• Stockholm

Förr i tiden levde stadsmänniskor i ständig skräck för att elden skulle komma lös. Det var en befogad rädsla. Brandrisken i 1600-talets svenska städer var stor.

Ur "Slottet brinner! ":

"Frågan var inte om det skulle brinna, utan när. Överallt fanns det öppen eld. Världen före elektriciteten luktade brandrök. I fjärrvärmens, mikrovågsugnens och glödlampans tidevarv kan det vara svårt att göra sig en föreställning om hur central elden var för 1600-talets människor.

Men all verksamhet som krävde värme, upphettning eller ljus kräver också eld. Matlagning och uppvärmning av bostäderna, förstås. Att lysa sig väg genom mörka gränder. Att brygga öl krävde rejäla brasor, tvätten kokades över öppen eld, brödet bakades i vedeldade ugnar, hästarnas skor smiddes över öppen eld. Tjäran,.."

Stockholms stad har drabbats av stora bränder många gånger: 1297, 1330, 1344, 1407, 1411, 1419, 1445, 1458 och 1495. Stadsbranden 1405 vållades av ett blixtnedslag och krävde 1.600 dödsoffer. Åren 1641, 1642 och 1664 skulle det åter inträffa stora bränder i staden. I januari 1697 brann det igen, på Norrmalm.

Slottsbyggnaden hade bränder åren 1330, 1419, 1525 och 1572. Under 1680-talet var elden lös på slottet vid flera tillfällen.

Andra enskilda byggnader som brunnit är: Drottningholms slott 1661, Svartsjö slott 1687, Bondeska palatset 1692 och Wrangelska palatset 1693.


Brandbekämpning handlade om två övergripande moment:

I. att förebygga uppkomsten av bränder

II. att klara av bränder, då de trots allt brutit ut.

Det förebyggande arbetet bestod i att

a) undvika att bränder bröt ut

b) ha en stadsplan som gjorde bränder inte spreds så lätt

c) ha en beredskap för att snabbt upptäcka bränder

d) ha utrustning och organisation för att kunna bekämpa bränder som brutit ut.

"Slottet brinner! ":

"Redan Magnus Erikssons landslag från 1300-talet stadgar att alla gårdar i en stad ska ha en noga bestämd uppsättning brandredskap. Då det var svårt att släcka bränder när de väl uppstått, fokuserade brandskyddet i stor utsträckning på förebyggande åtgärder. Det gällde att bygga säkert i städerna, det vill säga, inte för trångt och helst inte i träd och absolut inte med eldfängda takbeläggningar."

Efter år 1501 fick överhuvudtaget inga trähus byggas innanför stadsmuren. År 1552 skärptes detta så att trähusen i stadskärnan måste rivas och ersättas med stenhus. Det fanns dock fortfarande uthus och bodar inne på gårdarna, byggnader som var av trä.

År 1625 drabbades Stockholm av en omfattande brand, efter vilken Gustav II Adolf genomförde ett bygge av rätvinkliga gator. Därvid tillkom Stora Nygatan.

År 1575, på Johan III:s tid,infördes förbud mot gå med bart brinnande eld på

gator, i hus eller i stall. Varje hus måste ha en tunna vatten vid porten. Skorstenar måste vara sotade och felfria.

Från 1636 hade Stockholm en professionell stadsvakt, dessförinnan ansvarade borgarna själva för organiserande av brandvakt. Dessa kompletterades av brandbevakning från vårdtornet på Brunkebergsåsen. Där hade man en särskild klocka att ljuda med, genom en klang som skilde den från andra klockor.

År 1661 tillkom en brandstadga och en brandmästare utsågs att övervaka brandskyddet och brandsyn i hushållen inom sitt distrikt.

"Slottet brinner! ":

"I varje gård skulle finnas två läderämbar, en vattenspruta, en 20 alnar lång stege, en god båtshake samt en eldyxa.... I varje kvarter skulle invånarna dessutom hålla en stor vattenspruta och en något mindre, två stora stegar om 20 respektive 24 alnar,..."

På alla torvtak och alla vinder skulle det finnas en tunna vatten. Vid brand måste man omedelbart varna grannarna. Nattetid patrullerades gatorna av särskilda vakter.

Bekämpande att redan utbrutna bränder hade tre mål:

a) att hindra brandens spridning

b) att släcka elden

c) att rädda vad som kunde räddas.

Vid stadsbränder hade ofta det första momentet prioritet. Eftersom husen stod så nära varandra kunde detta betyda att många hus snabbt måste rivas.

Ur Stockholms stadsmuseums , "EN TIDSRESA - Stockholm 750 år":

"Att släcka eldsvådor vid den här tiden var besvärligt. Husen var hopgyttrade, gator och gränder smala, brandsprutor och vattenkärror tog sig inte fram.

Man försökte få bukt med bränderna. Genomfartsleder och vändplatser ordnades. Brandkontoret inrättades 1746, manskap anställdes för att hjälpa till vid eldsvåda. Men bara de husägare som betalt försäkringen fick hjälp."

Trämaterial skulle inte längre användas i stadsbyggnader. Ett annat undantag beträffande trämaterial var slottet Tre Kronor. I denna enorma träbyggnad inträffade 1697 den mest kända - och förmodligen största - branden i Stockholm..

Det var inte första gången som slottet i Stockholm brann. Tidigare hade förödande slottsbränder inträffat 1330 och 1419. Delar av slottet Tre Kronor hade också brandhärjats tidigare.

År 1625 drabbades Stockholm av en omfattande brand, effter vilken Gustav II Adolf genomförde ett bygge av rätvinkliga gator. Därvid tillkom Stora Nygatan.

Ytterligare slottsbränder inträffade år 1572, 1646 och 1648.

Den stora branden i slottet Tre Kronor inträffade 1697. Se vidare här.

 

Efter den stora slottsbranden inträffade flera olika bränder i Stockholm: Katarina kyrka och östra Södermalm 1723, Klarakvarteren 1751 och Maria kyrka på östra Södermalm och 300 intilliggande hus brann ned 1759. År 1790 bran det på Södermalm.

En annan stor brand i Stockholm skedde 1825, då Dramatiska teatern förstördes. Denna var belägen vid Norrström, där Karl XII:s torg nu ligger. Byggnaden var från 1600-talet - då känd som palatset Makalös, ägt av Jacob De la Gardie.

Ytterligare en känd brand inträffade 1878, när den stora Eldkvarn - en ångdriven kvarn, uppförd 1806 - brann ned. Spannmålet i den höga kvarnen brann intensivt, det blåste dessutom kraftigt vid tillfället. Det blev ett skådespel som lyste upp hela Stockholm. Eldkvarn stod på den plats där Stockholms stadshus senare byggdes.

Innan stadshuset byggdes hade dock kvarnen byggts upp igen, för att senare rivas när plats skulle ges för stadshuset.

Ur Hans Dahlbergs bok "Vårt 1800-tal":

"I den trånga bebyggelsen med de öppna eldstäderna drabbades Stockholm av flera stora eldsvådor under 1800-talet.

1802 brann Kammarrättens stora hus på Riddarholmen. För att rädda andra byggnader försökte man skjuta ned väggarna med kanon.

1822 förhärjades större delen av Blasieholmen och Skeppsholmen tillsammans med ett femtontal förtöjda båtar, några lastade med kol.

1835 slog åskan ned i Riddarholmskyrkans torn och spiran föll till marken. Släckningsarbetet varade i 58 timmar.

1842 brann ett stort bomullsspinneri i Stadsgården och antände även ett vedupplag om tusen famnar.

1878 förstördes Eldkvarn på Kungsholmen. Väldiga upplag av säd och mjöl fick lågorna att flamma högt och skenet ur de hundra fönstren i fyra våningar mot Riddarfjärden gjorde det ljust som på dagen i Södra bergen."

Ur "Vårt 1800-tal":

"Stockholm invigde som en av de sista bland Europas större städer sin första vattenledning 1861. Det blev ett praktfullt evenemang där Karl XV och hans drottning, Lovisa av Nederländerna, steg in i 'vattenborgen' på ett berg i Årsta intill Skanstull och bevittnade hur reservoaren fylldes av vatten som pumpades upp ur Årstaviken och först silades.

På hemfärden utefter Götgatan förevisades de hur det sprutade ur en vattenpost som kunde användas vid brandsläckning."


• Göteborg

En stad vid Göta älvs mynning hade anlagts av Karl IX i början av 1600-talet. Denna brändes ned och förstördes helt av danskarna 1611, i början av det s.k. Kalmarkriget.

Kvartersbränder drabbade senare Göteborg vid flera tillfällen, bl.a. 1792, 1793 och 1794.


• Uppsala

Efter slottskatastrofen kom det närbelägna Uppsala att fylla en viktig administrativ funktion. Bara fem år senare - 1702 - drabbades dock även Uppsala av en stor brand. Hela den centrala delan av staden brann ned. Både domkyrkan och Uppsala slott förstördes.

Åren 1766 och 1809 skulle Uppsala drabbas av ytterligare bränder..


• Norrköping

1655 och 1719 drabbades Norrköping av svåra bränder, de senare i samband med ryssarnas härjningar..

En brand 1822 förstörde närmare en tredjedel av Norrköping och gjorde mer än 3.000 personer hemlösa.

1826 brann det igen - "Norra branden" , som gjorde 2.000 personer husvilla. .


• Vadstena

Vadstena var i mitten av 1500-talet en viktig svensk stad. År 1552 brann slottet i Vadstena och större delen av staden förstördes.


• Skara

1719 förstördes alla gamla byggnader i Skara, närmare 1.000, av en brand.


• Karlstad

Samma år, 1719, brann nästan hela Karlstad ned, inklusive domkyrkan och rådhuset. 1752 och 1865 drabbades staden åter av en brand.


• Nora

Så gott som hela Nora brann ned 1731. Sju år senare drabbas staden av en ny svår eldsvåda.


• Sala

Så gott som hela Sala förstördes i en brand 1736.

1880 drabbades Sala av ytterligare en brand.


• Skövde

Under medeltiden hade Skövde flera gånger drabbats av bränder genom danskarnas härjningar. 1759 uppstod en svår brand, som förstörde de 55 största gårdarna, kyrkan och rådhuset.


• Falun

Samma år - 1761 - råkade Falun ut för två stora bränder, med tio dagars mellanrum. 2/3 av denna då stora svenska stad ödelades. Skadorna beräknades till 1,6 miljoner daler kopparmynt.

Falun skulle komma att eldhärjas igen 1847.


• Varberg

Omfattande brand 1767, kallad "den stora branden".

Ytterligare en brand i Varberg inträffade 1863.


• Filipstad

Hela södra delen av staden förstörd i brand 1775. Det blåste kraftigt vid tillfället.


• Gävle

En brand 1776 lade den vackraste delen av staden i aska. 106 byggnader och 50 magasin förstördes.

Gävle drabbades även av en omfattande brand 1869, som lade hela staden norr om Gävleån i aska. 8.000 människor blev den gången hemlösa.


• Jönköping

Staden brandhärjades 1785. Det skulle komma att ske även 1790, 1854 och 1894..


• Karlskrona

Stadsbrand 1790, hastig spridning genom hård vind. Brandsprutorna fick arbeta 36 timmar efter eldens utbrott. Flera människor innebrända.


• Växjö

2/3 av staden förstördes i en brand 1799. Mer än hälften av stadens 1.200 invånare blev husvilla.

Stora bränder hade inträffat i Växjö även 1658, 1690, 1749, 1753, 1838 och 1843.


• Kalmar

Kalmar drabbades av en svår brand år 1647. Senare bränder inträffade 1679 och 1765.

År 1800 lades hälften av Kalmar i aska, genom en brand som varade i åtta timmar. 270 familjer berövades hus och hem.


• Sundsvall

Branden i Sundsvall 1803 skulle förorsaka en långvarig misär.

Ytterligare en brand inträffade 1877.

Särskilt förödande blev branden 1888: 400 fastigheter förstördes.


• Uddevalla

Hela Uddevalla lades 1806 i aska.

Staden drabbades åter av bränder 1859, 1860 och 1871..


• Borgholm

Slottet var inte färdigbyggt, denna dag i november 1806, då elden bröt ut. De blåste kraftigt och slottet förvandlades till en ruin.


• Borås

En brand 1822 förstörde nästan hela Borås.

Ytterligare en brand i Borås inträffade fem år senare, den fjärde branden i staden. Dessförinnan hade Borås drabbats av bränder 1681 och 1727.


• Vänersborg

Brandsprutorna fungerade inte som de skulle vid branden 1844. Branden gav fria händer att göra en ny stadsplan.


• Åmål

Åmål drabbades av en brand 1846.

Det hade skett också flera gånger tidigare.

Det skulle hända igen 1901.


• Lidköping

Hela den gamla stadskärnan i Lidköping förstördes i branden där 1849. Det rådde storm och all släckning var omöjlig.


• Örebro

En stor del av centrala Örebro brandförstördes 1854. Sent larm, dålig vattentillgång och otillräcklig brandkår. Efter denna brand byggde man hus i sten i Örebro.


• Eksjö

Också efter denna brand tog man lärdom: byggde gator i rutnät, med husen långtifrån varandra.


• Ronneby

Hela Ronneby brann ned 1864, med undantag av kyrkan och de närmast liggande kvarteren.


• Strängnäs

Efter branden 1871 fick Strängnäs en ny stadsplan.


• Söderhamn

Nästan hela staden i ruiner efter branden 1876. Ny stadsplan därefter.


• Hudiksvall

Stadsbrand 1878.


• Luleå

75 fastigheter förstörda i brand 1887, hela centrum drabbat.


• Umeå

Tre fjärdedelar av Umeå brann ned 1888.


• Köping

49 fastigheter förstördes i en brand 1889, halva staden berördes.


• Kristinehamn

Stadsbrand 1893, som förstörde 200 byggnader.

Kristinehamn hade tidigare brandhärjats 1804, då halva staden brann ned.


• Simrishamn

Stadsbrand 1822, hela staden brann ned.


• Vimmerby

Stadsbrand 1820, halva staden brann ned.


Städer som drabbades av den ryska kustflottans härjningar 1719-21 var, från söder till norr:

Norrköping, Nyköping, Trosa, Södertälje, Norrtälje, Östhammar, Öregrund, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå och Piteå.


Den största av alla stadsbränder - den värsta som någonsin drabbats någon stad i Norden - inträffade i Åbo 1827 Inte mindre än 2.500 hus brann ned och 17 människor dog. Det skedde alltså 16 år efter att Sverige hade förlorat Finland till Ryssland.


Jan Milld, den 10.12.2007

Se vidare:

Epidemier och svält

Slottsbranden 1697

 

Externa länkar :

Brandhistoria.

Stadsbränder

Ett stort antal mycket svåra bränder har härjat svenska städer under de senaste seklerna. En orsak till detta var att husen normalt var byggda av trä och att såväl uppvärmning som belysning på den tiden rymde stora risker.

Hur förödande bränderna blev därutöver på hur tidigt larm fick, hur effektiv släckningsorganisation som fanns samt vilken vattentillgång och vilka släckningsverktyg som fanns att tillgå. Vid torrt väder och kraftiga vindar kunde bränder få snabb spridning.

Till bränder genom olyckshändelser kom bränder som krigshandlingar. Under början av 1700-talet härjade ryssarna längs större delen av Sveriges östkust och brände ned ett stort antal städer.

Följande sammanställning är på intet sätt komplett:

Borgholm

Borås

Eksjö

Falun

Filipstad

Gävle

• Göteborg

Hudiksvall

Jönköping

Kalmar

Karlskrona

Karlsta

Kristinehamn

Köping

Lidköping

Luleå

Nora

Norrköping

Ronneby

Sala

Simrishamn

Skara

Skövde

Stockholm

Strängnäs

Sundsvall

Söderhamn

Uddevalla

Umeå

• Uppsala

• Vadstena

Varberg

Vimmerby

Vänersborg

Växjö

Åmål

Örebro

Uppgifterna nedan är till stor del hämtade från en värmländsk webbsida om brandhistoria.