1 Bakgrund

Vid Kalmarunionens tillkomst var Danmark det folkrikaste och mäktigaste landet i Norden.

Ur Herman Lindqvists bok "Sveriges drottningar":

"Danmark var med sitt rika sillfiske i Skåne det rikaste landet med den största befolkningen. Det fanns cirka 750.000 danskar med en halv miljon svenskar och en vkarts miljon norrmän och kanske två hundra tusen finnar.... Danmark hade också den högst stående kulturen och låg närmast Europa."

"Syftet med unionen var helt enkelt att bygga en nordisk barriär mot tysk expansion. Finnarna menar att tack vare unionen drogs Finland närmare Norden och Västeuropa, bort från Novgorod."

Vid denna tid fick den tyska Hansan allt större inflytande. I handelsstäderna runtom Östersjön fanns rika tyska köpmän i stort antal. En rivalitet växte mellan Danmark och Hansan.

Från Kalmar museums webbsida:

"De tyska intressena i Östersjön hade ökat under 1300-talet. Tyskarna dominerade handel och ekonomi. De tyska handelsmännen bestämde ofta mer än kungar och furstar. I de viktigaste städerna var det tyska inflytandet stort. Det fanns en rädsla hos stormän och kungar i de nordiska länderna att tyskarna helt skulle ta över, att deras eget bestämmande skulle försvinna eller minska. I Danmark var man rädd att förlora sin ledande ställning i Norden. Även Tyska orden, en tysk riddarorden från Preussen, började att breda ut sig i södra Östersjön. Dessutom härjade sjörövare på Östersjön, de så kallade vitaliebröderna, som fortfarande stod på kung Albrekts sida."

"Danmark blev det ledande landet inom unionen. Maktcentrum kom att ligga vid Öresund med städerna Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och Landskrona, staden som Erik av Pommern anlade. Unionen var en storhetstid för det danska riket. Norge hamnade i skymundan och blev än mer beroende av Danmark."


2. Tillkomsten

Margareta, dotter till kung Valdemar Atterdag i Danmark, hade gift sig med kung Håkan av Norge, son till Magnus Eriksson. Vid dennes död 1380 blev deras son Olav kung av både Danmark och Norge.

Därmed förenades Danmark med Norge och dess besittningar i Atlanten, i en union.

Olav var 1380 bara tio år gammal, det var i praktiken hans mor Margareta som styrde. Fyra år senare blev Olav myndig, men strax därpå inträffade samma sak med honom med hans far Håkan: han avled. Vid bara 17 års ålder. Margareta lyckades därpå manövrera sig till att bli accepterad som regent i Först Danmark, sedan även Norge.

I Sverige hade Magnus Eriksson avsatts 1363. Missnöjda stormän hade tagit hjälp av hertigen av Mecklenburg. Dennes son Albrekt installerades på den svenska tronen. Under denne svage kung tillskansade sig stormannen Bo Jonsson Grip en enorm maktställning.

Efter att Bo Jonsson Grip avlidit 1386 utbröt en maktkamp. Svenska stormän vände sig till Margareta för stöd. 1389 stod ett slag vid Åsle kyrkby nära Falköping. Albrekt av Mecklenburg besegrades och drottningens välde utsträcktes även till Sverige.

I juni 1397 hölls ett möte i Kalmar med deltagande av stormän. Därvid utsågs Margaretas adoptivson Bogislav till kung för de tre nordiska länderna. Som regent gick han under namnet Erik av Pommern. Även om han formellt var regenten var det till stor del Margareta som styrde fram till sin död 1412.

Ett krig hade 1410 börjat mot holsteinarna i Slesvig. Det kom att pågå i 22 år och slukade stora resurser. Erik avtvingade svenskarna extraskatter och krav på krigstjänst. Konflikten med Hansan gjorde att Sverige utsattes för en handelsblockad av tyskarna.

En anledning till svenskt missnöje var också att danskar till stor del utsågs till administratörer i Sverige. Makten inom Kalmarunionen var koncentrerad till Köpenhamn.


3. Utbredning

Kalmarunionen blev det största riket i Europa.

Unionen förenade hela Norden i ett rike: Sverige-Finland, Danmark och Norge-Island. Dessutom ingick Grönland, Färöarna, Shetlandsöarna och Orkneyöarna i området.

Gotland ockuperades 1394 av anhängare till Albrekt av Mecklenburg och blev bas för sjöröveri i Östersjön. 1398 erövrades ön av Tyska Orden 1398. Gotland köptes 1408 tillbaka av unionen.

Då Erik av Pommern avsattes som unionskung 1440 behöll han kontrollen över Gotland. Ön blev åter bas för sjöröveri.

Den skandinaviska kolonin på Grönland upphörde någon gång efter år 1409.


4. Fredsperiod?

Herman Lindqvist:

"Margareta har kallats vår största regent och det finns skäl till det. Hon var den första regenten som styrde över alla de nordiska länderna och den första kvinnan som var regerande drottning. ... Med henne följde den längsta fredsperioden under hela medeltiden. Det betydde att allmogen slapp främmande knekthopar som drog genom landet, inga våldgästningar eller tvångsinkvarteringar av stora arméer."

Härvid kan invändas att helt fredligt var det ju inte:

• konflikter utåt förekom alltså gentemot både Hansan och holsteinarna

• konflikterna internt blev många och varaktiga, genom slitningarna mellan danskar och svenskar.


5. Upplösningen

I olika perioder var unionen upplöst, i den bemärkelsen att Sverige hade en egen kung. Karl Knutsson Bonde, svensk riksföreståndare 1438-40 var kung under inte mindre än tre olika perioder: 1448-57, 1464-65 och 1467-70.

Dessförinnan, 1434-36, hade Engelbrektsupproret inträffat, pga det höga skattetrycket.

Ur "Sverige i krig 1400-1800", Bo Eriksson:

"Bakgrunden till upproret, vilket räknas som ett av de allvarligaste och största i svensk historia, var en längre tids missnöje med höjda skatter som en följd av Eriks krigshärjningar i Östersjön mot de hanseatiska städerna samt svårigheter att exportera järn från Bergslagen. Den utlösande faktorn var de övergrepp på bönderna i Dalarna som en fogde vid namn Jösse Eriksson ska ha varit ansvarig för."

Erik av Pommern avsattes 1439 i alla Kalmarunionens riken. Han efterträds av Kristofer av Bayern.

1471, i oktober, stod slaget vid Brunkeberg i Stockholm, då unionskungen Kristian I:s trupper besegrades av anhängare till den nyblivne riksföreståndaren, Sten Sture d.ä.

"Sverige i krig 1400-1800":

"Stockholms borgerskaps intressen var gemensamma med Dalarnas bergsmäns. Unionens kungar hade fört en aggressiv politik gentemot viktiga handelskompanier, som den tyska Hansan, och konsekvenserna hade blivit blockader och ett vida utbrett sjöröveri som störde svensk handel i Östersjön. Vid Brunkeberg gav emellertid Hansan kung Kristian sitt stöd."

På hösten 1520 intogs Stockholm av danskarna under Kristian II . Efter att denne krönts till svensk kung iscensatte han Stockholms blodbad, med avrättning av närmare hundra adelsmän och biskopar.

I praktiken var Kalmarunionen upplöst efter att Gustav Vasa valts till svensk kung 1523. Formellt upplöstes den 1524, efter att den nye danske kungen Fredrik I avsagt sig anspråk på den svenska kronan.


Jan Milld, den 4.2.2008

 

Kalmarunionen

Utgjorde Kalmarunionen, 1397-1523, en fredsperiod? Svaret måste nog bli både ja och nej.

1. Bakgrund

2. Tillkomsten

3. Utbredning

4. Fredsperiod?

5. Upplösningen