Krav

Beträffande krav - förutsatt att man alls vill begränsa vargens utbredning i Sverige - kan problemet i pricip nalkas från två håll:

A. Hur många vargar ska få finnas och var ska de få finnas?

B. Vilka rättigheter ska gälla för individen, att skydda sig och sina djur från varg i området?


A.

Någon siffra för antalet vargar i Skandinavien behöver inte sättas -det kan räcka att man bestämmer att vissa delar av landet ska vara fria från vargar och jakt på varg där ska vara tillåten.

Eller man kan vända på resonemanget, och ange att inom vissa bestämda områden ska varg få finnas. Dessa område skulle i princip kunna vara inhägnade.


B.

Om en elementär nörvärnsrätt handlar jaktförodningens paragraf 28, liksom folkomröstnngarna i fyra dalakommuner år 2006:

- ska man har rätt att skydda sina tamdjur även utanför hägn?

- ska man ha rätt att skjuta varg när den visar sig på ens mark, även utan att den hunnit gå till angrepp?

- ska man, vid vandring i skogen, ha rätt att skjuta varg som visar sig inte vara skygg?

Ska vargangrepp på tamdjur och människor förebyggas, då handlar det mindre om antalet vargar och mer om vargarnas beteende: de måste förbli skygga för människor!

I de länder där man klarar att leva med ett stort antal vargar är det just så: människor har rätt att skjuta vargar som visar sig i närheten.


Folkaktionen ny rovdjurspolitik presenterar på sin webbsida några allmänt hållna krav (från maj 2006):

"• Återinförande av nödvärnsrätt vid rovdjursangrepp på tamdjur.

• Effektiv skyddsjakt på rovdjur med oacceptabelt beteende.

• Lokal rovdjursförvaltning.

• Inga fasta vargstammar i anslutning till bebyggda trakter och fäbodar.

• Full ersättning för direkta och indirekta kostnader vid rovdjursangrepp.

• Jakt med lös hund ska ... kunna bedrivas ..."

I en broschyr från samma organisation finns andra formuleringar och andra krav. På framsidan anges några syften med föreningen:

" - kunna ha betesdjur och bevara öppna landskap

- utveckla en stark och stor viltstam av älg, rådjur och hjort"

Inuti broschyren skriver man:

"Vi vill:

- Avsätta hägnade områden för varg, all varg utanför dessa områden jagas.

- Göra en konsekvensbedömning för de hägnade områdena.

- Ha en lokal förvaltning av varg, lo, björn och järv.

Vi driver följande frågor:

- Jakt på varg måste genomföras vintern 2008-09

- Paragraf 28 måste ändras till 'djurägare eller annan person i djurägarens ställe'.

- En rovdjursakut måste bildas som hjälp till djurägare att leta efter försvunna djur, avliva skadade djur, hämta hem skrämda djur samt transportera bort döda djur.

- Principer för ekonomisk kompensation till djur och markägare."


Svenska Jägareförbundet (SJF) gjorde år 2008 en hemställan om allmänna åtgärder för att minska antalet vargar:

"Svenska Jägareförbundet hemställer att regeringen snarast vidtar åtgärder som leder till en markant begränsning i vargstammens tillväxt. Den okontrollerbara situation vi är på väg in i vad gäller vargstammens utveckling kommer ofelbart att leda till en kraftigt misslyckad vargförvaltning. Det är nu det finns praktiska och formella möjligheter att realisera begreppet varsam tillväxt och skapa tydlighet i viljan att upprätta ett förtroende för den svenska rovdjurpolitiken. Det finns inte tidsutrymme att avvakta implementeringen av rovdjursutredningens alla förslag innan mer aktiva åtgärder för vargstammens begränsning vidtas."


Jägarnas Riksförbund (JRF) har en mer radikal inrikting. Ur skrivelse den 23/8 -02 till riksdagen, från dess avdelning i Eda,Värmland:

"...ska de som vill ha vargar kunna få ha det - men inhägnade i stora reservat. Här ska gälla samma regler som för hundägare, som måste ha sina djur inhägnade eller bundna med tnake på skaderisken."

Ur JRF-fördragning den 7/6 -05 inför miljöministern:

"1. Vi föreslår att regionala folkomröstningar införs beträffande rovdjursförekomsten... Vargen ska finnas där den är välkommen....

2. I ett demokratiskt samhälle ska alla som så önskar kunna få umgås med rovdjur. Stora rovdjursreservat på statens marker är ett sätt att lösa problemet. Utanför dessa reservat jagas rovdjuren efter jakttabell.

3. Riksdagens rovdjursbeslut år 2001 upphävs. Genom de erfarenheter vi skaffat oss under de fyra åren utförs en konsekvensanalys, som ska ligga till grund för ett nytt och mer landsbygdsvänligt riksdagsbeslut. ..

4. ... I Norge löser man rovdjursproblemen enkelt, nämligen med jakt där behov finns."


Se även:

Jägarorganisationer

Vargkritiska organisationer

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida