt att stänga kanonportarna på Kronan, fartyget fick slagsida, exploderade och sjönk. Totalt förstördes elva av de svenska fartygen. Tretusen svenska sjömän dog.

Den 29 juni invaderade danskarna Skåne, anförda av Kristian V..

"Invasionsarmén mötte inget motstånd, tvärtom. Skåningarna hälsade kungen som befriare. I aderton år hade de styrts från Stockholm, men någon försvenskning hade aldrig skett. De var lika danska som de hade varit i hundratals år. Äntligen skulle den svenska ockupationen upphöra."

"Karl XI var nu tjugo år gammal. Under de tre år han regerat har han mött det ena svåra nederlaget efter det andra och nu höll han på att förlora det landskap som hans far så ärofullt hade erövrat."

"Karl XI var uppenbarligen helt handlingsförlamad av chock.

Läget var desperat. Provianten sinade. Soldater deserterade gruppvis varje dag. Sjukdomar spreds i leden och en konvoj med förstärkningar till kungens högkvarter överfölls och plundrades av flera hundra bönder från östra Göinge..."

Danskarna hade snart återerövrat nästan hela Skåne. Men nya svenska trupper anlände till lands. I slaget vid Lund, i början av december 1676, satsade Karl XI allt på ett kort.

"Samtliga närvarande svenska officerare vittnar om att kungens personliga närvaro och hans egna insatser var den avgörande faktorn som vände vad som såg ut som ett nederlag till seger."

Det blev dock en mycket dyrköpt seger.

"Det var ett av de blodigaste slagen i vår historia och ett av de blodigaste i världens krigshistoria, där fältslag med femtioprocentiga förluster på bägge sidor är ganska ovanliga."

Mer än 9.000 svenskar och danskar stupade.

Efter slaget vid Lund hade Sverige en längre fredsperiod än vad landet upplevt på länge. ( Dvs fred i bemärkelsen inget krig med främmande makt - däremot pågick ju det grymma kriget mot snapphanarna i Skåneland)


Karl XI hade genom striderna med danskarna ändå tvingats igenom ett elddop. Han fick en sig en läxa inpräntad: den svenska krigsmakten måste rustad upp.

Reduktionen bidrog därvid till till nödvändiga resurser. Adelns andel av godsen minskade från 63% till 33%.

I Karlskrona anlades en örlogshamn - isfri än längre period än hamnar vid Stockholm.

Armén omorganiserades och gjordes slagkraftig genom indelningsverket.

Bönderna slapp ifrån utskrivningarna, mot att de åtog sig att avlöna en yrkessoldat, som tilldelades ett soldattorp. Dessa indelta soldater för infanteriet träffades sedan regelbundet och tränade rotevis, dvs de soldater som kom från angränsande områden tränade samman och lärde känna varandra. Kavalleriet organiserades på motsvarande sätt, skillnaden var att där skulle även en häst underhållas, av rusthållarna.

"De hemman och gårdar som reduktionen dragit in kom nu väl till pass. Varje man i regementet, från soldaten till översten, fick en bostad med ett stycke jord, ju högre rang desto större gård och fler åkrar. Befäl var tvungna att bo bland sina soldater i samma landskap. Det skapade sammanhållning och tillhörighet."

"Soldatens uniform och utrustning skulle förvaras i en särskild rotekista hemma hos en av bönderna. Enligt kunglig förordning måste kistan stå på fötter tre decimeter ovanför stuggolvet, så att inte råttorna kunde gnaga sig in i den."

"Genom att alla hade samma uniform skulle varje soldat känna att han kämpade i Sveriges och kungens armé, att detta var en nationell, svensk armé."

Detta var något nytt, jämfört med Gustav II Adolfs armé:

"Den karolinska är till över nittio procent inhemsk, svensk och finsk med små enheter tyskar från svenska Baltikum eller de tyska besittningarna."

Ett regemente bestod av åtta kompanier på vardera hundra femtio man. Alla inom ett kompani bodde i samma härad. De kände således varandra, och talade samma dialekt.

Därutöver fanns Livgardet, som var värvade från hela Sverige, dock ej Skåne. Livgardet var ett elitförband, där varje man valts ut med omsorg.

Genom indelningsverket skapades en stående bondearmé på 25.000 fotsoldater och 11.000 ryttare. Till detta kom en flotta med 15.000 man och 38 linjeskepp.

"Totalt över 70.000 man i tolv kavalleriregementen och tjugotvå infanteriregementen med samtränade, välutrustade män, ständigt beredda att försvara kung och fosterland."

Särskilt viktigt var kavalleriet:

"De skulle storma fram i en kil och bryta upp fiendeleden. Hästarna, som var inhemska, var här lika viktiga som ryttaren och hans vapen. Därför fanns noggranna bestämmelser om hur hästarna skulle se ut och hur de skulle vårdas. De måste ryktas två gånger om dagen."

"Den karolinske ryttaren hade en karbin och två pistoler, men hans främsta vapen var den raka och eleganta värjan, seriebeställd på Vira bruk i Uppland, specialkonstruerad för sin uppgift."

Taktiken att i full galopp attackera fienden var inget svenskt påhitt, men: "Karl XI renodlade tekniken till mästerskap: karolinerna kom flygande som dundrande projektiler. Det unika med karolinerna var själva gåpåarandan som gjorde den svenska hären till den mest slagkraftiga i det samtida Europa."


När Karl XI dog 1697, bara 41 år gammal. Hans son Karl, som då var då 15 år gammal, gjordes myndig och kröntes på hösten samma år till kung Karl XII.

År 1700 bröt kriget ut, det som skulle kallas "Det stora nordiska kriget" och pågå i nära två decennier. Danmark, Polen och Ryssland hade slutit en allians och förklarade Sverige krig. Det var alltså fråga om ett försvarskrig från svensk sida.

Nu var Sverige välförberett. Inte bara genom den grund som lagts av Karl XI, utan också genom att Karl XII hade fallenhet för det militära. Han hade under hela sin ungdomstid ägnat sig åt jakt och hårda fysiska övningar på hästryggen.

En väloljad mobiliseringsapparat rasslade igång:

"Inom några dagar sändes kurirer ut på alla Sveriges vägar. Översterna vid vartenda regemente i Sverige och Finland fick sina order. Nu var stunden inne för det som de alla hade förberett så länge."

"Landshövdingarna hade sett till att det fanns matförråd längs marschvägarna. Vapen låg i arsenalerna, fartygen var putsade och redo. Locken lyftes på rotekistorna, uniformerna drogs på... Ammunition delades ut av korpralen."

En serie spektakulära svenska segrar följde, den mest kända vid Narva år 1700.

Det svenska segerreceptet hette anfall, offensiv. Infanteriet marscherade mot den fientliga elden tills fienden var inom skotthåll. På tio meters avstånd avlossades de egna skjutvapnen, sedan rusade soldaterna fram snabbt med blanka vapen. Detta gav en psykologisk effekt.

Kavalleriet bröt fram i kilformationer, med hästarna manke mot manke, ryttarna knä mot knä. Länge hade man övat, så att hästarna var härdade mot explosioner. Full karriär, med dragna värjor. Hade man väl lyckats slå håll på fiendens linjer var segern inom räckhåll.

I spetsen fanns kung Karl XII, på sin häst Brandklipparen. Närmast sig hade han elittrupperna, livgardet.

"...berättar kungen att om han skulle kunna få de flegmatiska (kungens omdöme) svenskarna att verkligen sätta livet till i en drabbning långt borta i främmande land, så måste han personligen vara med för att visa att han själv var redo att ge det som han krävde av andra. Det är en sak att ryta: Gå! och peka på en livsfarlig fiende. Det är en helt annan sak att säga Kom! och själv springa fram mot fienden."


Jan Milld, den 24.12.2006

 

Krigets mästare (II)

Både vid Narva år 1700 och vid flera andra stora fältslag därefter vann Karl XII och hans karoliner spektakulära segrar, trots att oddsen ofta - i varje fall skenbart - var dåliga.

Vad förklarar effektiviteten i den karolinska krigsmaskinen?