Den allra första tiden

Vem som egentligen var först med att uppfinna telefonen råder det delade meningar om. Det var - som ofta är fallet med uppfinningar - ett antal olika personer i olika delar av världen som under samma utvecklingsskede kom på ungefär samma saker.

Klart är att det var skotten Alexander Graham Bell, invandrad till USA, som var först med att lämna in en patentansökan på en telefon. Det skedde i februari 1876. Det patent som sedan godkändes, för en apparat som på elektromagnetisk väg kunde överföra ljud, gällde i USA.

För Sverige tog Bell aldrig ut något patent. Detta möjliggjorde för svensken Lars Magnus Ericsson att tillverka och sälja telefonapparater här, i konkurrens med Bells. Ericsson hade haft Bells apparater som förlaga, men sedan tagit fram egna varianter.

Ur "Svenska uppfinnare", Karlsson/Erséus:

"Han inser att Bells telefon inte är patenterad i Sverige. Det gör den fri att kopiera. Hans egen hjärna kan dessutom lätt komma på små förbättringar som gör den mindre klumpig och får rösten att låta klarare.

Dessutom går Bells telefoner lätt sönder, det märker han när apparaterna börjar komma in för reparation. När 1878 är till ända ska han både ha sålt sina första telefoner..".

Det första telefonsamtalet i Sverige ägde rum i augusti 1877. Det gick från Grand Hotel i Stockholm till Telegrafstationen i Gamla Stan, genom förevisning av en representant för Bells företag.

En av de första stockholmarna som skaffade telefon var affärsmannen Henrik Thore Cedergren. Han köpte på hösten 1877 två apparater, den ena till sin bostad, den andra till sin juvelerarbutik, längre ned på Drottninggatan.

Detta blev mönstret även för andra som skaffade telefon: det handlade om parrelationer. Man kunde bara ringa från en telefon till en annan - den som fanns i andra änden av den dragna linjen.

Ännu 1879 fann det inget telefonnät, och därmed ingenstans att ringa. Det fanns andra telefoner i staden, men man kunde inte nå varandra.

Hur kundemänniskor i det läget känna sig motiverade att skaffa telefon, som dessutom kostade en hel del pengar?

Ur boken "Hallå!", Jan Garnert:

"Telefonen sågs från 1877 och fram till omkring 1880 ofta antingen som en intressant leksak eller som ett redskap för kommunikation inom ett visst företag, mellan olika företag eller mellan enskilda personer."

Dåvarande Televerket, "Kungliga Telegrafstyrelsen" uttalade sig om telefonen i sin årsberättelse för 1877. Det blev tummmen ned. Man trodde inte telefonen hade någon egentlig framtid i Sverige. För viktiga meddelanden ansågs det skrivna ordet nödvändigt.

Bedömningen gjordes utifrån den då ännu tillgängliga tekniken. Denna tillät inte telefonsamtal över stora avstånd. Även vid korta avstånd kunde ljudkvalitén vara dålig. Dessutom fanns inga telefonnät utvecklade.


Nät och leverantörer

Ett första telefonnät öppnades i Stockholm i september 1880, i regi av "Stockholm Bell telefonaktiebolag". I den telefonkatalog som gavs under hösten samma år fanns 156 abonnenter upptagna.

De flesta telefonerna fanns hos företag. De privatpersoner som hade telefon var bara män - inga kvinnor fanns med i den första katalogen.

Ur "Hallå!":

"I Bellbolagets första telefonkatalog fanns numren till redaktionerna för såväl Aftonbladet som Ny Illustrerad Tidning, Norden och Stockholms Dagblad med.Till hösten 1881 hade Dagens Nyheter, Nya Dagligt Allehanda och Sveriges Kommunikationer skaffat telefon."

"Till den förhärskande bilden av telefonen som en apparat för yrkeslivet och i första hand använd av män, kan också fogas det faktum att även Telegrafverket tidigt, och på Kungl. Maj:ts uppdrag, byggde ett litet telefonnät i Stockholm - 32 telefonapparater som telefoniskt knöt ihop olika statliga myndigheter och departement samman med varandra."

Telefonen var under den första tiden förbehållen överklassen. Abonnemangspriset låg år 1880 på 160-240 kronor. Det motsvarade närmare en halv årslön för en arbetare.

Det var en tid av fri etablering, där många telefonföretag startade. Bellbolaget öppnade telefonnät i även Malmö, Göteborg, Sundsvall och Söderhamn. Andra telefonföretag öppnade i Norrköping, Linköping, Eskilstuna, Örebro, Västerås och Gävle. Som mest blev antalet telefonföreningar och privata telefonnät 214.

En faktor som möjliggjorde denna expansion var tillgången till bra och relativt billiga telefoner. Där fanns Bells telefoner, men framförallt LM Ericssons. Gävleföreningen hade effter en noggrann jämförelse kommit fram till att Ericssons telefoner var de bästa och köpte in därifrån. Detta ledde sedan till att även andra föreningar gjorde samma val.

I Stockholm expanderade Bellbolaget, men dess höga abonnemangspris lämnade utrymme för en konkurrerande företag. Ett sådant startades 1883 av Henrik Cedergren, i samarbete med LM Ericsson: Stockholms Allmänna Telefon AB, SAT. Det nya företagets affärsidé vara låga taxor och många abonnenter. Abonnemangspriset sattes till 100 kronor.

Detta lyckas bra. Redan efter ett års verksamhet hade SAT gått om Bellbolaget. År 1885 hade Allmänna Bolaget 2.800 abonnenter, medan Bellbolaget hade 1.800.

I mitten av 1880-talet var Stockholm världens telefontätaste stad. Antalet abonnenter var högre än i någon annan stad i Europa. Per invånare blev den ledande positionen än mer markant. Antalet telefonapparater i Stockholm 1885 var nära 5.000.

Ur "Det svenska teleundret", Anders Johnson:

"En huvudorsak var de låga priserna som konkurrensen framtvingade. På de flesta andra håll i Europa rådde statliga eller privata telemonopol, varför priserna var betydligt högre och spridningen mindre. Eftersom stora, manuellt kopplade nät var relativt dyra att administrera var det mer lönsamt för en monopolist att inrikta sig på ett mindre antal högbetalande kunder.

Cedergrens vision om en telefon i varje hushåll var därför smått revolutionerande. Resultatet av hans entreprenörskap gav en nätverkseffekt: ju fler som skaffade telefon, desto fler kunde man ringa och desto större glädje hade man av sin telefon."

Televerkets första rikstelefonkatalog utgavs 1889, på 32 sidor.
Totalt fanns 20.000 telefonapparater i Sverige, varav 20% ingick i verkets nät.

Ända fram till sekelskiftet - då USA gick om oss - hade Sverige en högre telefontäthet än något annat land i världen.

Stockholms tätposition i världen, i antalet telefoner per invånare var dock fortfarande markant.

"Det svenska teleundret" :

"... i Sverige vid utgången av år 1900 fanns 84.000 telefonapparater, eller 163 stycken per 10.000 invånare. Genomsnittet i Europa torde ligga under 20.

I Stockholm fanns 29.000 apparater (960 per 10.000 invånare), i New York 27.000 (150), London 20.000 (47) och Paris 18.000 (71). Endast Berlin hade fler apparater, 37.000, men per invånare räknat var det inte fler än 218 per 10.000 invånare."

 

När en ny telefonstation 1887 invigdes för SAT - på Malmskillnadsgatan 30 i Stockholm - var det världens största, med kapacitet att betjäna 7.000 abonnenter.

I ett första skede fanns telefoner inom städer, men inte mellan städer. Detta gjorde en samverkan med telegrafen naturlig. Bud behövdes då inte för att förmedla telegram.

"Hallå!":

"Från telegrafstationen kunde man nu telefonera och läsa upp telegrammen för mottagaren. Detta kallades med Telegrafverkets terminologi för 'telefonmeddelanden'. Samtidigt kunde telefonledningarna användas för att till telegrafstationerna ringa in meddelanden som skulle telegraferas. Kombinationen telegraf-telefon gjorde 'den tidsödande budskickningen umbärlig',.."

År 1889 började även Telegrafverket att bygga upp ett telefonnät för allmänheten i Stockholm. Året därpå slöts ett avtal med SAT om samtrafik mellan de två näten.

Samtidigt rådde en konkurrens, som pressade priserna. År 1896 kostade abonnemanget 50 kr hos Telegrafverket, 45 kr hos SAT. Både priset och storleken utgjorde ju en konkurrensfördel, och SAT fortsatte att vara störst i Stockholm.

Samtrafiken upphörde 1903. Fram till 1918 - under 15 års tid - förblev Allmänna Bolagets abonnenter avskurna från att kunna samtala med abonnenter i Telgrafverkets nät. Denna situation gjorde att ett system med bud återuppstod, för att överlämna meddelanden från abonnenter i det ena nätet till abonnenter i det andra.

Vid Cedergrens bortgång år 1909 var antalet SAT-abonnenter uppe i över 50.000. Bolaget behöll sin ledande ställning ända tills det år 1918 - enligt riksdagsbeslut - köptes upp av Telegrafverket.

Vid den tidpunkten hade man hunnit upprätta förbindelser inte bara mellan olika städer i Sverige, utan också med utlandet. Mer om detta nedan.


Telefonapparater

De första telefonerna - importerade från USA 1877 - liknade till utseendet närmast en jättestor hörmikrofon. I denna både talade och lyssnade man - växelvis. De kallades handtelefoner,

Året därpå ingick en seperat mikrofon att tala i och en separat hörlur. Ljudkvaliten var självfallet ett problem.

 

Ur "Från röksignal till fiberkabel", B. Eriksson:

"De första telefonerna hade... ingen 'lur' lik den vi har idag. Det var en fast del som man talade i, och en lös del som man lyssnade i."

LM Ericssons apparater byggde alltså på Bells eller andras konstruktioner . LME framställde egna varianter av både väggtelefoner och bordstelefoner. De utgjorde tekniska framsteg genom att ljudet i dem blev bättre och genom att de kunde användas för längre avstånd.

Tre väggtelefoner, konstruerade av LM Ericsson:

Den vänstra är från 1879. För anropssignalering blåste man i ett trumpetmunstycke på mikrofonen. Den liknade en konstruktion av tysken Siemens.

Den högra är från 1880. Den har en s.k. spiralmikrofon, vilken kräver ett batteri som strömkälla. Signalering genom en ringklocka (likström). Hörtelefonen var av Belltyp, mikrofonen hade konstruktion av amerikanen Blake som förlaga - men LME åstadkom en egen och förbättrad variant.

Den nedan är från 1882. Ringklockan signalerar genom växelström. En modell som användes under många år framåt.

 

En telegraftjänstman, C.A. Nyström, författade 1885 en särskild "Handbok i telefoni" med instruktioner och goda råd. "Den bästa ställningen vid telefonering" framgår av bilden härintill.

Den telefonerande tillråddes att hålla munnen ovanför tratten. Lämpligt avstånd var 3-4 tum. Detta gällde vid normal röststyrka. Talade man tyst rekommenderades en minskning av avståndet.

Den något framåtlutade kroppshållningen möjliggjorde stöd för vänster armbåge, samtidigt som man i vänsterhanden höll hörluren. Högra handen blev på så vis ledig för anteckningar.

På väggapparaterna från denna tid fanns en vev.

Denna skulle dras två varv i samband med uppringning, så att man fick kontakt med en telefonist, som ju skulle koppla samtalet till den man ville tala med.

Veven skulle även använda efter att man blivit kopplad, för att ge signal till den man anropade.

Till sist, efter att ha pratat färdigt, måste man "ringa av". Detta tillgick så att båda parter efter att ha hängt handmikrofonerna på sina krokar, drog ett varv på veven för att ge telefonisten signal om att samtalet var avslutat.

1884 lanserade LME en unik konstruktion för bordstelefoner. Den kom att betecknas "taxen". Den första versionen, ovan till vänster, hade ännu en separat hörtelefon och en fast mikrofon. I modellen ovan till höger, från 1892, finns bådadera på en lur, att lägga på en klyka.

"Hallå!":

"...i samarbete med Allmänna Bolaget utvecklades och tillverkades vid LM Ericsson 1884 de första handmikrofonerna. Handmikrofonen är den något otympliga benämningen på det lätthanterliga ting vid idag kallar (telefon-)lur, alltså en hörtelefon och en mikrofon i samma stycke som enkelt kan hållas i en enda hand."

En viktig del av telefonen är ju mikrofonen. Här ersatte LM Ericsson spiralmikrofonen från 1880 med först en kolstavsmikrofon, sedan en kolkornsmikrofon och 1903 en vidareutveckling av desa: stjärnmikofonen. Denna kom sedan att förbli standard i närmare ett havlsekel.

Televerket började snart att tillverka egna bordstelefoner. Modellen här nedan, den s.k. "Rikstelefonen", är från 1894.

Nästa steg i utvecklingen var införandet av ett system med centralbatteri. I stället för batterier de enskilda telefonapparaterna fanns ett batteri på växelstationen. I Sverige började detta system införas kring 1910.

"Från röksignal till fiberkabel":

"Redan under 1890-talet hade man i USA kommit med ett nytt växelbordssystem för centralbatteri. Nu påkallade man telefonistens uppmärksamhet genom att man lyfte på luren. Skulle det inte bli svar genast var det ganska vanligt att man knackade med 'klykan'."

Sedan kom fingerskivan."Petmojen", som det aningen nedlåtande kallades. Denna innebar ju en viktig automatisering. Abonnenten kunde nu slå önskat nummer direkt, utan att behöva gå genom en växel.

LME:s första apparat med fingerskiva kom 1915.

Denna förändring väckte debatt. En av dem som anförde invändningar var Carl Lindhagen, Stockholms borgsmästare under många år. 1929 var han vänsterradikal riksdagsledamot:

"Jag får verkligen säga att det är en ganska snöd spekulation av statsverket att låta oss allesammans sitta och peta och komma ihåg i huvudet alla möjliga siffror och gratis ställa in våra samtal för att staten skall slippa betala den personliga arbetskraft, som förut ställde in våra samtal åt oss.

Om man skulle lägga tillsammans all den tid vi får använda med det här petandet, och räkna ut hur många förlorade arbetstimmar och ökad hjärnansträngning det här betyder för svenska folket, undrar jag om inte vårt befriande från detta petande skulle fult uppväga vad staten får utgiva för telefonisterna.

Man har heller inte undersökt automattelefonens inverkan på våra hörselorgan. Det är ett välsignat pipande och tjutande hela tiden, i stället för att man nu får höra en vänlig kvinnoröst svara 'hallå'. Jag har fått någon värk i mitt vänstra öra sedan vi fått den nya apparaten i rådhuset, och det skulle man egentligen skriva räkning på till telegrafstyrelsen. "

Lindhagen ansåg att automatiseringen skulle inställas, "åtminstone till dess de telefonister som därigenom blev brödlösa, först tillförsäkrades tillräcklig utkomst på annat sätt".

På 1930-talet blev ett nytt plastmaterial tillgängligt, för tillverkning av bl.a. telefoner: bakelit. Apparaten nedan till höger - "Dialog" - kom på 60-talet.

En svensk fullträff beträffande design var "Ericofon", populärt kallad "kobran". Denna började marknadsföras i mitten av 50-talet.

Det radikala med kobran var att samtliga komponenter - hörtelefon, mikrofon och fingerskiva - var hopbyggda till en enhet. Fingerskivan satt i apparatens botten.

Kobran blev en internationell framgång, med många lovord för apparatens design.

 

På 50-talet kom också den första högtalartelefonen för vanliga abonnenter, hopbyggd till en enhet. Modellen "Ericovox" började säljas 1959. Nedan t.v.

Senare har modeller tillkommit, som kombinerar de två alternativen - att tala genom fast mikrofon med högtalare eller att tala genom vanlig telefonlur. Nedan t.h.

 

På 1980-talet infördes det datoriserade AXE-systemet. I samband med detta kom telefonapparater med knappsats istället för fingerskiva.

Ovan modellen "Diavox" från 1982.

 

Därefter har vi ju fått sladdlösa och dockningsbara apparater - där man kan röra sig fritt i lägenheten under samtalet.

 

En uppfinning som tillkom i en "råversion" redan för över hundra år sedan var telefonsvararen. Till praktisk användning kom den på 30-talet. Efter uppfinningen av kasettbandspelaren på 60-talet kom telefonsvararen till mer allmän användning, med möjlighet att både lämna och ta emot meddelanden.

 

 

På 1990-talet kom även nummerpresentatören. De fanns även telefonapparater som kombinerade allt-i-ett: högtalare, telefonsvarare och nummerpresentatör.

 

 

 


Växlar och system

Om abonnenterna i början var nästan uteslutande män, så var det bara kvinnor som arbetade i telefonväxlarna.

Artighet och disciplin skulle prägla telefonistens arbete. En telefonist måste också kunna tala felfritt.

"Hallå!":

"Telefonist hade varit ett kvinnoyrke från Bellbolagets första dag 1880, men de som till en början rekryterades skule därtill ha en bildad bakgrund. Tanken var att de skulle kunna bemöta abonnenterna med den takt och den ton som abonnentens sociala ställning kunde fordra."

Telefonist var ett eftersökt yrke.

Antalet telefonister hos Allmänna bolaget var i slutet av år 1886 drygt 100, som under året tillsammans förmedlat i genomsnitt drygt 18.000 samtal om dagen.

Tiden för sammankopplingen av ett samtal låg i Stockholm kring 10-15 sekunder. Det var väsentligt snabbare än i andra huvudstäder, där det kunde ta flera minuter.

När den nya centralstationen öppande år 1887 sjönk antalet telefonister inom Allmänna bolaget, men sedan ökade det åter.

Telefonväxel i Malmö 1896

Den första telefonväxeln i Sverige var den som Bellbolaget öppnade på Västerlånggatan 16 i Stockholm.

Det gick till en början inte att ringa när som helst. Växeln var öppen från nio på morgonen till tio på kvällen. I maj 1883 infördes dock nattjänstgöring, så att det blev möjligt att telefonera hela dygnet.

När Allmänna Bolaget började sin verksamhet 1883 tillkom snart ytterligare tre växlar. Den första på Malmskillnadsgatan 27, den andra vid Slussen, den tredje (mars 1884) på Svartmangatan 6 i Gamla stan.

Utvecklingen gick här steg för steg mot växlar för snabbare betjäning och större kapacitet. Också beträffande växlar gjorde Lars Magnus Ericsson viktiga insatser. Han framställde det s.k. multipelbordet, med en automatisk växel som klarade upp till tio linjer utan bemanning. Därigenom kunde en telefonist koppla fler samtal än tidigare, och varje växel kunde ta hand om fler abonnenter.

En milstolpe i utvecklingen var invigningen den 12 juli 1887 av den stora centralväxeln för Allmänna Bolaget på Malmskillnadsgatan 30.

"140 år i ledningen", K.V. Tahvanainen:

"I slutet av 1890-talet utvecklades ett nytt växelbordssystem, där de strömförsörjande batterierna i telefonapparaterna ersattes av ett ackumulatorbatteri, som placerades centralt på telefonstationen.

Telefonerna blev betydligt enklare och mindre eftersom man inte heller behövde någon signalindukator i telefonen - anrop till telefonstationen gjordes helt enkelt genom att lyfta luren, varvid en lampa tändes i växelbordet."

1915 inleddes en ny epok vad gäller manuella växlar då den första s.k. klaffjackstationen öppnades i Växjö. Telefonisten behövde då inte återställa anropsklaffarna, utan att detta skedde automatiskt. Klaffjackväxlarna fick efterhand stor användning inom Televerket.

Ett nytt växelsystem som började införas på 20-talet kallades för "500-väljaren". Televerket utvecklade sedan detta i egen regi - ett s.k. "koordinatväljarsystem".

"Hundra år i Sverige", Hans Dahlberg:

"Ännu strax efter andra världskriget expedierades alla samtal manuellt av telefonister. Men 1921 beslöt Kungl. Telegrafstyrelsen att på prov införa några automatiska stationer och apparater med roterande fingerskiva med vars hjälp abonnenten själv kunde koppla sig. Några år senare var automatisk trafik införd för vissa abonnenter i huvudstaden.

Stockholm var då världens telefontätaste stad med 25 telefoner per 100 invånare. London hade nio. ... 1930 hade landet en halv miljon abonnenter.

Automatiseringen av Stockholms telefonnät var genomförd 1938. Alla abonnenter hade då fått en med fingerskiva försedd apparat som var Telegrafverkets egendom. Några jack existerade inte och de flesta apparater var väggfasta. Man stod och telefonerade.

De flesta större städer automatiserades före 1930-talets utgång, men förbindelserna mellan telefonstationernas områden måste fortfarande kopplas av telefonister. En rikstäckande automatisering var inte genomförd förrän på 1950-talet."

Under slutet av 1940-talet inleddes en automatisering av även långväga telefontrafik inom Sverige. Detta möjliggjordes genom tillkomsten av koaxialkabeln. Telefontrafiken Stockholm-Göteborg blev helautomatiserad 1954. År 1972 var automatisering genomförd för hela landet.

På 1960-talet inleddes också en automatisering av samtal till utlandet, först från Stockholm, sedan från även andra områden. År 1972 kopplades 85% av utlandstrafiken helautomatiskt.

I slutet av 60-talet började datorstyrda växlar provas ut och införas på sina håll. Detta ledde på 1970-talet fram till AXE-systemet.

"140 år i ledningen":

"...1970 träffades ett avtal mellan Televerket och Telefon AB LM Ericsson om bildandet av ett utvecklingsbolag. Det nya bolaget - Ellemtel Utvecklings AB - skulle ... avse utveckling och konstruktion av bl.a. elektroniska televäxlar, utrustningar för datanät, digitala transmissionssystem och avancerade telefonapparater."

"Till de mest kända resultaten av Ellemtels verksamhet hör det elektroniska digitala telefonstationssystemet AXE, som på 1980-talet började ersätta de konventionella automatstationerna i landet."

"I november 1987 hade Sverige ett i princip rikstäckande digitalt telenät. Uppbyggnaden av detta nät betecknades som det största projektet någonsin i Televerkets historia. ... I nätet ingick olika typer av förbindelser: koaxialkablar, radiolänkar och optokablar."

AXE - världens första datorstyrda digitala telefonväxel - fick betydelse inte bara för telefonnätet i Sverige, det blev också en mycket stor exportframgång.

De första reguljära AXE-stationerna i Sverige invigdes 1980 - en i Stockholm och en i Göteborg.

"140 år i ledningen":

"Genom övergången till elektronik vanns fördelar av många slag. Behovet av underhåll minskade, utrustningen krävde mindre utrymme, fjärrmanövrering av driftfunktionen möjliggjordes, osv För trafikanterna gav tekniken ökad snabbhet och tillgång till flera nya tjänster."

 

"Det svenska teleundret" :

"Samarbetet mellan Televerket och Ericsson är ett av flera exempel på ett väl fungerande samarbete mellan stat och näringsliv under den svenska modellens guldålder. Andra exempel är samarbetet mellan Asea och Vattenfall (kraftgenerering och kraftdistribution), Asea och SJ (ellok) samt AGA och Lotsverket (fyrar). Staten agerade som kompetent och krävande beställare och gav svenska företag möjlighet att på hemmamarknaden utveckla produkter som sedan blev framgångsrika på exportmarknaden."

 


Ledningar och nät

De ledningar som behövdes för telefonförbindelserna innebar stora praktiska problem och kom att påverka stadsbilden i Stockholm, mycket påtagligt.

Så blev fallet i synnerhet som det fanns två telefonbolag. Ledningar behövde dras inte bara härs och tvärs, utan även parallelt. På hustaken monterades s.k. galgar, för att hålla trådarna isär.

Särskilt områdena kring Gamla stan, Helgeandsholmen och Slussen blev nålsögon.

I Gamla stan blev det ändå snart så gyttrigt, att Allmänna bolaget på sitt hus Svartmangatan 6 byggde en slags torn-galge, så hög att SAT:s ledningar skulle gå ovanför Bellbolagets. Galgen var 18 meter hög och avsedd för 1.100 trådar.

Svartmangatan 6 i Gamla stan
Teletornet i Brunkeberg vintertid

Särskilt synligt, även på långt avstånd, var det nya telefontorn som tillkom 1887 ovanpå fastigheten Malmskillnadsgatan 30, på krönet av Brunkebergsåsen.

"Hallå!":

"Den gigantiska ställningen ovanpå den nya stationsbyggnaden var ett nödvändigt byggnadsverk i sig själv och kallades fram till rivningen 1953 allmänt för telefontorn. Byggnaden väckte från första början debatt..."

En skribent konstaterade att "liksom alltid ett samhälles egenartade liv på ett eller annat sätt kommer till arkitektoniskt uttryck, hade även detta kommunikationssystem fått sitt monument i det år 1887 färdigbyggda telefontornet, stadens då högsta profana byggnadsverk, som övertagit det gamla vårdtornets roll att från Brunkebergshöjdens krön behärska stadssilhuetten."

"Då telefontornet till sist revs, efter en brand 1952 i byggnaden under tornet, hade det sedan länge förlorat sin teletekniska funktion."

Riddarhustorget i Gamla stan
Norrbro mot norr, i början av 1890-talet

Även på landbygden gjorde telefonen sin existens påmind, genom de många tusentals telefonstolparna utmed vägarna.

Det dröjde inte länge, förrän det var uppenbart att telefonledningarna istället måste dras under marken. Telegrafverket började år 1891 att lägga sin telefonledningar i kabeltrummor, efter ett avtal med Stockholms stad.

Förutom den estetiska vinsten gav detta ökad driftsäkerhet, genom mindre skaderisker.

"140 år i ledningen":

"Då Televerket skulle anlägga telefonnät i Stockholm var utrymmet i luften så pass upptaget av de enskilda nätens ledningar att det blev svårt att dra fram ytterligare abonnentledningar, i synnerhet som de skulle vara dubbeltrådiga. Dubbelledningar hade den fördelen att de kunde läggas i telefonkablar utan att orsaka induktion i andra ledningar, i samma kabel.... de första jordkablarna började läggas ned sommaren 1891. Man använde då kabelblock av betong.."

Många kablar blev det så småningom, att hålla reda på.

Genom Televerket knöts olika städers och landsdelars telefonnät samman. År 1889 hade en telefonförbindelse öppnats mellan Stockholm och Göteborg. Strax därefter fanns en linje även till Malmö.

Med dessa långlinjer följde också en teknisk uppgradering, som gav bättre kvalitet.

"Hallå!":

"Denna första långlinje blev början till Rikstelefonen, 'ett begrepp som kom att stå för de dubbeltrådiga lokalnät som stod i förbindelse med dem'. Fram tills dess hade de flesta telefonnäten varit byggda med enkeltrådsteknik, som innebar en begränsad räckvidd i ledningarna.

Dubbeltrådstekniken möjliggjorde långdistanstelefoni på upp till 1.000 km. Dessutom innebar tekniken att samtal inte av misstag kunde höras av andra som samtalade på 'närgränsande ledningar'."

Rikstelefonnätet år 1890
Nätet femton år senare: 1905

Förbindelse med unionspartern Norge upprättades år 1893, genom en linje Stockholm - Oslo.

Med utlandet tillkom den första förbindelsen samma år, en linje Malmö - Köpenhamn.

Först tio år senare, 1903, skapades en telefonförbindelse mellan Sverige och Tyskland, som gick via Danmark. Dess kapacitat var dock otillräcklig.

År 1919 drogs därför en undervattenskabel mellan Trelleborg och Rügen. Genom denna direktlinje blev det möjligt att samtala mellan Stockholm och Berlin.

Först tio år senare upprättades direktförbindelser till även London och Paris.

En kabel till Gotland lades ut några år senare, 1920.

På 1920-talet var förbindelsen mellan Stockholm och Göteborg mogen för en uppgradering - i form av en "rikskabel" under marken.

"Från röksignal till fiberkabel":

"... 1919 begärde Telegrafstyrelsen hos Kungl. Maj:t ett anslag på 10 miljoner kronor. Dessa pengar skulle 1921 användas för att anlägga rikskabel mellan Stockholm och Göteborg. Ärendet var brådskande. SJ hade fattat beslut om att elektrifiera stambanen mellan de båda städerna. Telegrafverkets stolpar, som följde järnvägen, var i vägen för de kontaktledningsstolpar som skulle sättas upp. Dessutom skulle telefontrafiken störas kraftigt av närheten till det starkströmsnät SJ skulle bygga... Genom att lägga kabeln i marken kunde man täcka behovet av nätkapacitet för avsevärd tid framåt."

Arbetet med denna kabel påbörjades 1921 och var avslutat 1923.

Under 1930-talet tillkom förbindelser med allt fler länder i Europa. Med utomeuropeiska länder upprättades radiotelefonförbindelser.

"140 år i ledningen":

"Den 15 september 1956 blev ett historiskt datum i de internationella telekommunikationernas historia. Då togs den första transatlantiska telefonkabeln i bruk. Två parallella koaxialkablar hade lagts ut, vardera avsedd för en talriktning...

Av de trettiosex telefonförbindelserna fick de skandinaviska länderna samsas om en förbindelse till New York. Sveriges radiotelefonförbindelse med USA bibehölls som en reserv för trådförbindelserna."

Som följd av atlantkabeln fördubblades snart telefontrafiken från Sverige till USA - samtidigt som även trafiken per radio ökade.

En undervattenskabel från Sverige till Storbritannien kom fyra år senare: 1960.

Som här just framkommit skedde en utvecklingen även beträffande de kablar som användes för telefonförbindelser. De första kablarna var mångtrådiga:

"Från röksignal till fiberkabel":

"I telefonnätets barndom byggde man linjenätet av 3 mm koppartråd eller 3,3 mm bronstråd. Dessa dimensioner gjorde det möjligt att utväxla samtal upp till 90 kilometer utan allt för stora störningar."

De telefonkablar som lades ned i marken bestod av koppartrådar, isolerade med papper och virade två och två i spiral och omgivna av en blymantel.

På 1940-talet kom en ny typ av kablar, koaxialkabel, med större kapacitet: Den första linjen med koaxialkabel drogs mellan Stockholm och Norrköping. Det skedde 1947.

"140 år i ledningen":

"En koaxialkabel består av en eller flera koaxialtuber, dvs ett böjligt kopparrör (yttre ledare) och en koppartråd (inre ledare) i rörets centrum, fixerad med en isolering. Koaxialkablarna kunde användas för ett stort antal s.k. bärfrekvensförbindelser och Televerket beslöt att anordna ett stamkabelnät av sådana kablar."

På 1980-talet togs ett nytt steg i teknikutvecklingen. Då kom "optokabeln", av glasfiber.

"140 år i ledningen":

"En revolutionerande upptäckt inom transmissionstekniken var att metalliska ledare i telekablar kunde ersättas med tunna glasfibrer som på optisk väg överförde stora informationsmängder.

Optokabeln blev därför ett viktigt inslag i uppbyggnaden av bredbandsnät."

Tre generationer av telekablar:

mångtrådig kabel, koaxialkabel och fiberoptisk kabel.

 

"140 år i ledningen":

"I december 1971 invigdes den första kommersiella stationen i Norden för kommunikation över telesatellit. Stationen, som uppfördes i Tanum, ingick i det världsomspänande Intelsat-systemet och var en gemensam satsning av teleförvaltningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Stationen användes för telefontrafik med USA och Kanada och var dessutom utrustad för överföring av TV-program."


Övrigt

Även om många hushåll skaffade telefon så var kring sekelskiftet fortfarande utan egen telefon. Dessutom fanns ju en begränsning i att man nådde främst dem som var abonnenter hos samma bolag. Det kunde ju också vara så att den som hade telefon hemma behövde meddela sig med hemmet.

Detta gjorde att det fanns ett behov av allmänna telefoner vid offentliga platser.

"140 år i ledningen":

"För att göra det möjligt för personer som inte var telefonabonnenter att telefonera hade på en del håll inrättats s.k. 'allmänna samtalsstationer' där man kunde ringa sina samtal mot särskild avgift."

I slutet av år 1902 fanns detsammanlagt över 1.700 samtalsstationer i Sverige. Alla dessa stationer kunde inte bemannas hela tiden. Behover fanns därför av en automatisering.

"Vid sekelskiftet infördes myntapparater som medgav att telefonisten på telefonstationen kunde kontrollera att avgiften erlades. Sådana automater sattes bland annat upp på ett stort antal järnvägsstationer."

I Lars Magnus Ericssons första myntapparater, som hade kommit i mitten på 1890-talet, signalerades inbetalningen akustiskt till telefonisten genom att myntet slog mot en klockklang av metall när det föll ned i apparaten. Nu infördes en elektrisk signalering. Den fungerade så att det mynt som stoppade i inkastet påverkade en fjädrande vibrationskontakt som åstadkommer en följd av strömavbrott i mikrofonkretsen vilket hörs som ett rasslande ljud. Myntautomaten utfördes som en separat tillsats till en vanlig telefonapparat eller byggdes in.

"För att telefonautomater också skulle kunna användas i det fria sattes telefonkiosker upp för apparaterna. De första kioskerna - av s.k. 'pagodmodell' - infördes år 1901 i Stockholm på ett tjugotal platser."

Avgiften för att telefonera i automat varierade till en början från plats till plats. 1904 fastställdes en enhetlig avgift, på 10 öre per samtal.

För de automatiserade telefonnäten ställdes krav på myntapparater som inte krävde förmedling av telefonist, utan där inkassering av myntet sker automatiskt när den uppringda abonnenten svarar.

Därför konstruerade LME under 1930-talet nya myntapparater. Myntet skall först deponeras i apparaten, varefter det automatiskt inkasseras då den uppringda abonnenten svarar. Genom att myntet vid deposition stannar i myntrännans öppning och lätt kan tas tillbaka om samtalet inte kommer till stånd, fordras ingen återbetalningsmekanism.

Mot slutet av seklet tillkom möjighet att betala med kort.

Idag är mobiltelefonen så vanlig, att offentliga telefonkiosker börjat förlora sin betydelse. Många kiosker har således tagits bort - även bortsett från vandalisering och förstörelse..

Modell 1901
Modell 1930
Modell 1978

 

Telegrafverket döptes 1953 om till Televerket

 

Ur boken "Hallå!":

"Med 1800-talets moderna tidningspress hade grunden lagts för en nationell samhörighet, baserad på tidningarnas spridning av samma nyheter och artiklar till många människor samtidigt på många platser. Rikstelefon verkade i en liknande, sammanbindande riktning. Så småningom skulle Radiotjänst från 1920-talet och televisionen från 1950-talet ytterligare förstärka en svensk identitet."

 


Jan Milld, den 5.1.2008

 

Telefoni

Ur boken "Från röksignal till fiberkabel":

"Vi hade tidigare både optisk och elektrisk telegraf samtidigt. Nu fick vi tre kommunikationsmedel samtidigt. Dels fanns den optiska telegrafen kvar ännu några år, den elektriska telegrafen under fortsatt utveckling och utbyggnad. Det nya som kom i slutet av 1870-talet var telefonen."

När telefonen kom, fanns redan telegrafen. Den var då inte självklart, att telefonen skulle komma att slå igenom på det sätt som sedan skedde.

I början sågs den som ett komplement till telegrafen, eller som en möjighet att spela musik för varandra. Det talades om "ljudtelegraf".

Den ansågs inte vara något för kommunikation över långa avstånd - där var det telegrafen som gällde.

Sverige intog en viktig roll för telefonins utveckling. Stockhom var på 1880-talet världens telefontätaste stad. Sverige låg på framkant i den tekniska utvecklingen, inte minst genom Lars Magnus Ericsson . LME var den främste tillverkaren av telefoner och växlar för användning i Sverige.

Den allra första tiden

Nät och leverantörer

Telefonapparater

Växlar och system

Ledningar och nät

Övrigt

Mobiltelefoni och internet ska behandlas i separata texter.