Uppror mot Erik Eriksson

Kungen Erik Eriksson, "Erik den läspe och halte", var regent i Sverige 1222 - 1229 och 1234 - 1250. Mot honom gjordes flera uppror.

År 1247 stod ett slag vid Sparrsätra. Under ledning av Birger Jarl krossades de upproriska styrkorna, ledda av Holmger Knutsson.

Vid Herrevadsbro 1251 besegrades än en gång stormän som gjorde uppror mot den kungliga centralmakten. I detta slag användes kavalleri för första gången i Sverige.

Birger Jarl var gift med Ingeborg, dotter till kungen.


Krigen kring Magnus Eriksson

Här ryms två krig:

• Mellan kung Birger och hans bröder

Magnus Ladulås - son till Birger Jarl - hade tre söner Birger, Erik och Valdemar. Efter faderns död 1290 blev Birger kung (vald till tronföljare 1284), men eftersom han då var bara 10 år styrde en förmyndarregering under Torgils Knutsson fram tills dessa att Birger 1298 blev myndig. Även därefter styrde Knutsson i praktiken, tills han avrättas 1306.

En konflikt rasade mellan Birger och hans två yngre bröder. Ett första uttryck tog sig denna i den s.k. "Håtunaleken" 1306,. Erik och Valdemar med följe kom på besök till gården Håtuna utanför Sigtuna, där kungaparet fanns. De togs väl emot, men på natten fängslades kungaparet.

Först två år senare släpptes de fria, efter påtryckningar från de danska och norska kungarna. Efter freden i Helsingborg 1310 återinsattes Birger på tronen och bröderna nöjde sig med sina hertigdömen - det kan också utryckas som att Sverige delades i tre suveräna områden.

Sju år senare kom kung Birgers hämnd, genom "Nyköpings gästabud" 1317. Stor fest, varpå bröderna fängslas. De dog av svält. Detta blev slutet för Birger som kung. De mördade hertigarnas trupper jagade iväg honom.

Efter detta - 1319 - valdes hertig Eriks treårige son Magnus till ny kung.


Mellan kung Magnus och stormännen

Magnus Eriksson var kung längre än någon annan - i 45 år. Myndig blev han dock först 1332, och han kröntes 1336.

Hans tid som kung varade fram till 1364, men han levde i ytterligare 10 år. Dog 1374 som landsflyktig i Norge. Han hade med andra ord blivit avsatt.

Kring detta fanns många turer vilka vittnade lika litet om sämja mellan far och söner som tidigare mellan bröder:

1356 inträffade ett uppror mot kungen under ledning av hans äldste son Erik, till vilken han tvingades avstå en del av riket.

Efter detta blev det strider mot den danske kungen Valdemar Atterdag, som 1360-61 intog Skåne, Öland och Gotland.

Därpå oenighet med en annan av Magnus söner, Håkan - kung av Norge.- I november 1361 lät han fängsla Magnus Eriksson. Förlikning i februari året därpå.

Snart inledde svenska stormän ett uppror, för att få Magnus Eriksson ersatt med tysken Albrekt av Mecklenburg. Denne valdes till svensk kung i februari 1364, vid Mora stenar.

Magnus Eriksson hade då kvar kontrollen över tre landskap i väster och gjorde i mars 1365 ett försök att återta vad han förlorat. Blev dock slagen vid Enköping, och tillfångatagen. Han frigavs först 1371, mot en lösensumma.


Krigen mot danskarna inom Kalmarunionen

Här ryms tre krig:

a) Engelbrektsupproret 1434-36

Med Engelbrektsupproret trädde s.a.s. bönderna in på den politiska scenen i Sverige.

Ur "Finlands historia" (Meinander):

"När unionen inledde en handelsblockad mot hansestaden Lybeck gick detta ut över den svenska järnexporten till kontinenten. På 1430-talet reste sig bönder och bergsmän på olika håll i det svenska riket."

Ur "Boken om Sveriges historia" (Larsson m.fl):

"Allt tyder på att det hårda skattetrycket var den för allmogen avgörande faktorn bakom 1434 års uppror. Oroligheterna började i Bergslagen, där folket utsåg Engelbrekt Engelbrektsson, en lågfrälseman av tysk börd som själv hade nära band till gruvnäringen i Norberg, till talesman.

Engelbrekt inledde nog så fredligt: han for till Erik av Pommern och bad denne avskeda den avskydde dansken Jens Erikssön - på svenska mer kände som Jösse Eriksson, bondeplågaren framför alla i svensk historietradition - från fogdeämbetet i Västerås. Trots långa förhandlingar, bondetåg och riksrådsmedling kunde Jens emellertid behålla sin ställning."

Upprorsmännen erövrade våren 1433 borgen Borganäs, vid nuvarande Borlänge. En ny fogde, tysk greve, tillsattes. Han visade sig dock inte annorlunda än den tidigare.

I juni 1434 bröt upproret ut på allvar, och där deltog både bönder och adel. Från böndernas sida handlade det om missnöje med skatter och fogdar. Från adelns sida var man missnöjd med att så många danskar eller tyskar utsågs till ämbeten i Sverige.

Upproret spred sig snabbt från Dalarna till Västmanland och Uppland. Västerås och Stockholm belägrades. Efter stillestånd drog upprorshären söderut. Hela södra Sverige och även Halland intogs. Vid gränsen till Skåne gjorde man halt.

Vid ett riksrådsmöte i Arboga i januari 1435 valdes Engelbrekt till "hövitsman", dvs överbefälhavare. Efter mötet i Vadstena senare samma år, då riksrådsmötet ställde sig bakom upproret, fick det en mer officiell prägel.

Ur "Sverige i krig 1400-1800", Bo Eriksson:

"I Uppland gav landstinget i Uppsala Engelbrekt sitt fulla stöd. En anledning till detta var att Erik av Pommerns relationer till den kyrkliga aristokratin i Sverige avsevärt hade försämrats på grund av en strid rörande tillsättandet av en ny ärkebiskop i Uppsala. Från kyrkans håll framfördes krav på frihet från världslig inblandning vid biskopstillsättningar, något som unionskungen helt ignorerat genom att tillsätta sina egna kandidater i biskopsdömena."

Upproret tog ny fart och ett krav var att kungen - Erik av Pommern - skulle avsättas. Däremot riktade sig inte upproret mot unionen som sådan.

I ledningen stod nu inte bara Engelbrekt utan även aristokraten Knut Knutsson Bonde. Tendenser till splittring gjorde sig märkbara bland upprorsmännen.

"Sverige i krig 1400-1800":

"Mötet i Arboga i början av 1436 var upptakten till ett nytt uppror. En ny aktör, djärvare och mer hänsynslös än många andra, intog scenen: marsken Karl Knutsson (Bonde). Tillsammans med Engelbrekt belägrade Karl Knutsson och Erik Puke Stockholm - dock ej själva slottet."

Engelbrekt mördades 1436 på väg från Örebro till ett riksrådsmöte i Stockholm.

Erik av Pommern blev några år senare avsatt som svensk kung. Han efterträddes av Kristoffer av Bayern.

Karl Knutsson Bonde skulle inte mindre än tre olika gånger under 1400-talet dyka upp som svensk kung.

b) Sturarnas krig mot danskarna 1471-1520

Efter Karl Knutsson Bondes död 1470 blev dennes systerson Sten Sture d.ä. svensk riksföreståndare. Slaget vid Brunkebergsåsen i Stockholm 1471 var en kamp mellan unionsanhängare och unionsmotståndare i Sverige.

De senare - under ledning av Sten Sture d.ä. - segrade. Efter denna seger upphävdes stadslagens bestämmelse att hälften av städernas råd skulle bestå av tyskar.

Sten Sture d.ä. förblev riksföreståndare fram till 1497, då den danske kungen Hans återfick makten i Sverige. Detta skedde med hjälp av svenska stormän som Svante Sture (d.ä.).

Ett par år senare -1501 - ingick Sten Sture d.ä. och Svante Sture en allians och störtade kung Hans. Sten Sture blev åter riksföreståndare, fram till sin död 1503 - då han efterträddes av Svante Sture, vilken satt till 1512. Han efterträddes av sin son, Sten Sture d.y.

Sten Sture d.y. sårades dödligt vid sjön Åsunden 1520, vid en drabbning med invaderande danska trupper. Hans änka Kristina Gyllenstierna organiserade därefter försvaret av Stockholm mot belägrande danskar.

c) Gustav Vasas krig mot danskarna 1521

Efter att ha varit fånge i Danmark lyckades Gustav Eriksson Vasa fly till Lübeck och sedan vidare till Sverige. Han landsteg i Kalmar sommaren 1520, alltså innan Kristian II intagit Stockholm och iscensatt blodbadet på svenska adelsmän.

I Kalmar försökte han mobilisera människor till motstånd, men misslyckades. Han tog sig till Dalarna. Samma sak där - tills dalkarlarna plötsligt ändrade sig. Kanske hade de insett innebörden Kristian II:s planer på handelsmonopol, vad det skulle betyda ekonomiskt för bergsnäringen.

I januari 1521 utsågs Gustav Eriksson till hövitsman för Dalarna och i augusti samma år blev han riksföreståndare. Den 6 juni 1523 valdes han till kung och senare samma år föll danskarnas sista bastioner i Sverige.


Uppror mot Gustav Vasa

De tre mest omfattande upproren mot Gustav Vasa kan nog klassas som inbördeskrig:

• Västgötaherrarnas uppror 1529.

Ur Herman Lindqvists bok "Historien om Gustav Vasa och hans söner och döttrar":

"Upproret började i Småland. I april kom bud om att fogden Gotfrid Sure och några av hans svennar vid Nydalaklostret slagits ihjäl.

Så dräptes tre fogdar till..."

"Så kom löpare med nyheten att självaste Ture Jönsson (Tre Rosor) och biskopen i Skara, Magnus Haraldsson, hade anslutit sig till revolten som spred sig till både Öster- och Västergötland. I Värmland anslöt sig lagmannen..."

"Detta var den konservativa oppositionen från Västerås som gick till motattack, understödd av bönder och köpmän som inte heller kunde acceptera förändringarna inom kyrkan. Gustav Vasa skulle avsättas, Måns Bryntesson utses till ny kung och allting skulle återgå till det som en gång var. Slut på det lutherska kätteriet."

"Militärt sett hade upprorsmännen övertaget, egentligen kunde Gustav bara vara säker på Stockholms stad. Upprorsmännen kunde dessutom räkna med hjälp från både Kristian II och kejsaren."

Gustav Vasas taktik i denna situation vara dubbel:

- Å ena sidan undvika sammanstötningar, sända iväg brev, lyssna och ge löften.

- Å andra sidan samla militär styrka.

På så vis lugnades upprörda känslor och motståndet splittrades. Några infann sig när de i juni 1529 kallades till riksdag i Västerås:

"...nu kom uppgörelsens stund. Ledarna ställdes inför rätta och avrättades, Måns Bryntesson... halshöggs på Brunkebergsåsen,.."

• Klockupproret 1531-33

Skulderna till Lübeck efter kriget mot danskarna var fortfarande stora.

"Kungen fortsatte sin kampanj för att driva in pengar. På ett möte 1531 i Örebro beslöts att varje församling skulle lämna ifrån sig sin största kyrkklocka till kronan..."

Det blev problem i Dalarna, där det dittills mest omfattande upproret började:

"Kungens uppbördsmän möttes med påkar och störar. Dalkarlarna meddelade kungen att de hellre stupade till sista man än fogade sig. Oppositionen spred sig till andra landsdelar. Allt fler vägrade lämna ifrån sig de klockor man ofta sparat ihop till under generationer."

Kyrkklockorna betydde något visst för sockenborna, det var deras käraste gemensamma ägodel. Under hundratals år hade de ringt in dem till gudstjänst. De ansågs också utgöra ett skydd mot onda väsen.

Nu satsade Gustav Vasa åter på en mjuk taktik, inledningsvis

"Bergslagens folk kallade till en egen riksdag i Arboga, kanske de ville göra som på Engelbrekts tid. Men kallelsen plockades upp av kungens män och Gustav Vasa beslöt att ordna ett eget riksmöte i Uppsala samma dag. Den kallelsen nådde ut ordentligt. Arbogamötet rann ut i sanden."

Gustav Vasa väntade med att sända krigsfolk till Dalarna. Under tiden sändes vänliga brev med löften om amnesti. En av upprorsledarna, Ingel Hansson (Svinhufvud), utnämndes till fogde i Dalarna.

Socknarna i Dalarna slapp lämna ifrån sig kyrkklockor. De fick möjlighet att lösa ut klockorna genom att istället betala en summa pengar - tvåtusen marker.

Men istället för den utlovade amnestin blev det, i vanlig ordning, "räfst och rättarting". Många dalkarlar avrättades direkt, andra fördes till Stockholm och fängslades, för att 1534 rannsakas och avrättas.

• Dackeupproret 1542

Bakgrunden till Dackeupproret 1542 var främst ökade pålagor på bönderna och åtgärderna mot den katolska kyrkan.

Upproret började i södra Småland och i spetsen för det stod bonden Nils Dacke. Han vann framgångar och tillslutning. Med sina armborst och lokalkännedom kunde bönderna besegra kungens legoknektar, i synnerhet när striden stod i skogsterräng, inte på öppna fält. I Kisa led kungens trupper ett svårt nederlag.

Snart behärskade Dackes trupper hela Småland, södra Östergötland och delar av Västergötland. Undantaget var Kalmar och Jönköping.

Gustav Vasa gick i november med på en fredsuppgörelse. Efter denna återinförde Dacke inom sitt område katolska gudstjänster och tillät åter gränshandel med Danmark, dvs Blekinge.

Gustav Vasa såg dock uppgörelsen bara som ett sätt att vinna tid. Småland isolerades alltmer från övriga Sverige. Olika bondeledare hos Dacke hade svårt att dra jämnt. Missväxtår spädde på svårigheterna.

1543 angrep åter kungens trupper och vid Virserum segrade de. Dacke sårades svårt och kunde snart dödas.

Efter detta följde svidande vidräkningar med de områden som stött upproret. Varje socken fick kollektivböter på 0,8-2 mark per bonde. Dackes släktingar avrättades eller deporterades.

Det skulle ta decennier innan Småland åter uppnådde samma befolkningsnivå och ekonomiska standard som före 1542.


Kriget mellan Erik XIV och Johan III

Slitningar mellan halvbröderna Erik och Johan började tidigt, efter att den förra blivit kung och den senare hade Finland som sitt hertigdöme. Johan förde sin egen utrikespolitik, stödde den polske kungen Sigismund August och ingick äktenskap med dennes syster Katarina Jagellonica - mot Erik XIV:s vilja.

1563 intog kungens trupper Åbo slott och Johan togs till fånga. Han var då redan dömd till döden för högförräderi, men fick behålla livet. Under en tid hölls han fånge på Gripsholms slott, tillsammans med sin gemål.

När kungen fyra år senare fängslade även Svante och Nils Sture - och avrättade dem - stod klart att han led av sinnessjukdom. Därigenom kunde Johans frigivning utverkas i oktober 1567.

När Erik XIV dessutom gifte sig med Karin Månsdotter - utan adlig börd - blev upproret 1568 ett faktum. Detta skedde mitt under Nordiska sjuårskriget (1563-70) mot danskarna.

Upproret leddes av bröderna Johan och Karl. Kungen togs tillfånga och fängslades. En riksdag i januari 1569 erkände Johan III som Sveriges nye kung.

Erik XIV dog i fängelse åtta år senare.


Sigismundkriget 1595-98

Efter Johan III:s död 1592 var hans son med Katarina Jagellonica, Sigismund, tronföljare. Han tillträdde således om kung.

Men han var katolik och kyrkan i Sverige hade blivit lutheransk. Dessutom var Johan bror och Sigismund farbror, hertig Karl, en person med maktambitioner.

Vid en riksdag i Söderköping sökte han stöd hos ständerna, vilket han fick. Karl utsågs till riksföreståndare, med uppdrag att styra Sverige när Sigismund var i Polen. Vilket ofta var fallet, eftersom han - sedan 1587 - var kung även där.

Rollen som kung i samtidigt två länder gav en lojalitetskonflikt. Det märktes då den polska riksdagen krävde att Estland - svenskt sedan 1561/81 - skulle överlämnas till Polen..

I Finland var Klas Fleming ståthållare. Han var motståndare till hertig Karl och vägrade erkänna denne som regent. Vintern 1596-97 slog han ned ett bondeuppror (se nedan).

Orsakerna till detta uppror i Finland låg visserligen utanför konflikten mellan å ena sidan hertig Karl och ständerna, å andra sidan riksrådet och Sigismund, men kom ändå att få betydelse där. Det underlättade för Karl att ställa rådet åt sidan.

Den militära uppgörelsen mellan hertig Karls styrkor och Sigismunds kom 1598, genom slaget vid Stångebro i Östergötland. Sigismunds trupper besegrades.


Klubbekriget 1596-97

Detta uppror i Finland kom att kallas "klubbekriget", förmodligen pga böndernas primitiva beväpning. Bakom bondeupproret låg inte minst ett missnöje med att tvingas bidraga till inkvartering av trupper även efter att det långa kriget mot Ryssland avslutats 1595.

Ur "Sverige i krig 1400-1800", Bo Eriksson:

"På vintern 1596-97 gjorde bönder i Österbotten, norra Tavastland och Savolax uppror mot adeln och andra sociala eliter. Anledningarna var flera. En utlösande orsak var de många borgläger som tärde på bondesamhället.

En annan bakomliggande orsak var den ojämlika fördelningen av resurser och tillgångar i samhället. Dessutom hade finska bönder drabbats av flera nödår. Även en försämrad handel på grund av en ogynnsam prisutveckling spelade viss roll."

"I Sverige styrde nu Sigismund, son till Johan III och den polska drottningen Katarina Jagellonica. Han beordrade sin ståthållare i Finland Karl Fleming att slå ned upproret. Det gjorde denne brutalt och effektivt i enlighet med Vasakungarnas syn på uppror och undersåtar.

Detta 'Klubbekrig' var namnet till trots inte ett krig. Det bestod av en rad uppror utan någon samlad militär stab och ledning. Som uppror betraktat var Klubbekriget ett av de sista stora bondeupproren i Sveriges historia (se sista var Dalupproret 1743 och Klågerup 1813)."

I Finland var Klas Fleming ståthållare. Han var motståndare till hertig Karl och vägrade erkänna denne som regent.

Det beredde inga större svårigheter för Flemings rytteri att slå ned upproret. Det hade då varat i tre månader och 3.000 människor hade mist livet.

 


Snapphanekriget 1675-79

Det handlar här ett gerillakrig mellan den skånska befolkningen och de svenska ockupanterna. Begreppet "inbördeskrig" blir därför tveksamt, egentligen!

Ordet "snapphane" är en nedsättande benämning som betyder stråtrövare. Ungefär som när amerikanarna under Vietnamkriget kallade sina motståndare för "Vietcong". Grymheten i behandlingen av tillfångatagna motståndare blev därefter.

Snapphanarna kan sägas ha utgjorts av tre kategorier:

- soldater i dansk tjänst

- bönder som gjorde uppror

- kriminella våldsfigurer.

Ur "Boken om Sveriges historia" (Larsson m.fl):

"Snapphanarna, eller friskyttarna som de kallade sig själva, var en begränsad och brokig skara. Det rörde sig om alltifrån välorganiserade friskyttekompanier under ledning av yrkesmilitärer till rena rövarband. Gemensamt för de olika grupperna var att de åsamkade den svenska krigsmakten åtskilliga problem. Den hjälp snapphanarna fick från den bofasta befolkningen visade dessutom att de åtgärder som sedan Roskildefreden 1658 gjorts för att göra Skåne och Blekinge svenskt inte haft särskilt stor effekt."

(se även här)


Dalupproret 1743

Historieskrivningen kring detta uppror, även betecknat "Stora daldansen", har utgjort ett tydligt exempel på hur det är segraren som skriver historien.

Bakgrunden till detta nya daluppror, i mitten av 1700-talet, var det misslyckade angreppskriget mot Ryssland 1741-43. Man krävde en undersökning om vilka som bar ansvaret för att kriget påbörjats, och att dessa skulle straffas. Beslutet hade fattas i sekreta utskottet, där bönderna inte var representerade. Många dalkarlar hade förlorat sina liv i detta onödiga krig.

Ett viktigt krav gällde också vem som skulle bli svensk tronföljare efter det barnlösa kungaparet Fredrik I och Ulrika Eleonora d.y. Dalkarlarna önskade få kronprins Fredrik av Danmark-Norge.

Det var en stor här av dalkarlar som intog Stockholm sommaren 1743 - närmare 5.000.

Det säger sig självt, att detta krävde mycket av förberedelser. Budkavlar hade gått runt i Dalarna under ett års tid. Med marschen fanns 600 av Dalregementets soldater och korpraler, där fanns även landshövdingen och många länsmän. Redan att klara logistiken, dvs försörjningen för alla dessa män, krävde en omfattande organisering. Lika viktigt var att upprätthålla ett disciplinerat uppträdande, det fanns regler för hur varje dalkarl måste uppföra sig.

Vid Stäket möttes dalkarlarna av en delegation från Stockholms stad, som vädjade till dem att inte gå vidare över sundet. De möttes även av kungen, Fredrik I, som bad dem att stanna utanför staden. Sockenvis fortsatte man ändå Drottninggatan fram, och slog läger vid nuvarande Gustav Adolfs Torg.

Ur Herman Lindqvist, "Nyttan och nöjet":

"På kvällen måndagen den 20 juni 1743 var Stockholm i praktiken en ockuperad stad. Dalböndernas framgång hade varit total. Detta dygn kunde Sveriges bönder - om de hade velat - göra revolution och störta hela den styrande maktapparaten."

"Bönderna kunde ha utropat den danske prinsen till svensk tronföljare och de kunde ha tvingat riksdagen att acceptera valet, för de hade just nu det militära övertaget i Stockholm. Större delen av befolkningen där sympatiserade med dem, majoriteten av soldaterna hade också gjort det om de uppmanats till det av starka, karismatiska ledare. Den stora massan av Sveriges bönder delade dalfolkets klagomål och krav på förändringar."

"Det blev ändå ingen revolution, Bönderna hade ingen tillräckligt kraftfull ledare. Framme vid målet verkade de inte riktigt veta vad nästa steg skulle bli..."

Det blev förhandlingar under två dagars tid. I ett försök att blidka dalkarlarna beträffande ansvaret för kriget blev två generaler framtagna som syndabockar - dessa skulle avrättas offentligt. Hattpolitikerna i det sekreta utskottet, däremot, skyddades.

Beträffande tronföljare fanns inget alternativ. Ryssland hade ockuperat hela Finland och skulle inte släppa detta område med mindre än att ryska krav i tronföljdsfrågan fick gehör, dvs att tysken Adolf Fredrik skulle utses.

Samtidigt med förhandlingarna koncentrerades nya trupper till huvudstaden. Den svenska skärgårdsflottan anlände från Finland och ankrade på Strömmen.

Herman Lindqvist:

"På tisdag kväll svängde den militära maktbalansen till regeringens fördel, tolv av kungliga flottans galärer seglade plötsligt upp vid Skeppsholmen. Ombord fanns över sextusen man pålitliga trupper, obesmittade av revolutionär propaganda."

Dalkarlarna fick ultimatum att lämna staden för klockan 5 och man började avväpna grupper av dalkarlar. Läget blev alltmer spänt vid torget. Flera regementen vägrade skjuta på dalkarlarna, ett livregemente till häst red i samlad trupp från platsen. Andra förband, längre söderifrån, var dock redo att skjuta på sina landsmän.

Kavalleriet gick till anfall.

Lindqvist:

"Hundratals bönder skingrades åt olika håll. De sökte skydd i portgångar och trappor, de sprang uppför Malmskillnadsgatan... De kastade sig i Strömmen där många drunknade i det strida vattnet. De jagades av besinningslöst skjutande och huggande grupper, anförda av yngre officerare som verkade ha tappat all behärskning, Bönder som bad för sina liv dräptes. Sårade som sprang för livet kunde förföljas ända upp på hustaken innan de höggs ned.

Många bönder dödades efter att de avväpnats och tagits tillfånga."

Det slutade med att 140 dalkarlar stupade och att 3.000 bönder och 600 soldater togs tillfånga. De spärrades in och hölls fångna i två månader. Under tiden bröt en epidemi ut och många av dem omkom. Sex bönder, bland dem deras ledare Schedin, avrättades.

"...hela Dalarnas förlust under upproret, inklusive massakern på torget plus alla de som dog i fängelser och av sina obehandlade sår, och de som dog under den smärtsamma marschen hem igen, uppskattades till omkring fyra hundra man. Vissa byar som till exempel Folkärna drabbades mycket hårt; över sextio procent av männen försvann i Stockholm.

Detta betyder att det dödades mycket fler människor i Stockholm denna dag än under Stockholms blodbad 1520 (cirka åttio avrättade)."

Arméns förluster hade varit 40 döda.

"Slaget var vunnet, för övrigt det enda slag den svenska armén vunnit sedan kriget mot Ryssland bröt ut."


ANTAG ATT dalupproret 1743 hade lyckats.

Vad skulle det ha kunnat betyda?

• Sverige skulle ha förlorat Finland, dock ej Åland.

• I gengäld skulle en skandinavisk union förmodligen ha uppstått.

Dalkarlarna önskade få den danske kronprinsen som svensk tronföljare. Det skulle ha öppnat för en ny union: Danmark-Norge-Sverige.

(se även här)


Jan Milld, den 4.3.2008

Inbördeskrig och uppror

Begreppet "inbördeskrig" rymmer avgränsningar åt två håll:

• Vad som är "inbördes" och vad som är krig mot utlänningar. Det beror ju på vad som räknas som den nationella enheten. Ju längre tillbaka man går, desto otydligare blir detta.

• Vad som är "krig" och vad som snarare ska betecknas som ett par väpnade sammanstötningar.

Som inbördeskrig har här räknats:

Uppror mot Erik Eriksson

Krigen kring Magnus Eriksson

Krigen mot danskarna inom Kalmarunionen

Uppror mot Gustav Vasa

Kriget mellan Erik XIV och Johan III

Sigismundkriget 1595-98.

Klubbekriget 1596-97

Snapphanekriget 1675-79

Dalupproret 1743


Begreppen "Inbördeskrig" , "uppror", "revolt", "strejker", "kravaller", "blodbad", "avrättningar", "mord" och "attentat" vetter mot varandra och går delvis in i varandra. I dessa historietexter sker därför en hel del överlappningar.