1. Hjälmare kanal

Sveriges äldsta byggda vattenväg är Hjälmare kanal, som förbinder Hjälmaren med Mälaren. Genom denna kanal skapades en sammanhängande vattenväg ändå från Örebro till Stockholm.

Tidigt fanns ett behov av att lätta kunna transportera gods från Bergslagen till Stockholm. Gustav Vasa hade vissa planer på ett projekt "Svea kanal", att förbinda Hjälmaren med både Mälaren och Vänern. På så vis skulle skapas en sammanhängande vattenväg tvärsigenom Sverige, som förband Östersjön med havet i väster. (I ett skede då Hjälmare kanal i öst liksom Trollhätte kanal i väst redan fanns på plats skulle ha återstått bara att sammanbinda Hjälmaren och Vänern, och i det området fanns redan flera sjöar och åar.)

Under Karl IX hade en passage med slussanläggning från Hjälmarens östligaste spets anlagts, över Eskilstuna och Torshälla in i Mälaren. Torshälla kanal var dock i bruk bara under ett par år.

Ur "Hästskjuts- och Diligenstrafik" (Tommy Eriksson):

"I Sörmland byggdes under Karl IX:s tid, 1596-1610, en förbindelseled från Mälaren och Torshälla via Eskilstunaån ner till Hjälmaren som försågs med elva slussar. Därigenom knöts på ett smidigt sätt viktiga handelsmetropoler som Stockholm och Örebro samman. Kanalen fungerade i detta skick fram till 1647. Den första kanalen mellan Arbogaån och Hjälmaren tillkom 1629-39, för att senare flyttas och åtskilliga gånger byggas om fram till 1910-talet."

Genom beslut av Gusav II Adolf kom 1629 ett kanalbygge igång på riktigt. Tio år senare - 1639 - var det klart. Sträckningen drogs då norrut, för anslutning till Arbogaån, som rinner ut vid Kungsör.

Efter en tid började dock delar av kanalen att slagga igen, då grundförhållandena var dåliga. En ombyggnation gjordes i slutet av 1700-talet en annan i början av 1800-talet. Den senare skedde i Balzar von Platens regi och var klar 1830. Genom denna fick kanalen en delvis ny sträckning vid anslutningen till Arbogaån, längre österut.

I slutet av 1800-talet fördjupades kanaldelen närmast Hjälmaren.

Hjälmare kanal är nära 14 kilometer lång, varav 8,5 km är grävd kanal. Den är 2 meter djup och 10 meter bred. Antalet slussar är nio - den totala nivåskillnaden mellan Hjälmaren och Arbogaån är 22 meter. Högsta tillåtna hastighet: 5 knop.

 


2. Strömsholms kanal

Strömsholms kanal är Sveriges näst äldsta kanal. Bygget påbörjades 1777, alltså på Gustav III:s tid. Kanalen var klar 1795.

En stor utmaning var finansieringen och det var därför bygget drog ut på tiden i arton år, mot planerade sex år. Mannen bakom denna kanal är Johan Ulfström.

Kanalen tillkom ur behovet av att kunna transportera stångjärn från Bergslagen till utskeppningshamnen för export, dvs Stockholm.

Strömsholms kanal är också än av våra längsta kanaler. Den sträcker sig ända från Dalarna till Mälaren och förbinder därmed orter som Smedjebacken och Fagersta med Stockholm. Huvuddelen är dock naturliga vattenvägar: de avlånga sjöarna Norra Barken och Åmänningen samt Kolbäcksån. Av en längd på totalt 110 kilometer är bara 12 km grävd kanal.

Snart visade sig tecken på förfall: slussväggar på väg att rasa och på flera ställen grundades farleden upp.

Under mitten av 1800-talet genomfördes därför en grundlig renovering och 1860 skedde en ny invigning, nu av kung Karl XV. Därefter hade Strömsholms kanal en glansperiod.

Totalt har kanalen 26 slussar, för att klara en nivåskillnad på cirka 100 meter. Särskilt vid Hallstahammar är det brant.

Med järnvägens ankomst minskade kanalen i betydelse, idag används den - liksom de flesta andra kanaler - bara för turisttrafik.


3. Trollhätte kanal

Trollhätte kanal, mellan Vänern och Kattegatt, innefattade kanske de största tekniska utmaningarna av alla svenska kanaler - genom de fall som måste bemästras.

Ur boken "Kanaler", utgiven av STF:

"I en trång och vild klyfta störtade sig Göta älv 32 meter i fall efter fall. Holfallet, Holströmmen, Gullöfallet, Toppöfallet, Tjuvfallet, Stampeströmsfallet, Helvetesfallet och Flottbergsströmmen. På kartan ser det trång ut och i verkligheten är det mer än trångt, både för älven och den kanal som måste samsas med älven....

Det är en terräng som är sällsynt olämplig även för godstransporter. Här vi fallen blev det tvärstopp för all sjöfart och genom århundradena fick man därför dra gods och ibland hela skepp i en vid båge förbi fallen. Samma sak var det vid de mycket mindre forsarna och fallen vid Åkerström och Lilla Edet nedströms och vid Vargön uppströms."

"Sjöfolk drömde länge om att kunna segla vid sidan om vattenfallen för att nå upp till Vänern och inlandet eller nå från Vänern ner till Göteborg och havet..."

"En härskara av hästar, 'edsmärrar' drog foror med gods längs Edsvägen, den tre mil långa vägen förbi alla forsarna och fallen i Göta älv...

Edsvägen blev kortare och kortare allt eftersom man byggde korta kanaler förbi de mindre fallen norr och söder om Trollhättan. Redan i början av 1600-talet lät Karl XI bygga en kanal med sluss förbi fallet i Lilla Edet. Slussen stod klar 1607 och blev faktiskt Sveriges första sluss...

Med Trollhättefallen var det något helt annat. Här krävdes det ingenjörskunskaper för att lura naturen."

Göta Älv var Sveriges viktigaste transportled i väster redan innan Bohuslän blev svenskt och älven utgjorde gräns mot Norge. Problemet var fallen vid Lilla Edet, Trollhättan och Vargön. Tanken på att med slussar och grävda kanaldelar övervinna dessa fallen väcktes tidigt.

Arbetet med en sluss vid Lilla Edet påbörjades på 1580-talet efter ett förslag från Johan III. Den kunde tas i bruk 1607, dvs på Kar IX:s tid. Den blev dock snart förstörd av danskarna, i Kalmarkriget . Nybyggnader och ombyggnader skedde sedan, både 1639-42 och 1782-84.

Under Karl IX påbörjades även en kanal mellan Vänersborg och Brinkebergskulle, den så kallade "Karls grav", som inte blev färdig förrän 1752.

I början av 1700-talet engagerade Karl XII Christopher Polhem för att bygga en kanal förbi Trollhättefallen, helt nära dem. På så vis få farbar led från Kattegatt till Vänern. I planen ingick att sedan länka samman Vänern med Vättern och därifrån vidare till Norrköping. Polhems arbeten kom igång men avbröts efter kungens död 1718.

 

Ur STF-boken "Kanaler":

"Daniel Thunberg, Sveriges kanske mest framstående kanalkonstruktör som lite oförskyllt hamnar i skuggan av Den Store Platen, kläcker den slutgiltiga planen 1757. I den introducerar han en nymodighet; i stället för att lägga kanalen i ett befintligt vattendrag med alla de svårigheter det innebär, skall man gräva en helt ny strömfåra vid sidan om."

1793 bildades så Trollhätte kanal och slussverksbolag som gav Erik Nordewall i uppdrag att bygga färdigt kanalen förbi Trollhättan. Han följde därvid Daniel Thunbergs plan. Invigning kunde ske år 1800.

Ur boken "Kanaler":

"När kanalen invigdes år 1800 betraktades den som världens åttonde underverk, för var annars kunde man se fartyg som seglade uppför ett berg?"

"Äntligen fanns det en obruten farled mellan Vänern och havet! Slussleden satte fart på industrialiseringen runt hela Vänern och därmed bidrog den också till sin egen snabba pensionering. Trollhätte kanal var helt enkelt för snålt dimensionerad för att klara 1800-talets snabbt ökande trafik."

Framförallt blev Trollhätte kanal en flaskhals efter att Göta kanal öppnats 1832.

1838 började man därför att bygga en ny led förbi Trollhättan, under ledning av Nils Ericson. Denna led, öppnad 1844, tillät trafik med samma storlek på fartyg som Göta Kanal.

Mot slutet av 1800-talet blev det åter aktuellt att utvidga farleden. Det skedde genom flera nya slussar och en ny led förbi fallen i Trollhättan. Den nya sträckningen invigdes 1916 och går genom de slussar som används än idag.

Under 1974 fördjupades själva farleden i Göta Älv och från det året är kanalen även öppen vintertid.

Trollhätte kanal är 82 kilometer lång, varav 7 km är grävd. Kanalen har sex slussar, för att klara nivåskillnaden på 44 meter mellan Vänern och Kattegatt.

En sluss ligger vid Lilla Edet, fyra vid Trollhättan och en vid Brinkebergskulle i Vänersborgs kommun. Därifrån går kanalen "Karls grav" till sjön Vassbotten och vidare ut i Vänern.

Kapaciteten har utvidgats avsevärt med varje nu byggnation under tre sekler

• Polhems planerade led skulle klara fartyg på 80 ton,

• 1800 års led klarade 140 ton,

• 1844 års led klarade 300 ton

• 1916 års led klarade 1.500 ton

• år 2000 klaras mer än 4.000 ton.

Trollhätte kanal används alltså fortfarande för nyttotrafik, i allra högsta grad! Varje år passerar där 3.500 lastfartyg, förutom 3.000 fritidsbåtar.


4. Göta kanal

Göta kanals tillkomst hade samband med Öresundstullen. Trots att Skåne blivit svenskt 1658 kunde Danmark fortsätta att uppbära tull på sjöfarten genom Öresund, ända fram till 1857.

Tanken på en kanal tvärsigenom Sverige, som skulle göra att svenska fartyg kunde undvika att gå genom Öresund, hade funnits länge. När Trollhätte kanal stod klar år 1800 innebar det att man kommit en bit på väg - återstod att länka samman Vänern med Vättern och Vättern med Östersjön.

Där fanns fanns två alternativ: att dra kanalen till Bråviken och Norrköping eller att dra den till Slätbaken och Söderköping. De båda städerna konkurrerade här om sträckningen. Länge lutade det mot Norrköping, men genom envetet lobbyarbete blev det slutligen Söderköping som vann.

En inspiration till Göta kanal kom också genom kanalbyggen i England, och genom den långa Canal du Midi i Frankrike (som byggts redan 1681 och med hjälp av två floder sammanlänkande Atlanten och Medelhavet).

Redan i början av 1500-talet hade biskop Hans Brask i Linköping pläderat för en kanal mellan Vättern och Östersjön.

Ur boken "Kanaler":

"Ett första beslut om kanalen tas av riksdagen 1741 ... Ett nytt förslag läggs fram av Daniel Thunberg 1781, men det blir liggande hos Trollhättedirektionen. När von Platen tio år senare blir invald i styrelsen för direktionen hittar han Thunbergs förslag i direktionens arkiv och förslaget ligger till grund för hans 'Avhandling om kanaler genom Sverige med särskildt afseende å Wenerns sammanbindande med Östersjön'.... Platen skrev sin avhandling 1806 och tre år senare hade riksdagen beslutat om kanalen."

Kanalbygget kom igång år 1810, under ledning av Balzar von Platen. Cirka 60.000 människor, huvudsakligen soldater, deltog i grävandet. På den tiden fanns inga grävmaskiner - grävandet skedde med spadar. Kostnaden blev sex gånger högre än vad som beräknats från början. Arbetet varade i 22 år.

I samband med kanalarbetet anlade Baltzar von Platen 1822 en mindre mekanisk verkstad i Motala. Den skulle senare utvecklas till att bli "den svenska verkstadsindustrins vagga". På Motala verkstad fick blivande ingenjörer och verkmästare utbildning i modern verkstadsindustri. Här utvecklades ett kunnande i gjutjärnsteknik. Samtidigt växte Motala till en modern industristad.

Karlsborgs fästning, vid Vätterns västra strand, kan också ses som en följd av kanalbygget.

År 1832 stod Göta kanal - "Sveriges blå band" - klar . En pampig invigning följde, under medverkan av kung Karl XIV Johan. Baltzar von Platen kunde då inte deltaga - han hade avlidit tre år tidigare.

Göta kanal var ett av vårt lands största byggnadsverk någonsin. Den är 190 kilometer lång, varav 87 km grävd kanal. Antalet slussar 58. Ingen annan svensk kanal har en tillnärmelsevis så lång grävd del.

Ännu vid tidpunkten för kanalbyggets början fanns inga ångfartyg i Sverige, men sedan år 1820 var ett svenskt ångfartygsbolag bildat.

 

Kanalens sträckning hade utarbetats av den engelske ingenjören Thomas Telford. Man följde därvid landskapets höjdkurva och försökte samla de nödvändiga slussarna i trappor, på så få ställen som möjligt.

Samtidigt gällde det att utnyttja befintliga mindre sjöar. Kanalen gick således genom sjöarna Viken, Boren och Roxen. Däremot undveks t ex Motala ström, som har ett varierande vattenstånd.

Vid kanalbyggandet måste man korsa både bäckar och större vattendrag, vars vatten man inte ville ha in i kanalen. Dels blir det svårt att reglera vattenståndet - vid vårflod skulle bassängerna vid slussarna snabbt fyllas Dels skulle vattnet föra med sig slam, som skulle göra kanalen allt grundare. Därför finns det ett system av bigravar (diken) och stensatta kulvertar under kanalen, som leder vattnet till andra flöden.

 

För nyttotrafik används Göta kanal inte längre. Däremot är den en av Sveriges största turistattraktioner.


5. Södertälje kanal

Från början behövdes ingen kanal mellan Östersjön och Mälaren. Där fanns redan naturliga passager, på de platser där Stockholm respektive Södertälje nu ligger. Mälaren var då snarare en havsvik än en sjö. Så var fallet in på vikingatiden.

När landhöjningen tillsammans med ansamlingen av slam från Mälaren reste hinder kunde mindre och flatbottnade båtar fortfarande dras över Täljenäset.

Ur boken "Kanaler":

"När Birka på 900-talet förlorade sin handelsekonomiska betydelse och bränts ner, var behovet av en farled söderifrån inte längre lika stort. De varor som ändå kom in i Mälaren den vägen lastades om och gav upphov till den lilla stapelstaden Telge, som blev Telje och senare, för att skilja från Norrtälje, kallades Södertälje."

Engelbrekt räknas som kanalens fader då han på 1400-talet lät genomföra en rad rensningar och grävningar. Dessa arbeten slutfördes inte, då markförhållandena var besvärliga, med löst grus och lera som hela tiden rasade ner.

Under Karl XI:s regeringstid återupptogs arbetet. Den kanal som då byggdes förföll dock och grundades upp.

Sedan en sluss för sjöfarten byggts i Stockholm 1634 gavs tankarna på en farled vid Tälje tills vidare upp. Snart skulle dock andra behov åter aktualisera frågan: översvämningar. Särskilt allvarlig blev en översvämning år 1780.

Ur boken "Kanaler":

"Det var från början ett vattenregleringbehov som gjorde att man grävde kanalen. Utloppet vid Stockholm förmådde inte svälja vårfloden efter snörika vintrar, trots att man efterhand rev allt som låg i vattnets väg, kvarnar, hamnmagasin, kajer och tvättbryggor runt det som idag är Gamla stan. Redan då var vår huvudstad Nordens Venedig i den meningen att gatorna stundtals lättare befors med roddbåtar än med hästskjutsar."

Det var först i början av 1800-talet, under Erik Nordewalls ledning, som kanalen fick en sluss och blev ordentligt farbar hela sträckan från Linaviken i Mälaren till Igelstaviken i Östersjön. Dessa arbeten påbörjades år 1806 och var slutförda år 1819.

Ur Hans Dahlbergs bok "Vårt 1800-tal":

"Utanför Mälaren startades 1821 ångtafik mellan Stockholm och Norrköping ... Resan tog två dygn och gick genom den nyöppnade Södertälje kanal. Ved måste hämtas ombord på fyra ställen under färden och på natten låg fartyget still eftersom det inte fanns någon fyrbelysning i farvattnen.

Denna kanalled från 1819 fungerade, men blev med åren för liten och trång. Under de första årtiondena av 1900-talet gjordes många undersökningar om att bredda och räta ut kanalen. 1924 kunde man inviga den sluss som fungerar än idag.

Under 1970-talet breddades kanalen ytterligare, och på 1990-talet utfördes muddringsarbeten för att fördjupa kanalen.


Södertälje kanal är en av de kortaste kanalerna - bara 5,2 kilometer lång, varav 4 km grävd kanal. Ändå är den en av de viktigaste kanalerna i Sverige. Tillsammans med Trollhätte kanal är det den enda kanalen som fortfarande används för nyttotrafik.

År 1996 passerade i kanalen nära 4.000 lastfartyg, och mer än 10.000 fritidsbåtar).

Slussen i Södertälje är den största i Norden. Den kan ta fartyg som är 135 meter långa, 19 meter breda och med ett djupgående på 7 meter.

Detta ställde särskilda krav på broarna för järnvägstrafik och för landsvägstrafik.

Den första vägbron inne i Södertälje, en svängbro i trä, byggdes 1823. Den ersattes 1910 av en svängbro i järn. 1924 invigdes en klaffbro. I samband med en breddning av kanalen 1976 revs denna och ersattes av den nuvarande klaffbron.

Järnvägsbron tillkom 1860, när västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg byggdes. En ny järnvägsbro stod klar 1924.

Vid sidan av detta finns en motorvägsbro, byggd på 1960-talet. Både denna och järnvägsbron har höjd för klara även de största fartygen.

Slussen vid Södertälje har ytterligare en funktion: "Med tanke på att hela Stockholmsområdet tar sitt dricksvatten ur Mälarens vågor och inte vill ha det uppblandat med saltvatten så är slussen och kanalen vid Södertälje till stor välsignelse för vår försörjning i alla betydelser."

 


6. Dalslands kanal

Dalslands kanal tillkom ur dels ett behov, dels naturliga förutsättningar.

• Behovet bestod i att kunna transportera produkterna från de många järnbruk som växt fram i Dalsland, senare även timmer.

• Förutsättningarna bestod i ett system av naturliga vattendrag. Dalsland är fyllt av s.k. spricksjöar, som är långa och smala. De största är Stora Le, Lelången, Västra Silen och Östra Silen. De går alla in även i Värmland., I Värmland ligger Foxen, som ingår i samma sjösystem. Stora Le går in i även Norge.

Sjöarna utnyttjades självfallet så långt det gick för godstransporterna, men tids- och arbetskrävande omlastningar på flera ställen blev då ofrånkomliga.

Med öppnande av Trollhätte kanal låg vägen till havet öppen, bara man fått godset till Vänern. Från år 1800 fick således frågan om en Dalslands kanal ytterligare aktualitet. Oenighet rådde dock om var man skulle låta gräva kanalsträckningarna.

Till bilden hör att Norge från år 1814 och under resten av 1800-talet var i union med Sverige. En kanal i området skulle då kunna få även en politisk betydelse.

Riksdagsbeslutet om Dalslands kanal togs 1863 i enlighet med ett förslag från Nils Ericson. Hans son, Werner Ericson, fick uppdraget att leda arbetet.

Bygget kom igång 1864. De slutfördes efter fyra år, mot beräknade sju-åtta, alltså väsentligt snabbare än beräknat. En bidragande orsak till detta kan vara tekniska framsteg. Det var år 1864 som Alfred Nobel uppfann tändhatten. Dessförinnan hade han framställt sprängmedlet nitroglycerin.

År 1868 kunde således Dalslands kanal invigas under sedvanlig pompa. Kung Karl XV medverkade.

Även i Norge fanns dock spricksjöar och 1875 stod en norsk kanal färdig från Örje till Halden vid havet. Denna kom att ta hand om det norska timret.

En annan innebörd av den norska kanalen är att det idag skulle behövas bara en grävd kanal på c:a två kilometer för att länka ihop Dalslands kanal med den norska, och dess utlopp direkt i Skagerack.

Dalslands kanal är - näst efter systemet Göta Kanal-Vänern-Trollhätte kanal - den längsta av alla kanaler: 254 kilometer. Bara drygt 10 kilometer är dock grävd kanal.


Ett särskilt problem vid arbetet med Dalslands kanal hade funnits vid Håverud.

Berget runt forsen i Håverud var så löst att det inte skulle gå att bygga en hållbar slusstrappa där. Nils Ericson löste problemet genom att konstruera en akvedukt, en plåtränna högt över forsen där båtarna kunde passera.

Denna både djärva och originella lösning fungerade och Dalsland fick en förstklassig turistattraktion!.

Ur boken "Kanaler":

"Det största problemet i den blivande kanalen var forsen i Uppedrudsälven vid Håverud som förbinder sjön Åklången ovanför forsen med sjön Upperudshöljen nedanför, en nivåskillnad på nio meter. Upperudsälven rinner där genom en kanjonliknande ravin mellan två berg, som består av spröda bergarter som inte håller för påfrestningar som ett regelrätt utbyggt kanal- och slussystem skulle ha inneburit."

"...Nils Ericson... ritade helt enkelt en akvedukt, i princip en 32,5 meter lång, 4,6 meter bred och 2 meter djup plåtränna, som elegant leder farleden runt forsen."

"Det är något som inte minst turistnäringen i Dalsland har anledning att vara tacksam för. Numera är Håverud, med akvedukten och de båda broarna för landsväg och järnväg, som drar sina djärva bågar över anläggningen, Dalslands särklassigt största turistmål."


7. Andra kanaler

Andra kanaler i Sverige som kan förtjäna att omnämnas är:

• Kinda Kanal

Kinda kanal ligger i Östergötland. Den går från sjön Roxen, Stångån genom Linköping och genom ett antal mindre sjöar fram till den långa sjön Åsunden.

Kinda kanal invigdes 1875. Den är 90 kilometer lång, varav 7 km är grävd kanal.


• Bergslagskanalen

Bergslagskanalen ligger i Värmland. Via ett sjösystem går den från Filipstad till Karlskoga. Den är 64 kilometer lång, varav 3 km grävd kanal.

Kanalen var färdig 1857 men användes bara under ett par decennier. Den var snart utkonkurrerad av järnvägen.


• Säffle kanal

Även Säffle kanal ligger i Värmland. Liksom Dalslands kanal mynnar den i Vänern.

Säffle kanal invigdes år 1837, alltså ganska snart efter att Trollhätte kanal hade öppnats. Den byggdes om 30 år senare.

Säffle kanal är 80 kilometer lång, varav bara en halv kilometer är grävd kanal. Den går bl.a. genom den stora spricksjön Glafsfjorden, där Arvika ligger.


Jan Milld, den 12.6.2007

 

Kanaler

Havet har traditionellt varit en viktig transportväg och något som band samma snarare än höll områden åtskilda. Detta återspeglas i både Sveriges och Danmarks utsträckning fram till 1600-talet.

Även inom nationerna har vattnet - sjöar, åar och floder - varit en transportväg. Kolonisationen av nya områden följde också vattenvägarna.

Det blev väsentligt billigare än att transportera på hästrygg eller vagn, dragen av häst. Landsvägarna var ju dåliga. En häst kan ta 100 kg på ryggen, 200 kg på vagn, 10.000 kg på räls och 70.000 kg på kanal.

Det var också så att hästar skulle komma till användning som pråmdragare - på kanalerna kunde man knappast segla. Till en början fanns heller inte motordrivna fartyg.

Mycket stod att vinna genom att förbinda naturliga vattendrag. Särskilt uppenbart var detta beträffande de stora sjöarna: Mälaren, Hjälmaren, Vättern och Vänern. (Samt Vänern med västkusten. Göta älv användes redan, men på fler ställen fanns hinder som gjorde omlastningar nödvändiga.)

I ena änden fanns alltså behoven. I andra änden handlade det om vad som var möjligt med tillgänglig teknik och ekonomi.

Man utnyttjade alltså så långt möjligt de vattendrag som redan fanns i naturen. Den första reguljära trafikförbindelsen Stockholm-Göteborg gick med ångbåt på Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Mellan sjöarna användes postdiligens.

Införandet av ångfartyg medverkade till att kanalerna kunde bli lönsamma. Det var i huvudsak under 1800-talet som Sveriges kanaler byggdes.

1. Hjälmare kanal

2. Strömsholms kanal

3. Trollhätte kanal

4. Göta kanal

5. Södertälje kanal

6. Dalslands kanal

7. Andra kanaler