1. Gustav Vasas nationella befrielsekrig 1521-1523

Bakgrund:

Rötterna till detta krig låg i Kalmarunionen, som ingick 1397. Gustav Eriksson Vasa gjorde, med understöd av Lübeck, uppror mot Danmark - som under kung Kristian II ockuperat Sverige och anställt Stockholms blodbad 1520.

Förlopp:

Ett slag om Västerås stod i april 1521, Uppsala erövrades månaden därpå. Kalmar erövrades i maj 1523 och Stockholm i juni 1523.

Dessförinnan, den 6 juni 1523, hade Gustav Vasa valts till svensk kung i Strängnäs.

Finland erövrades/befriades i september 1523.

Resultat:

Fred slöts i Malmö 1524

Sverige blev självständigt (dock med stora skulder att betala till Lübeck).


Till detta kommer "Grevefejden" 1534-1536

Det var ett danskt inbördeskrig, efter oenighet om vem som skulle efterträda den just avlidne kungen Fredrik I.

Striden stod mellan anhängare av Kristian II (tidigare avsatt dansk kung, som man nu ville återinsätta), vilken stod på böndernas sida och Christian III , vilken stod på adelns sida. Lübeck ingrep för Kristian II, Sverige för Christian III.

Svenska trupper gick in och erövrade ett antal danska städer: Halmstad, Helsingborg och Landskrona. . Dessutom besegrades Lübeck till sjöss.

Som resultat av detta krig upphörde Lübecks handelsmonopol på Östersjön, dessutom ansågs Sveriges skuld till Lübeck betald.

Det närmande mellan Danmark och Sverige som kriget - och segern för Kristian III - innebar skulle dock inte bli bestående.


2. Nordiska sjuårskriget 1563-1570

Regenter:

Sverige hade Erik XIV och därefter Johan III som kung , Danmark hade Fredrik II

Bakgrund:

Båda kungarna hade nyligen tillträtt. Fredrik II gjorde alltjämt anspråk på den svenska kronan. Detta manifesterade han genom att använda Sveriges riksvapen i sitt eget lands vapen. Danskarna ogillar Sveriges expansion i Baltikum. Norra Estland hade blivit svenskt 1561.

Till de geografiska förutsättningarna hör att Skåne vid denna tid tillhörde Danmark - som därigenom kan kontrollera trafiken till och från Östersjön Dessutom har Danmark Halland och Bohuslän, vilket gör att Sverige - vid Älvsborg - har bara en liten glugg mot Nordsjön.

Förlopp:

Eftersom Erik XIV var invecklade i inrikespolitiska strider med sin bror Johan hade han stora delar av sina trupper uppbundna i Finland. Det gjorde att danskarna inledningsvis kunde nå stora framgångar. Älvsborgs fästning erövrades snabbt och Sverige var instängt. Svenskarna går in i Blekinge och bränner städer, härjar även i Skåne och Halland.

Strider sker även till sjöss. Danskarna härjar Öland och smålandskusten, svenskarna intar Gotland (som var danskt). Svenskarna går även in i Blekinge (också danskt) och bränner städer.

Kriget utmattade båda sidor.

Resultat:

Fred slöts i Stettin 1570. Inga territoriella förändringar.

Älvsborg skulle få lösas tillbaka till en kostnad av 150.000 riksdaler. Kalmarunionen blir nu formellt upplöst, den danske kungen avsäger sig alla anspråk på den svenska tronen. Sverige erkänner Skånelandskapen (Skåne, Blekinge och Halland) som danska.


3. Kalmarkriget 1611-1612

Regenter:

Sverige hade Karl IX och sedan Gustav II Adolf som kung , Danmark hade Christian IV.

Bakgrund:

Det fanns flera irritationsmoment för danskarna:

- genom freden vid Teusina 1595 flyttades Finlands gräns längre norr- och österut. Sveriges områden i Estland utökades också.

- handelsrestriktioner för danskarna i Baltikum

- anläggandet av Göteborg, som minskade danska tullinkomster vid Öresund.

En anledningen kan också ligga i en bedömning av att Sverige stod svagt. Dels pågick krig mot Ryssland och Polen, dels var den svenska flottan i dåligt skick och svenske kungen var sjuklig.

Förlopp:

Danmark anfaller och intar Kalmar i augusti 1611. Karl IX avlider under hösten. Även Älvsborgs fästning faller och Göteborg erövras i maj 1612. Danska flottan har övertaget och danska trupper härjar på svenskt område. Svenskarna tillämpar "brända jordens taktik", för att undanhålla de danska soldaterna förnödenheter.

Resultat:

Fred i Knäred 1613. Sverige tvingas, för andra gången, betala en Älvsborgs lösen. Denna gång är summan gigantisk: 1.000.000 riksdaler. Sverige fick samtidigt tullfrihet i Öresund (i varje fall i princip).


4. Torstenssonskriget 1643-1645

Regenter:

Sverige hade fram till 1644 förmyndarregering, sedan Kristina som drottning , Danmark hade Christian IV som kung.

Bakgrund:

Danskarna gjorde ett antal undantag beträffande tullfriheten, vilket skapade svensk irritation.

I botten fanns också en militär överlägsenhet från svensk sida, i kombination med en oro pga ett geografiskt utsatt läge i förhållande till Danmark. Detta hade ju erfarenheterna med Älvsborgs lösen visat.

Förlopp:

Detta krig inträffade mitt under 30-åriga kriget, då stora svenska arméer fanns i Tyskland. En svensk här under general Lennart Torstensson gick in i Jylland söderifrån och vann ett slag vid Kolding. Svenska enheter anfaller även Skåne och Jämtland/Härjedalen.

Den svenska flottan vinner 1644 en viktig seger vid Femern.

Resultat:

Fred i Brömsebro 1645. Danmark måste avträda Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel till Sverige. Halland avträds på 30 år. Sverige får även oinskränkt tullfrihet i Öresund.


5. Karl X Gustavs första danska krig, 1657-1658

Regenter:

Sverige hade Karl X Gustav som kung , Danmark hade Fredrik III.

Bakgrund:

Sverige var i i ett krig i Polen, som gick dåligt. Ryssland hade förklarat Sverige krig. Danmark kunde då inte motstå frestelsen, utan gjorde detsamma.

Detta gav Karl X Gustav en kanske välkommen förevändning att få lämna Polen.

Förlopp:

Karl X Gustav gick således in i Jylland 1657 (precis som Lennart Torstensson gjorde 14 år tidigare).

Karl X Gustavs stridsvana armé sopade undan allt motstånd, trots att den var ganska liten. Svenskarna tog sig över Lilla Bält till Fyn, sedan även över Stor Bält. Den stränga vintern hade skapat isar som höll. Med svenska trupper utanför Köpenhamn inleddes fredsförhandlingar.

Resultat:

Fred i Roskilde i februari 1658. Skåne, Blekinge, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län avträddes till Sverige. Halland blev svenskt permanent.


6. Karl X Gustavs andra danska krig, 1658-1660

Regenter:

Sverige hade Karl X Gustav, Danmark Fredrik III.

Bakgrund:

Danskarna försvårade uppfyllande av Roskildefreden. Sverige förklarade krig.

Förlopp:

Svenska trupper landsteg på Själland i augusti 1658 och belägrade Köpenhamn. Både Nederländerna och andra europeiska makter undsätter danskarna. När Karl X Gustav avlider i februari 1660 pågår fortfarande kriget.

Resultat:

Fred i Köpenhamn i maj 1660. Sverige tvingas återlämna Trondheims län och Bornholm.


7. Karl XI:s krig, 1675-1679

Regenter:

Sverige hade Karl XI som nybliven och ung kung , Danmark hade Kristian V.

Bakgrund:

Samma år som Karl XI blev kung hade Sverige - genom en olycksalig allians med Frankrike - dragits in i ett krig mellan europeiska länder.

En bekräftelse på svenska arméns usla tillstånd blev nederlaget i Fehrbellin 1675, mot några tyska furstestater. Detta betydde också en prestigeförlust, med konsekvenser:

Herman Lindqvist, sin fjärde bok "Storhet och fall":

"Förlusten fick omedelbart Danmark, Nederländerna och kejsaren att förklarade Sverige krig, Sverige hade något som alla dess fiender ville ha: Skåneland, handeln på Östersjön och besittningarna i Tyskland."

Förlopp:

Den svenska flottan gjorde två spektakulära fiaskon.

"Aldrig hade Sverige sänt iväg en så stor offensiv flotteskader, den största som någonsin visat sig på Östersjön: sammanlagt 66 fartyg av varierande storlek. Över 2.200 kanoner. Över 7.000 sjömän och nära 3.000 knektar."

"...tio dagar efter att den seglat iväg återkom den. Vädret hade varit uruselt med hårda vindar och stark köld. Master hade blåst av i höststormen. Segel och tåg slets i bitar, de var ruttna. Kanoner föll överbord. Fartyg hade krockat med varandra. Maten förstördes ombord. Epidemier spreds och flera tusen sjömän låg sjuka under däck, hundratals hade redan avlidit och slängts överbord. .. Totalt fiasko alltså."

Utan att ett enda skott behövt avlossas var de danska och holländska flottorna ensamma herrar i Östersjön, och de behärskade Öresund.

Ett nytt försök med flottan gjordes i maj året därpå:

"Amiralsskeppet Kronan,... var ett av världens största fartyg, det fanns bara två som var lika stora. Det var flottans enda tredäckare. Hon hade hundratjugosex kanoner ombord, fler och större än något annat fartyg i världen just då.... Hon var nära dubbelt så stort som regalskeppet Vasa..."

Utanför Öland siktades danskarna. Nytt svenskt nederlag, utan mycket till strid. Vid en manöver hade man glömt att stänga kanonportarna på Kronan, fartyget fick slagsida, exploderade och sjönk. Totalt förstördes elva av de svenska fartygen. Tretusen svenska sjömän dog.

Den 29 juni invaderade danskarna Skåne, anförda av Kristian V..

"Invasionsarmén mötte inget motstånd, tvärtom. Skåningarna hälsade kungen som befriare. I aderton år hade de styrts från Stockholm, men någon försvenskning hade aldrig skett. De var lika danska som de hade varit i hundratals år. Äntligen skulle den svenska ockupationen upphöra."

Danskarna hade snart återerövrat nästan hela Skåne. Men nya svenska trupper anlände till lands. I augusti 1776 vann svenskarna ett viktigt slag vid Halmstad i december samma år även det blodiga slaget vid Lund. Danskarna försökte igen och i juli 1677 vann svenskarna ett stort slag vid Landskrona.

Till sjöss vann danskarna ytterligare två slag, under sommaren 1677.

Resultat:

Fred i Fontainbleau 1679. Sverige behöll Skåne.


8. Det stora nordiska kriget, 1700-1721

Regenter:

Sverige hade Karl XII som kung fram till 1718, därefter Ulrika Eleonora till 1720 och sedan Fredrik I. Danmark hade Frederik IV.

Bakgrund:

Sverige blev angripet år 1700, av en paket där både Ryssland, Polen och Danmark ingick. Alla ville åt svenska landområden. Med i bilden finns även danska provokationer mot Holstein-Gottorp i söder, en allierad till Sverige.

Förlopp:

Karl XII landsteg med svenska trupper på Själland och Danmark besegrades.

Resultat:

Fred i Traventhal. Danmark lämnar pakten mot Sverige samt garanterar Holstein-Gottorps suveränitet.

Ur boken "Tragedin på torget" (Alf Åberg):

"Kungen dog och hans unge son Karl XII efterträdde honom. Freden fortsatte, men år 1700 gick tre stormakter, Ryssland, Polen och Danmark, på en gång och efter gemensam plan till anfall mot Sveriges gränser i öster, söder och väster.

Under de tjugoen krigsår som följde måste Dalregementet sättas upp tre gångar. Förlusterna var oerhörda..."


9. Teaterkriget, 1788

Regenter:

Sverige hade Gustav III som kung , Danmark hade Christian VII.

Bakgrund:

Sverige var i krig med Ryssland och genom ett traktat med Ryssland var Danmark förpliktat att förklara krig mot Sverige.

Förlopp:

Danmark gick in med trupper av norrmän i Bohuslän, men tvingas snart dra sig ur, efter ingripande av Preussen och Storbritannien.

Resultat:

Inga territoriella förändringar.


10. Fättåget i danska Norge 1808

Regenter:

Sverige hade Gustav VI Adolf som kung , Danmark hade Fredrik VI.

Bakgrund:

Danmark hade ett åtagande med Frankrike under Napoleon som gjorde att Danmark i mars 1808 förklarade Sverige krig.

Förlopp:

Vissa strider i Norge, efter att svenska trupper gått in där.

Resultat:

Fred i Jönköping i december 1809. Inga territoriella förändringar.


11. Krig mot Napoleon 1813-1814

Regenter:

Sverige hade nu Karl XIII som kung , Danmark hade Fredrik VI.

Bakgrund:

Erfarenheterna av tvåfrontskrig vid konflikt med samtidigt Ryssland och Danmark-Norge hade gjort det till ett svenskt önskemål att annektera Norge. Det fanns även en önskan att kompensera sig för förlusten av Finland till Ryssland 1809.

Då danskarna ställt sig på Napoleons sida såg Sverige - nu med den f.d. generalen i Napolens armé, Karl Johan Bernadotte, som svensk tronföljare - en möjlighet.

Förlopp:

Karl Johan landsteg i maj 1813 med en svensk armé i svenska Pommern. I det krig mot Napoloeon som följde hade Sverige en rad militära framgångar. I oktober vände Karl Johan sin armé mot Danmark, som lider nederlag.

Resultat:

Freden i Kiel i januari 1814 stadgade att Danmark skulle avträda Norge, att ingå i en union med Sverige. I gengäld skulle svenska Pommerns med ön Rügen gå till Danmark (något som annulerades året därpå, vid Wienkongressen).


12. Norska fälttåget 1814

Regenter:

Sverige hade Karl XIII , den danske prinsen Christian Fredrik hade den 17 maj valts till kung i Norge.

Bakgrund:

Danskarna var dock ovilliga att acceptera överenskommelsen i Kiel.

Förlopp:

Stridshandlingar, till sjöss och till lands, inleds i juli 1814. Svenska arméstyrkor går in i Norge. Fredrikstens fästning kapitulerar i augusti. Stillestånd i Moss den 14 augusti.

Resultat:

En union ingås den 4 november 1814. Karl XIII väljs till Norges kung.

Denna union skulle komma att vara fram till 1905.


Jan Milld, den 1.1.2007

 

Danska krig

Danmark, eller Danmark-Norge, är det land, med vilket Sverige har utkämpat flest krig.

Inventeringen nedan tar sin början med kriget mot Danmark 1521-23, men de föregicks av Kalmarunionen, då flera krig utkämpades mot danskarna.

Bakgrunden till de påföljande krigen mot Danmark var danska anspråk på Sverige. Sedan tippade maktbalansen över under 1600-talet, så att Sverige blev den starkare parten och erövrade viktiga danska landsområden.

Sin näring, förutom rent maktpolitiska ambitioner, fick krigen från svensk sida genom först Stockholms blodbad 1520, sedan Älvsborgs lösen 1613. Från dansk sida fick krigen ny näring genom förlusten av Skåne 1658.


1. Gustav Vasas nationella befrielsekrig 1521-1523

Till detta kommer "Grevefejden" 1534-1536

2. Nordiska sjuårskriget 1563-1570

3. Kalmarkriget 1611-1612

4. Torstenssonskriget 1643-1645

5. Karl X Gustavs första danska krig, 1657-1658

6. Karl X Gustavs andra danska krig, 1658-1660

7. Karl XI:s krig, 1675-1679

8. Det stora nordiska kriget, 1700-1721

9. Teaterkriget, 1788

10. Fättåget i danska Norge 1808

11. Krig mot Napoleon 1813-1814

12. Norska fälttåget 1814