Trådlös telegrafi

Radions födelseår brukar anges till 1901.

Det var då som Marconi lyckades överföra den telegrafiska signalen ”S” över Atlanten. från England till New Foundland. Marconi byggde vidare på rön av den tyske fysikern Hertz, som varit först med att praktiskt ha åstadkommit radiovågor. Marconis bidrag rörde sig främst om antennsystem. Med hans konstruktioner blev trådlösa överföringar möjliga över väsentligt större avstånd än dittills.

Radioteknikens första tid knöt alltså an till telegrafin. Det handlade om att trådlöst kunna överföra meddelanden från en sändare till en mottagare.

Ur "Bra Böckers lexikon":

"Radiotekniken, som ursprungligen bara omfattade telegrafi och telefoni, har fått en mängd olika specialtillämpningar såsom radar, olika system för radionavigering, radioteleskop inom astronomin och radiolänk inom teletekniken."


Teknikutveckling

Ur "Bra Böckers lexikon":

"Radioteknik är förbunden med elektromagnetiska vågors spridning. Sådana utstrålas med antenner, utformade för att med minsta förluster efter förstärkning sända svängningar som alstras i en oscillator, svängningskrets, med önskad frekvens. Detta är radiosändarens sändningsfrekvens, vilken även kan uttryckas som våglängd. Radiovågor förekommer inom ett stort område av våglängder, från över 1.000 m ned till centimetervågor. Långvågssändare har stor räckvidd...

De mycket korta väglängderna, som används för t.ex. TV och frekvensmodulerad ultrakortvågsradio (FM UKV), har däremot en räckvidd som i huvudsak är densamma som den optiska sikten från sändarantenn till mottagarantenn. Mellan- och kortvåg intar en mellanställning."

"Den utsända svängningen, bärvågen, moduleras på olika sätt... Antingen kan styrkan hos bärvågen, amplituden, varieras i takt med modulationen, amplitudmodulation (AM), eller också kan bärvågens frekvens varieras med modulationen, frekvensmodulation (FM)."

"Den effekt som strålar ut från en radiosändares antenn i form av elektromagnetiska vågor varierar från någon watt hos bärbara apparater med räckvidd på några kilometer till hundratals kilowatt med räckvidd jorden runt."

Den första typen av sändare - gnistsändare - dög till telegrafi, men inte telefoni. Genom utveckling av sändarna blev nästa steg i teknikutvecklingen möjligt: trådlös överföring av även tal och musik.

Ur "Svensk teknikhistoria", Hult m.fl.:

"Med uppfinningarna av de två grundläggande typerna av elektronrör (dioden av Alexaner Fleming 1904 och trioden av Lee de Forest 1906) följde möjligheten till trådlös telefoni, det som skulle komma att kallas radio, det första elektroniska massmediet, en term som dock skapades först långt senare."

På julafton 1906 sändes för första gången tal och musik från en radiostation i USA. Regelbundna radioutsändningar kom igång 1920 i USA och i Sverige två år senare.

Ur boken "Massmedier", Peterson/Pettersson:

"Reginald Fessenden hette kanadensaren som julafton 1906 lyckades sända både röster och musik över Atlanten. Det här brukar kallas världens första riktiga radiosändning. Men amerikanen Lee de Forest brukar ändå kallas radions fader. Han konstruerade nämligen den första riktiga radiomottagaren."

Det begrepp som används är "rundradio". Med detta menas sändning av tal och musik från en sändare till flera olika mottagare.

De radiomottagare som först användes var mycket enkla, s.k. kristallmottagare. Till dem användes hörlurar, högtalare var något som kom senare.

Apparaterna att ofta satts ihop av användarna själva.

Radiolyssnandet blev på den tiden ofta ett tillfälle, då hela familjen satt samlad, koncentrerad på att försöka uppfatta vad som sändes ut.

"Svensk teknikhistoria":

"Radiolyssnarnas apparater var i början enkla s.k. kristallmottagare, i många fall byggda av lyssnarna själva enligt beskrivningar som fanns att läsa i dagstidningar och veckotidningar. De första åren i den nya eran var radioamatörernas förlovade tid. Men de hemmagjorda kristallmottagarna ersattes snart av fabrikstillverkade 'rörmottagare', och hörlurarna byttes ut mot högtalare."

Ur "Hundra år i Sverige", Dahlberg:

"...1923 kunde man i en radiomottagare med förstärkare uppfatta BBC:s sändningar från London. Snart kom också radioutsändningar från Sverige, bekostade av annonsörer. Lyssnarna satt med hörlurar och trevade med en metallspets i en en liten dosa på en kristall tills de plötsligt fick in en sändning. "

"Omkring 1930 hade de flesta lyssnare kastat sina kristallmottagare och investerat i radiomottagare med högtalare förpackade i mer eller mindre eleganta lådor, gärna av ädelträ."

Under 1930-talet kom alltså radioapparater av bättre kvalitet, med elektronrör.

På dessa fanns högtalare, så man behövde inte längre använda hörlurar. AGA var ett framgångsrikt svenskt företag beträffande tillverkning av radioapparater. Dess modell "AGA Baltic" sålde bra.

Samtidigt skedde en förbättring av utsändningarna: fler sändarstationer, starkare sändningar och högre antennmaster. Detta förbättrade mottagandet så att man kunde ta emot sändningarna på större avstånd och klarare uppfatta radioprogrammen.

Huvudsändare för Sveriges Radio blev den 1927 öppnade sändaren i Motala, med sändningar på långvåg.

I början av 1940-talet fanns 30 sändarstationer, vilket gjorde att 70% av svenska folket hade möjöighet att lyssna på radio.

År 1967 öppnades Kaknästornet i Stockholm.

 

På 1950-talet togs ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen för radioapparaterna , efter uppfinnandet av transistorn.

Transistorapparater för radiomottagning drog litet ström och kunde göras små. De kunde drivas med batterier och göras bärbara - lätta att ta med till bad- och campingplatser.

På 1980-talet tillkom kasettradio, med inspelningsmöjligheter, och "freestyle, med hörsnäcka.

Ur "140 år i ledningen", Tahvanainen:

"Under 1930-talet gjordes i USA försök med frekvensmodulering (FM) i stället för amplitudmodulering (AM) vid rundradiosändningar. "

"I Sverige gjorde Televerket 1944 försök med en FM-sändare, närmast för att undersöka räckvidden. Några år senare skaffades en FM-sändare, som från hösten 1951 sände det ordinarie radioprogrammet i centrala delarna av Stockholm."

"1955 års riksdag beslöt att sändning av ett andra radioprogram skulle påbörjas omkring årsskiftet 1955/56. I områden med i stort sett goda mottagningsförhållanden från lång- och mellanvågsstationer skulle utbyggnaden av distributionsnätet i första hand inriktas på att möjliggöra mottagning av båda programmen. Sändningen av dubbelprogram i svensk rundradio påbörjades i november 1955. Program 2 distribuerades då dels över en mindre FM-sändare i Stockholm och dels till cirka 155.000 trådradioabonnenter i skilda delar av landet."

"Före tillkomsten av FM-nätet för ljudradio baserades distributionen av radioprogrammen på ett stort antal mellanvågssändare över hela landet. Sedan FM-tekniken hade slagit igenom beslöt riksdagen att mellanvågssändarna skulle läggas ned för distributionen av radioprogrammen."

Stereosändningar start6ades 1977.

Digitala sändningar startades 1995.

1955 tillkom en andra radiokanal hos Radiotjänst. Mer om detta under "Kanalexpansion".


Radiosändning - i bemärkelsen trådlös överföring - är möjlig från en sändare till en mottagare.

Också det omvända är möjlig: överföring genom tråd från en sändare till flera mottagare. Faktum är att detta har förekommit.

"140 år i ledningen":

"En epok i svensk rundradiohistoria utgjorde trådradion.

Den innebar att man sände radioprogrammen högfrekvent på vanliga telefonledningar. Med filter skildes den högfrekventa överföringen från de lågfrekventa telefonsamtalen. Vid mottagarna uppdelades ledningarna på motsvarande sätt i en anslutning för högfrekvens till radiomottagaren och en för lågfrekvens till telefonen. Ingenting hindrade att flera lyssnare anslöts till en och samma ledning.

Lyssnarna kunde använda vilken radiomottagare som helst, som var utrustade med långvågsbandet. God teknisk kvalitet kunde fås, fri från atmosfäriska störningar. Ingen hänsyn behövde heller tas till internationella våglängdsplaner och flerprogramsfrågan kunde lösas på ett enkelt sätt.

Det första egentliga trådradionätet upprättades på Gotland 1943. ... Antalet anslutningar til trådradionätet var som mest 400.000. Detta antal nåddes 1962 då fortsatt utbyggnad av trådradion upphörde."


Organisation och utbyggnad

År 1907 lagstadgades att användande av trådlös radioanläggning krävde Kungl. Majt:s tillstånd. Ett sådant kungabrev kostade 40 kronori stämpelavgift och totalt utfärdades ca 500 tillstånd fram till år 1923.

Ur "Massmedier":

"I Sverige började riktiga radiosändningar först 1920. Till stor del tack vare radioföreningar, som på privat initiativ påbörjade sändningar. Redan under 1920-talet sändes också reklam i radio i Sverige, något som sedan blev förbjudet och tilläts först 1993 igen."

"... hotade ju radion att ta över tidningarnas annonsintäkter. Vem skulle i framtiden köpa tidningar om radion mycket snabbare kunde berätta vad som hände och dessutom underhålla? Bidragande till oron var också det faktum att radion kunde nå en större publik.

Pressens rädsla för det nya mediet var förståelig, även om den senare visade sig obefogad."

När rundradiosändningar i större skala startades i Sverige 1922 organiserades detta av Telegrafverket och Svenska Radioaktiebolaget.

Tre år senare övertogs rundradioverksamheten av Radiotjänst, som fick ensamrätt till radiosändningar i Sverige. Ägare var tidningarna, nyhetsbyrån TT och radioindustrin.

Även fortsättningsvis ansvarade Telegrafverket för den tekniska delen av verksamheten.

På flera håll i landet fanns då radioklubbar. Man samlades i offentliga lokaler som ordenshus eller Folkets Hus för att lyssna tillsammans. Den 1922 grundade Svenska Radioklubben hade 1.200 medlemmar.

År 1925 fanns 15 radioklubbar med egna sändarstationer. I början fick Radiotjänst hjälp av dessa, för att bättre nå ut i landet. Dessa små privata stationer återutsände riksprogrammet från Radiotjänst.

"Massmedier":

"Ett monopol bildades... Dessutom bestämde man att radion inte fick sända egna nyheter. Nyheterna i radio skulle TT ta hand om. Därmed kontrollerade tidningarna radions nyhetsverksamhet. Och detta 'nyhetsmonopol' gällde i åtskilliga år."

"Rent tekniskt var man också tvungen att säga nej till fri etableringsrätt, dvs möjligheten för vem som ville, att starta en radiostation. Utrymmet i etern var för litet, det fanns inte tillräckligt många frekvenser."

"140 år i ledningen":

"Sändarstationer på 1/2 kW fanns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Boden. Lokala radioklubbar startade i samförstånd med Televerket en rad smärre sändarstationer på flera håll.

Det visade sig snart att det i landet behövdes en större station med lång våglängd och stor räckvidd. Televerket föreslog en station på 25-30 kW och en våglängd på ca 1.350 meter. Platsen blev Motala och våren 1927 kunde stationen öppna med det sedan under lång tid använda anropet 'Stockholm-Motala'."

Verksamheten finansierades genom licensmedel. Licensavgiften var vid starten 12 kronor per år.

Antalet radiolicenser ökade snabbt:

1925 - 125.000

1930 - 480.000

1935 - 830.000

1937 - 1 miljon.

Jämfört med antalet telefonabonnemang passerades detta av antalet radiolicenser år 1932.

År 1941 var Sverige nummer ett i Europa med 1,5 miljoner radiolicenser.

I slutet av 40-talet hade två miljoner radiolicenser lösts.

1950-talet blev - innan televisionen slagit igenom - en guldålder för radion i Sverige.

Ur "Svenska krönikan", Ohlmarks/Baehrendtz:

"Med TV:s frammarsch förändrades ljudradions situation radikalt. På några år förlorade man huvuddelen av lyssnarna kvällstid. I mitten av 1950-talet hade radion på kvällstid ungefär 50% av lyssnarna, men tio år senare bara 25% och andelen har därefter sjunkit ytterligare."

Radiotjänst bytte 1957 namn till Sveriges Radio. I sambnad därmed tillkom folkrörelser som delägare. 40% av akterna ägdes fackliga, religiösa och ideella organisatioer, 40% av pressen och 20% av näringslivet.

Radiostudion låg först på Malmskillnadsgatan och sedan Kungsgatan, innan man 1961 flyttade in i ett större hus vid Gärdet.

1979 delades Sveriges Radio upp i fyra programproducerande dotterbolag: Sveriges Riksradio, Sveriges Lokalradio, Sveriges Utbildningsradio och Sveriges Television.

Radiotjänst i Kiruna tog 1989 över inkassering och kontroll av radiolicenser, från Televerket.

 

Under 40- och 50-talen tillverkades kombinerade radioapparater och grammofoner - radiogrammofoner. Dessa blev till stora möbler, något av statusprylar i hemmen.

 


Program och personligheter

Det skulle genom åren bli ett varierat utbud i Sveriges Radio, med nyhets- och underhållningsprogram, föredrag och teater, musik och gudstjänster, morgongymnastik och barnprogram. Senare kom även skolradio igång.

Radion kom att få en viktig folkbildande roll.

Vad många lyssnare saknade var gammeldans, dragspel och sketcher.

Dagens Eko startade 1937. Fram till 1947 hade TT - Tidningarnas Telegrambyrå ensamrätt till nyhetsrapporteringen.

Den tidiga programproduktionen hos Radiotjänst - på 1920-talet och framåt -förknippas, mer än någon annan person, med Sven Jerring.

Jerring var nyhetsuppläsare, gjorde åtaliga reportage. På den tiden fanns inte någon bra teknik för att spela in program i förväg - det mesta var direktsändning. (Bandspelaren kom i mitten av 50-talet)

Det var också Sven Jerring som var "farbror Sven" i det populära programmet "Barnens brevlåda". Detta progam pågick ända från starten 1925 fram till 1972 - i 47 år!

Ett stort radioprogram var också "Frukostklubben" där skådespelaren Sigge Fürst var en profil. Frukostklubben fortsatte i 32 år - från 1946 till 1978.

Ett annat populärt radioprogram blev "Karusellen" på 50-talet, och "Hylands hörna" på 60-talet, med Lennart Hyland.

Andra lyssnarsuccér har varit "Sverige Bilradio" med C.G. Hammarlund och "Tio-i-topp" med Kersti Adams Ray, samt skivpratarprogrammet "Sommar", startat 1959.

Ur "Hundra år i Sverige", Dahlberg:

"Radion som under kriget varit mycket återhållsam och värnat om bilden av svensk neutralitet började nymornat göra mer kritiska reportage. Dagens Eko försökte sig på att i intervjuer ifrågasätta makthavarnas budskap i stället för att låta dem tala ostört, och valdebatterna fylldes av hårda diskussioner om sakfrågor."


Kanalexpansion

Fram till 1955 fanns bara en kanal i Sveriges Radio. Det året tillkom P2.

"Melodiradion" tillkom 1961, efter att de reklamfinansierade piratradiosändningarna från fartyg - Radio Nord och Radio Syd - hade börjat.

Dygnet runt spelades musik varvat med nyheter i Radio Nord. Dess program "Topp 20" blev mycket populärt, och gav Radio Nord många lyssnare.

En ny lag stiftades i all hast av den svenska riksdagen och satte stopp för denna "piratradio", redan året därpå.

År 1964 startade SR en tredje radiokanal - P3. Till denna kanal förlades nu melodiradion.

År 1977 startades "lokalradion", dvs regionala SR-sändningar för program framställda av distrikts-redaktioner. På 24 orter fick man ett eget sändningsområde, med sändningstider i P3.

Steg för steg byggdes lokalradion ut, som en ansats att motverka den starka Stockholmsdominansen i etern.

Detta följdes två år senare av en stor omorganisation.

"Svenska krönikan":

"Sveriges Radio blev i den nya organisationen moderbolag med ekonomiskt och administrativt långtidsansvar. Programproduktionen sker inom fyra dotterbolag - ett för TV, Sveriges Television AB, ett för ljudradio, Sveriges Riksradio AB, ett för lokalradio, Sveriges Lokalradio AB samt ett för utbildningsradio och utbildnings-TV, Sveriges Utbildningsradio."

År 1979 kom också en "närradio" igång, för att ge olika föreningar i landet möjlighet att göra lokala radiosändningar. Varje kommun tilldelades en frekvens för föreningarna på orten att samsas om.

År 1987 tillkom även P4,som reserverades för lokalradiosändningarna.

I övrigt blev det en uppdelning av SR-kanalerna så att:

- P1 blev talkanalen,

- P2 blev kanalen för klassisk musik och

- P3 blev den lätta kanalen.

År 1993 infördes även en annan typ av "lokalradio" - privat och reklamfinansierad sådan.

Varje lokalradioföretag måste ha statligt sändningstillstånd då frekvenstillgången i etern är begränsad. Sändningstillstånden säljs på auktion. Ett 60-tal radiofrekvenser går under klubben och den som betalar det högsta årliga beloppet får rätten att sända på en viss frekvens under åtta år. Resultatet har blivit ett antal kommersiella musikstationer som Energy, Rix FM, Megapol, Lugna favoriter,Radio City, Vinyl , m.fl.

Därmed är radiomonopolet i någon mån modifierat.


Jan Milld, den 8.1.2008

 

Radio

Ur boken "Hallå!":

"Med 1800-talets moderna tidningspress hade grunden lagts för en nationell samhörighet, baserad på tidningarnas spridning av samma nyheter och artiklar till många människor samtidigt på många platser. Rikstelefon verkade i en liknande, sammanbindande riktning. Så småningom skulle Radiotjänst från 1920-talet och televisionen från 1950-talet ytterligare förstärka en svensk identitet."

Det var på 1920-talet som radiosändningar - "rundradio", som det kallades - kom igång i Sverige.

Med radion kunde nyheter spridas snabbare, och de kunde nå alla delar av Sverige samtidigt.

Jämfört med det skrivna ordet, i böcker och tidningar, gav ett ljudmedium som radion större möjligheter att förmedla även atmosfär och känslor.

Trådlös telegrafi

Teknikutveckling

Organisation och utbyggnad

Program och personligheter

Kanalexpansion