Jägarorganisationer

 

Det finns 265.000 jägare i Sverige, dvs personer som årligen löser jaktkort. Dessa finns organiserade i två olika jägarorganisationer:


Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet  utger tidskriften Svensk Jakt.

Den är den större jägarorganisationen, med idag närmare 200.000 medlemmar. De är uppdelade på 23 länsjaktsvårdsföreningar och 362 jaktvårdskretsar.

Ordförande riks: Torsten Mörner. Ordförande i Dalarna: Thomas Björklund.

Medlemsavgift: 530 kr (vuxen + tidning).

SJF bildades redan år 1830, i Stockholm. Vid sidan om denna fanns under många år andra jaktorganisationer i olika delar av landet, så småningom uppgick  de i SJF,

SFJ har sedan 1938 statens uppdrag att sköta delar av den svenska jakt- och viltvården. Därigenom får organisationen årligen statliga bidrag på åtskilliga miljoner kronor. politiskt mer försiktiga, uppknuten av statliga bidrag på åtskilliga miljoner kronor.

Kanske har detta bidragit till att göra SJF politiskt försiktigt. I vargfrågan har man visat upp en kluvenhet.

Verksamheten bygger på "de nordiska jägarreglerna":

"1. Var aktsam om viltet och naturen
2. Fäll inte mer vilt än vad viltstammarna tål
3. Jaga så att viltet inte utsätts för onödigt lidande
4. Ta på rätt sätt hand om det fällda viltet
5. Gör din del av viltvårdsarbetet
6. Var noga med säkerheten under jakten
7. ... förbättra dina kunskaper och färdigheter om vilt och natur
8. Visa hänsyn till markägare och allmänhet
9. Var en god jaktkamrat och skapa ett gott förhållande till jaktgrannar
10. Arbeta för att öka allmänhetens förståelse för viltet och jakten."

Ur "Vargmannens testamente":

"Det är förvånansvärt tyst i media från vår största jägarorganisation. Var står förbundets ledning i denna viktiga fråga? Går den jägarnas eller myndigheternas ärenden? Kanske gäller det att hålla en ganska låg profil när man får ett årligt bidrag från Jaktvårdsfonden på 46 mkr..."


Jägarnas Riksförbund

Jägarnas Riksförbund utger tidskriften Jakt & Jägare.

Den är den mindre och samtidigt mer konsekvent vargkritiska jägarorganisationen.  JRF bildades 1938, och kallar sig även "Landsbygdens jägare".

Ordförande riks: Conny Sandström. Ordförande i Dalarna: Malt Sandström

Medlemsavgift: 400 kr (vuxen + tidning).

Så här formulerar JRF sin inriktning:

"• anser att jägare och markägare är bäst på att bedöma hur jakten
   och viltvården skall bedrivas lokalt och motsätter sig förmynderi 
   och tjänstemannastyrning.

• anser att frivilligt samarbete mellan jägare och mark/skogsägare
   är rätt väg till en lokalt förankrad acceptans i jakt- och
   viltvårdsfrågor.

• motsätter sig tvingande och tjänstemannastyrda sammanslutningar
   av jaktmarker som innebär att beslutsrätten fråntas
   jägaren/markägaren.

• anser att all viltförvaltning skall utformas så att kostnader,
   byråkrati, maktmissbruk och tjänstemannastyrning elimineras så
   långt som möjligt.

• anser att jakten på små marker är en viktig fråga som inte
   påverkar viltstammarna i någon nämnvärd utsträckning, utan
   snarare oftast är den enda vägen för unga jägare vid sin jaktliga
   introduktion.

• anser att nivån på landets rovviltstammar måste grundas på en
   lokalt förankrad acceptans och att var människa måste ha rätt att
   försvara sig och sina tamdjur mot rovdjursangrepp utan att riskera
   rättsliga efterspel och straff.
Samt att var människa som drabbas
   av rovdjursangrepp, från någon av de fyra stora, skall hållas
   ekonomiskt skadeslösa oavsett skadans art.

• anser att de etablerade rovdjursstammarna lokalt bör regleras med
   avlysningsjakt, efter länsstyrelsebeslut.

• anser att det är jägarens behov som bör ligga till grund för hur
   många vapen han/hon önskar nyttja. Inte otydliga regler och
   enskilda tjänstemäns personliga tolkningar.

• motsätter sig synsättet att jaktvapnens antal har en koppling till
   illegal vapenhantering och därför belastas jägaren med
   kostnadskrävande förvaringsrestriktioner i brottsförebyggande
   syfte.

• ställer sig tvekande till uppgifterna att bly i fast form, som används
   i ammunition, skall vara av stor negativ betydelse för miljön. Och
   anser därför att blyad ammunition även fortsättningsvis skall få
   nyttjas förutom i vissa specificerade våtmarksområden.

• anser att de av jägarna inbetalda medlen till stat och länsstyrelse
   skall nyttjas till för jägarna realistiska ändamål i viltvårdsarbetet."

Såväl som Svenska Jägarförbundet som Jägarnas Riksförbund får pengar ur viltvårdsfonden. År 2007 fick SJF totalt 43,4 miljoner
kronor för sitt allmänna uppdrag att leda delar av viltvården och
jakten. JRF fick 5,6 miljoner kronor förrådgivning, utbildning och information i jakt- och viltfrågor.


Se även:

Jakt

Jaktekonomi

Vargkritiska organisationer

 

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida