Förutsättningar

Ur "Svenska krönikan", Ohlsmarks/Baehrendtz:

"De hygieniska och sociala förhållandena i de svenska städerna, alldeles särskilt i Stockholm, var ännu på 1700-talet rentav skrämmande. Vi vet, att kontinentens storstäder företedde en ganska makaber anblick, inte blott i våra utan också i samtida besökares ögon: Paris på 1780-talet betecknades av en engelsk resande som ett nät av löpgravar dragna genom gödselstackar, i Hamburg stod enligt Linnés vittnesbörd 'lorten i dikena som vatten', och på mer än en mils håll kände man stanken från Berlin.

Men vår svenska huvudstad var trots sin relativa litenhet i förhållande till dessa metropoler ännu värre däran. I utländska storstäder räknade man en årlig dödlighet av 4%, men i Stockholm kom man aldrig under 4 1/2 %, hela trettioårsperioden 1731-60 var man över 5%, och hela årtionden var man uppe i 6%. Huvudstadens dödlighet var därmed ungefär dubbelt så stor som i riket i övrigt. Mälarstaden var ett veritabelt pesthål. Även om stadens nativitet nog låg över det övriga landets, kunde folkmängden inte hållas vid makt annat än genom verklig massinflyttning utifrån.

Beskrivningarna av hygienen i huvudstaden blottar nästan otroliga förhållanden, ännu under Gustav III:s tid. Stora feberträsk låg och bubblade på malmarna, där fanns bl.a. en 'med as uppfylld reservoar' av ansenliga dimensioner. Hela Klara sjö stank av gödsel, sopor och exkrementer, gödselbunkar låg på varje torg och på trottoarerna, översvämningar med stagnerat, illaluktande gödselvatten förekom överallt."

Ur Hans Dahlbergs bok "Vårt 1800-tal":

"Stockholm var en av Europas mest ohygieniska och ohälsosamma städer. Men det fanns inte någon enda svensk stad som hade ett ordnat system för avlopp. Tömningen av husens avträden sköttes nattetid, ofta av kvinnor som bar tunnnorna på en stång mellan sig och tömde innehållet i så kallade flugmöten, avbalkningar utefter stränderna, om staden låg vid ett vattendrag, varifrån det några gånger om året kunde forslas bort med pråmar. Hushållsvatten togs ur brunnan där slasken trängde ned eller ur vattendagen som också fick ta hand om avfall. I många stadsområden fanns träskmarker som förutom att tjäna som soptippar också var kläckningsplatser för mygg som spred malaria, 'frossan'."

"Dödstalen översteg i många städer födelsetalen. Spädsbarnsdödligheten var hög... Stockholms befolkning hölls länge konstant kring 80.000, inte minst genom oavbruten inströmnig från den finska landsdelen. Bland städernas fattiga i deras trånga, kyliga och fuktiga kyffen var lungtuberkulosen en dominerande dödsorsak."

Det säger sig självt, att sådana miljöer gav goda förutsättningar för epidemier och sjukdomar att sprida sig.

Andra förutsättningar matbrist och undernäring. Missväxtår inträffade ganska ofta. Ett sådant svältår var 1867. Den utdragna vintern och korta sommaren gjorde att man inte fick några riktiga skördar det året.

Ur boken "Ånga och dynamit", av Herman Lindqvist:

"Skördarna slog fel på många håll i landet 1865 och 1866. Förråden var tömda, det fanns inga marginaler, så kom katastrofåret 1867. I Norrbotten låg isarna kvar till juni, sådden kunde inte ske kring midsommar, men i augusti kom frostnätterna. Nästa vår drabbades nästan hela landet."

"Många tusen svenskar avled av umbärandena och många tusen drevs ut på vägarna som tiggare. Dödligheten för hela befolkningen blev tjugotvå promille, så hög dödlighet har sedan dess aldrig registrerats på ett år."

"Det var inte lätt att sända nödhjälp på den här tiden, för järnvägen nådde ännu inte obygderna; de flesta transporter genomfördes med oxkärror längs gropiga vägar. Inte kunde man heller kyla maten särskilt effektivt under sommarmånaderna. Den längsta sträckan mjölken kunde transporteras var en mil, den omtalade 'mjölkmilen', sen var mjölken sur"


Pest

Vad orsakade digerdöden och krisen på 1300-talet? Forskarna är oeniga, man skiljer mellan två typer av förklaringar.

Ur "Boken om Sveriges historia", Larsson m.fl:

"Enligt den ena berodde krisen på att de europeiska jordbrukarna hade expanderat mer än samhällssystemet och geografin tillät. Överbefolkning - som ledde till att allt sämre jordar uppodlades efter att de goda jordarna tagits i bruk - kombinerades med allt större skattekrav från överheten. Levnadsstandarden sjönk, liksom motståndskraften mot missväxt och sjukdomar. När digerdöden anlände till Europa förvärrade den en kris som redan hade börjat.

Enligt den andra orsaksförklaringen var digerdöden i sig det i särklass viktigaste skälet till att krisen bröt ut."

Begreppet "digerdöden" är en sen term, från början omnämndes epidemin som "stora pesten" eller "stora döden". Det rörde sig om en böldpestepidemi, som spreds via loppor. I en första fas sög lopporna blod av svartråttor och spred pestbacillen bland dessa. När det började bli ont om råttor övergick lopporna till människorna, och epidemin bredde snabbt bredde ut sig.

"Några dagar efter loppbettet utvecklades stora, smärtsamma bölder, vanligen i ljumsken eller i armhålan; härav benämningen böldpest."

Sverige nåddes av digerdöden åren 1349-50. Den kom via ett fartyg som ankrat i Bergens hamn.

Dödligheten, bland dem som insjuknat, låg på 60-80 procent. När bölderna börjat uppträda inträdde döden ofta bara efter några timmar.

Värst drabbades de fattigaste. Effekterna blev påtagliga för ekonomin och för jordbruket.

"På vissa håll slutade man att avdela tiondeinkomster till fattigvård av det enkla skälet att alla fattiga i bygden hade avlidit. De senast uppodlade jordarna, där man fick sämre skördar än i de gamla slättbygderna, övergavs. De som överlevde katastrofen föredrog att utnyttja de bästa jordarna istället för att hålla (den nu onödiga) nyodlingsverksamheten vid liv."

Det skulle dröja ända in på andra halvan av 1400-talet innan det svenska bondesamhället som helhet hade återhämtat sig, och åter började nyodla.

Någon exakt dödssiffra finns inte. Gissningar har förekommit om att så mycket som en tredjedel av Sveriges dåtida befolkning kan ha avlidit. Sverige hade före digerdöden en halv miljon invånare.


Pestens tid var dock inte förbi med 1300-talet.

"Svenska krönikan":

"Farsoter

Under 1500-talets sista hälft härjades Norden i sin helhet av inte mindre än tretton ytterst allvarliga farsoter, ... Stockholm var flera gånger mycket illa däran, fastän Stockholmens trånga utrymme varken tillät begravningar eller kreatursdrift och fastän det friska vattnet på alla sidor omgav staden.

En ytterst häftig form av pest härjade alla större svenska städer åren 1550-54..."

"Efter nio år kom samma farsot, nu parad med tyfus, tillbaka och bredde ut sig söderifrån över hela Skandinavien. Nu var det Stockholm som värst hemsöktes. Dagen i ända begrov man de döda..."

"1572 kom en ny pestvåg över den arma svenska huvudstaden, 1576 avlöst av ännu en och betydligt värre... Denna farsot beskrivs som en slags böldpest förenad med allmän mattighet och en ängslan, som ofta ledde till vansinne,.. Under fyra år rasade denna förskräckliga epidemi, som efterhand avlöstes av smittkoppor.

Knappa två år hade man lugn för eländet, när 1580 'den spanska pesten' kom. I Sverige var nu Uppland värst drabbat, inte minst Uppsala, vars universitet stängdes och delvis upplöstes genom dödens skördar, men också i Kalmar med omnejd rasade farsoten fruktansvärt... en ny pestvåg, som 1588 nådde Stockholm och slog så stora luckor i skaran av Johan III:s murare och byggmästare att slottsbygget i huvudstaden för en tid måste inställas."

Estland tillhörde fram till 1721 Sverige. Dess huvudstad Reval (nu Tallin) drabbades 1709 av en pest, som gjorde att stadens invånarantal plötsligt sjönk från nära 10.000 till mindre än 2.000.

Öland drabbades vid samma tid - 1710-11 - också av pest. En stor andel av öns befolkning rycktes därigenom bort.


Svält, samtandra epidemier

Ur "Boken om Sveriges historia":

"Förutom genom kriget decimerades befolkningen också av återkommande pestepidemier och av de svältkatastrofer som drabbade riket. Den värsta hungersnöden kom sedan skördarna slagit fel i Baltikum, Finland och delar av dagens Sverige två år i rad; 1695 och 1696.

I Finland, som blev värst drabbat, beräknas befolkningen har sjunkit från 470.000 invånare år 1695 till 370.000 år 1700."

Åttio år senare var det dags igen, för en omfattande svält.

Ur "1000 år. En svensk historia", Häger-Norman-Villius:

"I början av 1770-talet drabbades Sverige av två fruktansvärda missväxtår... På ett enda år dog över 100.000 människor, mer än var tjugonde svensk. Aldrig senare har Sverige härjats så svårt av en hungerkatastrof."

"...Vart femte barn som föddes i Sverige dog innan det fyllt ett år. Bara tre barn av fem blev femton år gamla.

Med plågsam regelbundenhet svepte epidemierna fram över Sverige. Mässling, kikhosta, tyfoidfeber, dysenteri. 1736 kom den allra första smittkoppsepidemin. Smittkopporna skulle i fortsättningen bli det allra värsta gisslet. 1779 dog över 15.000 människor i smittkoppor... Först med vaccineringen i början av 1800-talet skulle man börja få bukt med smittkopporna.

Syfilis var en folksjukdom som härjade allra värst bland de fattiga på landsbygden. Det fanns gott om prostituerade i Sverige och smittan spreds med hemvändande knektar, löskarlar och de allt större grupperna av säsongsarbetare..."


Koleran var under 1800-talet en fruktad sjukdom, som man inte visste något bot mot.

Under perioden 1834-74 rapporterades totalt 11 koleraepidemier i Sverige. De skördade cirka 37.000 dödsoffer.


Spanska sjukan kom till Sverige i tre omgångar: 1918, 1919 och 1920. Under det första året anmäldes 516.000 fall, dvs nio procent av befolkningen, men förmodligen var betydligt fler personer sjuka under någon period.

Spanska sjukan skördade 27.000 dödsoffer i Sverige, i hela världen kan det har röt sig om 20 miljoner.

Ur "Drömmar och verklighet", Herman Lindqvist:

"Dagens forskare tror att sjukdomen orsakades av ett influensavirus, som hade svin som naturlig värd. Med influensaviruset följde en aggressiv bakterie som släppte fram streptokocker, och följden blev att den smittade drabbades av lunginflammation."

"Läkarna stod hjälplösa. Vid den här tiden fanns ännu inte sulfapreparat mot lunginflammationen, det kom tio år efter epidemin."


Epidemibekämpning

"Svenska krönikan":

"Genom en lag av år 1875 påbjöds att desinfektion skulle äga rum av bostäder, där fall av smittkoppor, kolera, rödsot, nervfeber eller difteri förekommit. År 1877 inrättades vid Karolinska institutet en särskild professur i hygien, och bostads-, skol-, yrkes- och militärhygienen fick ett uppsving som aldrig förr."

1909 tillkom Statens Bakteriologiska Laboratorium, numera Smittskyddsinstitutet.


Läget på 2000-talet

Nu har Tuberkulosen (TBC) kommit tillbaka till Sverige, med resistenta bakterier. Tillbaka har kommit även vägglöss och huvudlöss. Vi har HIV och gonorré, som båda ökar.

Den politiskt korrekta förklaringen till detta är att "svensken reser" mer nu än tidigare. En politiskt inkorrekt förklaring till samma fenomen är att orsaken ligger i den omfattande invandringen till Sverige, av människor från fjärran länder och kulturer.


Jan Milld, den 18.2.2007

 

Epidemier och svält

Den ojämförligt värsta epidemi som drabbat Sverige är naturligtvis Digerdöden på 1300-talet. Vid enskilda tillfällen och i olika delar av Sverige har dock pest slagit till och utplånat en stor del av befolkningen. I början av 1900-talet skördade spanska sjukan många offer.

Härjningar av epidemier har ett samband med försörjningsläget. I tider av krig eller missväxt nedsätts människors motståndskraft.

Det finns självfallet också ett samband med miljön och hygienen. Stockholm var under lång tid som en soptipp, vars invånarantal skulle ha sjunkit om det inte vore för inflyttningen.

Förutsättningar

Pest

Svält, samt andra epidemier

Epidemibekämpning

Läget på 2000-talet