Rovdjursorganisationer

Organisationer eller webbsidor i Sverige, relaterade till vargproblematiken:


Vargkritiska

Folkaktionen ny rovdjurspolitik har webbsida här.

"För djurhållarnas, fäbodbrukarnas, jägarnas och övriga landsbygdbors intressen."

"• Återinförande av nödvärnsrätt vid rovdjursangrepp på tamdjur.

• Effektiv skyddsjakt på rovdjur med oacceptabelt beteende.

• Lokal rovdjursförvaltning.

• Inga fasta vargstammar i anslutning till bebyggda trakter och fäbodar.

• Full ersättning för direkta och indirekta kostnader vid rovdjursangrepp.

• Jakt med lös hund ska ... kunna bedrivas ..."

Folkaktionen startades 1994, under namnet "Jakthundsgruppen". När den bytte till sitt nuvarande namn var det med en norsk organisation som förebild.


Infocentrum har webbsida här.

"En intressegrupp med människan i centrum - i en konflikt med människa och rovdjur ska människan ha företräde!"

"infocentrum.se är en ideell intressegrupp som består av människor med olika bakgrunder, som förenats i övertygelsen om att den nuvarande rovdjurspolitiken i stort, men framförallt vad gäller varg, leder till så stora negativa effekter för betydande delar av Sveriges landsbygdsbefolkning att det inte är acceptabelt.

Gruppen har ett engagemang för att aktivt arbeta för att uppnå politiska beslut, som leder till ett återskapande av den trygghet och livskvalitet som kännetecknade svensk befolkad landsbygd före vargens återinträde i slutet av 1970-talet.

Gruppen anser att det finns alltför många icke besvarade frågeställningar och icke genomlysta samband som rör vargens återinträde och tillväxt i svensk natur, för att en mänsklig inblandning i skeendet ska kunna uteslutas. Vargens återinträde i svensk natur kan alltså vara en följd av handlingar som legat långt på sidan om svensk lagstiftning. Om så skulle vara fallet är hela vargprojektet en av de största bluffar som det svenska folket någonsin blivit utsatt för.

infocentrum.se anser att ett klarläggande av hur den nuvarande vargstammen återuppstod i Sverige är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna uppnå ett läge där en konstruktiv diskussion om vargens framtid i Sverige ska kunna föras.

infocentrum.se arbetar aktivt för att ett sådant klarläggande kommer till stånd.
infocentrum.se anser att kostnaderna för den nuvarande rovdjurspolitiken, ur ett samhälleligt perspektiv är orimliga.

infocentrum.se vill tydliggöra att beslutet om att Sverige åter skulle hysa en livskraftig vargstam, togs utan att någon konsekvensanalys om följderna gjordes.

infocentrum.se anser det som anmärkningsvärt att ett beslut om genomförande av ett projekt som påverkar så stora grupper av landets medborgare, tas utan att en genomgripande analys av konsekvenserna blir gjord.

infocentrum.se anser att händelseutvecklingen har visat att verkligheten på de flesta punkter skiljer sig emot det som antogs vid beslutet, och att beslutet därför ska rivas upp och ett nytt rovdjursbeslut ska tas utifrån den kunskap som finns idag.

infocentrum.se motarbetar lögnen att vargen som art är utrotningshotad.

infocentrum.se  samarbetar med ett stort antal människor utanför gruppen.

infocentrum.se skall vara informationsspridande, kritiskt granskande, ifrågasättande, sanningssökande och undersökande."

Infocentrum startades år 2005, av personer som tidigare varit verksamma inom Folkaktionen.


Vagobs har webbsida här. En sida för gjorda vargobservationer i Sverige:

"Vargobs.se är en nystartad sajt som rapporterar löpande om incidenter, observationer gällande varg runtom i Sverige. Vargobs drivs och finansieras privat coh sajten hanteras ifrån Dalsland, förhoppningsvis kommer även reklam och sponsring kunna bidra till att sajten skall kunna finnas kvar och drivas med hög effektivitet.

Alla observationer som kommer in till vargobs.se publiceras löpande dygnet runt för att information hela tiden skall vara helt färsk och användbar för alla som är intresserade av informationen. Observationerna sorteras länsvis/stad, de olika länen dyker upp allt eftersom larm kommer in till vargobs.se i den högra menyn på hemsidan."


Vargvänner

Svenska Naturskyddsföreningen har webbsida här.

"Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt."


Svenska Rovdjursföreningen har webbsida här.

Det är en Stockholmsbaserad organisation med följande målsättning:

"Svenska Rovdjursföreningens mål är att rovdjuren ska finnas i så stora populationer att de kan överleva av egen kraft på lång sikt.

Vi arbetar på bred front för att skapa bättre förståelse och acceptans för rovdjurens rätt att existera. Information till allmänheten, kontakter med myndigheter, beslutsfattare och forskare samt praktiska åtgärder i fält är viktiga delar i det arbetet.

Den information som föreningen sprider ska vara faktabaserad och grundas på de senaste forskningsresultaten. Vi blundar inte för de negativa aspekter som finns av rovdjursförekomster. Men vi vill samtidigt sprida kunskaper om hur man med olika förebyggande åtgärder kan skydda tamdjur mot rovdjursangrepp. Vi vill visa att det i de flesta fall går att hitta vägar till samexistens mellan rovdjur och människor."


Se även:

Jägarorganisationer

Krav

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida