De första mynten i världen

Innan mynt kom till användning praktiserades en direkt byteshandel, dvs en vara byttes mot en annan vara, eller ett antal andra varor. Snart anmälde sig behovet av att kunna värdera värdet av olika varor. Som gemensam räkneenhet inom ett samhälle kunde då användas t ex stenyxor.

Dessa stenyxor eller motsvarande föremål kunde också användas som betalningsmedel. Då hade man lämnat systemet med byteshandel.

Snart började man använda bitar av ädelmetaller, men även koppar eller järn, som betalningsmedel. Därvid togs ett viktsystem till hjälp, en metallbits värde berodde ju på mycket den vägde..

Men det räckte ju inte att känna till vikten, det gällde också att vara säker på halten av t ex silver eller guld. Där trädde staten eller fursten in, med kontrollstämplar som garanterade både vikt och halt.

Därmed hade man skapat mynt.

De äldsta mynten präglades vanligen på ett klot- eller äggformat myntämne, men utvecklingen gick snart mot flata mynt, som kunde produceras snabbare. Under nyare tid har mynten varit cirkelformade, med undantag s.k. klippingar, som varit fyrkantiga.

De första mynten tillkom under kung Alyattes II (619-560 f.Kr) i Lydien, Främre Asien. De gjordes av metallen elektrum, en legering av guld och silver. Vikten på ett mynt standardiserades, till att motsvara 168 vetekorn.

Senare gavs mynt ut i Grekland, i Romarriket och i det arabiska Kalifatet.


De första mynten i Sverige

Mynt användes i Sverige långt innan vi tillverkade några egna. De första mynt som vi använde var alltså utländska.

De äldsta var romerska: dels silvermyntet denarer, från tiden fram till c.:a år 220, dels guldmynten aureus och solidus. På 800-talet kom en stor mängd arabiska silvermynt till Sverige, dirheimer. De flesta av dessa har påträffats på Gotland.

Under slutet av 900-talet hade vi ett inflöde av även tyska och engelska mynt: pfennige respektive pennies.

De första svenska mynten präglades kring åren 995-1000, när Olof Skötkonung var regent. Det skedde i Sigtuna och med engelska mynt som förebild. Även hans son Anund Jakob präglade en del mynt på 1020-talet.

Sedan följde en myntlös period på ungefär hundra år.

Gotland, som inte var helt integrerat i det svenska väldet, päglades dock små sillfjällsliknande penningar.

Det var i städerna som mynt först kom till användning.


Medeltid

Ur "Riksdagen", av Stig Hadenius:

"På landet livnärde sig bönderna på de varor som de själva producerade, och de bytte till sig de få ting som behövdes utifrån. I staden betalade man däremot med pengar, och stadsborna hade ensamrätt på handeln."

På fastlandet började myntutgivningen i Lödöse kring åren1140-1150. Där var det fråga om tunna, ensidiga mynt, där den positiva utformningen av den ena sidan utgör en negativ bild på den andra. De hade valören 1 penning och präglades in på mitten av 1500-talet. Penningen var ett silvermynt.

Vår gamla mynträkning byggde på vikingatidens viktsystem. Den högsta ädelmetallvikten hette mark, indelad i 8 öre eller 24 örtugar. Marken vägde ca 210 g. I Svealand indelades den i 192 penningar, vilket betyder att det gick 8 penningar på örtugen eller 24 på öret. I Götaland räknades först annorlunda, men under 1200-talets lopp gick man också där över till svealandsräkningen.

Länge fanns bara en valör att betala med, nämligen penningen, medan de högre valörerna bara var räknemynt. Penningvärdet försämrades dock efterhand, genom viktsänkning och inblandning av koppar i silvret. Praktiskt hade penningen därför redan på 1500-talet spelat ut sin roll och ersattes med högre valörer.

De svenska mynten av penningvalör saknar årtalsangivelse, ofta saknas även uppgift om vilken kung som givit ut dem. Periodvis blev det fråga om tvåsidiga, men kvalitativt dåliga, mynt.

Från Magnus Ladulås tid på 1200-talet
Från Magnus Erikssons tid på 1300-talet

 

Under medeltiden skedde tillverkningen av mynt på samtidigt flera olika orter, eftersom samhället var nästan väglöst och distributionen var ett problem.

I Magnus Ladulås testamente 1286 nämndes åtta städer för mynttillverkning, däribland Jönköping, Nyköping, Skara, Skänninge, Söderköping, Västerås och Örebro. Därutöver är det känt att myntning pågått i Lödöse, Stockholm och Uppsala. Till detta kommer Visby på Gotland. Kanske har mynt under 1200-talet slagits även i Kalmar, i varje fall skedde det senare under medeltiden

Albrekt av Mecklenburg införde kring år 1370 ett nytt mynt, örtugen, som tidigare funnits bara som räkneenhet. Örtugarna är tvåsidiga mynt.

Under Sten Sture d y, vid medeltidens slut, började mynten få med uppgift om årtal.


Vasatid

Efter 1521 inträder Sverige i ett nytt skede av sin mynthistoria.

Under det tåg mot danskarna som Gustav Eriksson företog detta år präglade han mynt i Hedemora och Söderköping. Åren därpå började han därför ge ut bättre mynt på ett par platser, bl.a. Arboga, Uppsala, Västerås,Åbo och Stockholm.

Som regent gav Gustav Vasa ut många myntsorter. De första åren kom ingen större valör än ett öre, men 1528 tillkom i samband med kröningen några mynt av den internationella nominalen silvergyllen och 1534 började man slå daler (ursprung:  tyskans "taler" som gammal beteckning på mynt av silver från en gruva i Joachimsthal i tjeckiska Böhmen). På 1700-talet tillverkades flera varianter av myntet i Europa där det användes som internationell valuta.

Prägling av vårt dalermynt skulle komma att fortsätta ända fram till 1871.

Därpå följde de för inhemskt bruk avsedda markmynten, som slogs i flera nominaler från 2 mark ända ner till 1⁄4 mark, dvs 2 öre. En daler motsvarade 4 mark. Själva tillverkningen var särskilt omfattande på Svartsjö slott i Mälaren.

Detta myntflöde utökades genom den mer extraordinära prägling som skedde i klippingform under 1540- och 1550-talen och som sammanföll med inrikes och utrikes oroligheter, då kungen var i särskilt behov av pengar, t ex Dackefejden.

När Gustav Vasa dog 1560 lämnade han efter sig ett land med välordnad ekonomi och med stora lager av pengar och ädel metall i de kungliga slottens skattkammare. Det mest berömda är herr Eskils gemak, ett rum på slottet i Stockholm, uppkallat efter en av kungens tjänare.

Silverdaler från 1534 med bild på en renrakad Gustav Vasa - skägg lade han sig till med två år senare.

Inflationstid

Gustavs närmaste efterträdare, de två äldsta sönerna Erik och Johan, saknade faderns ekonomiska begåvning - särskilt Johan. Praktlystnad, men framför allt de många krigen och Älvsborgs lösen I, medförde en påtaglig försämring av det svenska myntet

Detta gällde inte (riks)dalermyntet som var internationellt och alltid behöll sitt värde gentemot sina utländska likar. Däremot kom det att drabba markmyntet.

Redan 1562 började Erik XIV - f.ö. Sveriges förste arvkung - att sänka halten i marken.

Han gav också ut markmynt i nya valörer (3 och 1 1/2 mark), vilka höll mindre än 50% silver. Dessa nya mynt var försett med konungens valspråk: "Deus dat cui vult", dvs Gud ger åt den han vill.

Erik XIV slog även klippingar i stor omfattning, men av lägre halt än tidigare.

År 1568 utgav han vårt lands första reguljära guldmynt, den s k ungerska gyllen. Det bär på åtsidan en graverad bild av kungen och på den andra sidan samma bild som på de extraordinära markmynten.


Utöver alla kostnader som krigen drog med sig lät Johan III bygga och förbättra många slott och kyrkor under hela sin regeringstid. Under hans regering genomgick det svenska myntet två perioder av kraftiga försämringar och en svår inflation. De kulminerade 1573 respektive 1592. Den sista av dessa perioder medförde prisstegringar på cirka 800%.

Penningvärdet hade försämrats genom att man tillsatte stora mängder koppar till silvret för att få ut mera pengar av samma mängd ädelmetall. När Johan III dog 1592 höll kvartsöret bara 0,5% silver.

Det försämrade värdet på marken medförde att det år 1574 gick 30 mark på en daler, mot 4 på Gustav Vasas tid.

Redan 1593, med Sigismund som kung, utgavs åter gott mynt. Markens värde återställdes.

Mynttillverkningen koncentrerades nu till Stockholm, och i viss mån Göteborg, grundat av Karl IX i slutet av dennes regering, där man fick privilegium att mynta för sitt eget behov.

Under 1500-talet togs penningen ur bruk, eftersom den blivit alltför värdelös.

Dalern fick 1604 nytt namn, och kallades riksdaler. Beteckningen daler kom att reserveras för en summa av 4 svenska mark. När marken sedan sjönk i värde i förhållande till riksdalern, skilde dessa sig åt alltmera. På 1700-talet gick det 3 daler eller 12 markmynt av silver på 1 riksdaler.

 


Koppartid och stormaktstid

Från 1620-talet och ända fram till mitten av 1700-talet domineras den svenska mynt- och penninghistorien av kopparen.

Den andra Älvsborgs lösen, 1613, blev en större ekonomisk prövning än den första och den satte djupa spår i Sveriges ekonomi, genom att Falu koppargruva och malmbrytningen där fick en centralare roll än tidigare.

Senare rustningar och nya krig - särskilt Sveriges deltagande i det trettioåriga kriget - ökade ytterligare kraven på inkomster för vårt då fattiga land.

Räddningen blev kopparproduktionen. Med en brytning på cirka 3.000 ton om året stod Sverige för mer än 50% av världsproduktionen!

Det gällde då att hålla priset så högt som möjligt och en av metoderna bestod i att göra mynt av en del av kopparn, då marknadspriset ansågs för lågt.

De första mynten i koppar präglades 1624. De var fyrkantiga klippingar och präglade för hand.

Sverige fick nu en dubbel myntfot: silver och koppar, där den senare metallen spelade huvudrollen. Eftersom utmyntningen ofta blev för stor - man lät sig inte ledas av det inhemska penningbehovet utan av de utländska priserna på koppar - blev metallen dyrare än själva myntet! Detta resulterade i att mynten exporterades i stället för metallen.

Övervärderingen av kopparmyntet medförde att man började räkna i två sorters daler: daler silvermynt (sm) och daler kopparmynt (km). Från 1660-talet var förhållandet 1 daler sm = 3 daler km.

Kopparmyntningen var avsedd som ett provisorium, men kom att med kortare avbrott fortgå. Trots att det slog så fel, återgick man till den rena silvermyntfoten först mot slutet av 1700-talet.

Under Gustav II Adolf präglades även mynt i de områden som var svenska besittningar, först i Baltikum, under trettioåriga kriget även i Tyskland. Dessa gjordes mest i högre valörer och i silver. Dessa mynt hade den dubbla uppgiften att betala värvade soldater och att göra kungens bild levande för anhängarna. Mynten hade m.a.o. även en propagandafunktion.

Denna myntprägling fortsatte efter kungens död 1632. Några av präglingsorterna var Erfurt, Mainz, Fürth, Nürnberg, Augsburg och Osnabrück.

.

Under Karl X Gustavs regering infördes den internationella enheten dukat (1 dukat = ca 2 riksdaler) och detta mynt utgavs sedan under mer än två sekel.

Riksdalermyntningen upphörde praktiskt taget under Karl XI, medan markmyntningen blev desto större.


Plåtmynt

Ett kapitel i svensk mynthistoria är alldels speciellt: de stora och tunga plåtmynten av koppar. Det tyngsta vägde nära 20 kilo - världens största mynt, kan man förutsätta.

Det var inte fråga om några nödmynt, en missuppfattning som förekommit i utlandet.

Däremot var det fråga om värdemynt, dvs mynten hade ett metallvärde som motsvarades av den ingående mängden.

Plåtmynten är alltså ett extremt uttryck för detta tänkesätt. Det var bara så, att kopparen var så mycket billigare än guldet och silvret. För att komma upp i samma belopp krävdes större kvantiteter.

Plåtmyntens historia började 1644. Det var då som riksrådet tog beslut om att göra stora mynt av koppar. Nästan alla de plåtmynt som följde präglades i Avesta.

De första kopparplåtarna var de största. Deras åsatta värde var inte mindre än tio daler sm och de vägde 19,7 kg. De tillverkades endast två år, 1644 och 1645. Senare präglade man inte större än 8 daler och efter Karl XI :s regering inte mer än 4 daler och lägre nominaler ner till 1⁄2. För en tiodaler lär man som mest ha fått en ko.

Det säger sig självt, att de var opraktiskt med så tunga och skrymmande mynt.

En skatteindrivningsman lär ha skrivit till drottning Kristina och beklagat, att han inte kunde driva in skatt, ty han saknade transportmedel om man betalade honom i plåtar.

När Johan Palmstruch hade startat sin bank 1657 och fyra år senare gav ut de första sedlarna mot att man satte in pengar i banken, en omväxlingstransaktion, blev de nya sedlarna naturligtvis populära.

Den uppmärksammade Loshultskuppen i norra Skåne 1676, under Snapphanekriget visar hur de svenska truppernas krigskassa fraktades i en hel karavan av vagnar, kanske fler än 200.

De sista kopparplåtarna bär årtalet 1768, men tillverkningen pågick i ytterligare ett antal år.


Nödmynt

Karl XII:s regering kom för vårt land att innebära ett kaos, inte minst ekonomiskt. Landet gick in i det nya århundradet som en stormakt; tjugo år senare var denna position helt förlorad.

Alltifrån 1715 stod klart för kungen och hans rådgivare att drastiska åtgärder var nödvändiga. Den svenska armén hade gått förlorad i kriget mot Ryssland. En ny armé behövde kunna ställas på fötter, men hur finansiera detta?

En åtgärd som vidtogs var att dra in plåtmynt för att exportera kopparen och därigenom förbättra statens finanser. En annan åtgärd var att förhöja värdet på plåtmynt genom särskidla påstämplingar. I vissa fall innebar denna 50% förhöjning. Fr o m 1715 nedsattes därjämte vikten hos de nya plåtarna för att få kopparproduktionen utdrygad. Gamla trofékanoner av brons smältes ner och utmyntades i Stockholm.

Den mest genomgripande åtgärden blev dock utgivningen av nödmynt, dvs mynt som inte var värdemynt. De var påstämplade en valör, men innehöll på intet sätt metall av motsvarande värde.

Samtidens myndigheter använde dock inte uttrycket "nödmynt", utan kallade dem mynttecken.

Det var fråga om kopparmynt med valören 1 dr sm. Varje nödmynt vägde några gram och skulle motsvara ett plåtmynt i samma valör med vikten 756 g. Nödmynten präglades i motsats till de andra kopparmynten i Stockholm, men ämnena gjordes i Avesta.

Dessa mynt försågs med allehanda namn efter sina bilder och inskrifter. Exempelvis: "Publica Fide" (allmänt förtroende) eller "Flink och Färdig".

Totalt präglades 42 miljoner mynttecken under treårsperioden 1716-19.

Vid sidan av mynten utgavs också ett slags nödsedlar om 5, 10, 25 daler sm - dock inte av Riksbanken.

Följden blev en inflation, med prisstegringar på uppåt 50%.

Nödmynten och de som utfärdat dem fick givetvis utstå mycken kritik och motvilja, men vem som från början kom med idén till denna åtgärd är osäkert. Säkert är att den som fick skulden var kungens ekonomiske rådgivare, baron Georg Hindrich von Görtz, en diplomat från Holstein.

Ur boken "Svenska Pengar" från STF, om nödmynten:

"Vem som gjorde denna uppfinning är osäkert, men flera tecken pekar på Christofer Polhem, som vid sidan av sin uppfinnargärning mycket gärna spekulerade i ekonomiska frågor, eller också Casten Feif, som skötte 'fältkontoret'. Något mothugg mötte han inte från kungens ekonomiske rådgivare, baron Georg Hindrich von Görtz, en diplomat från Holstein. När denne efter kriget gjordes till syndabock för denna och andra åtgärder och efter en skandalös rättegång avrättades, var det utan tvekan ett justitiemord. Nödmynten var inte hans idé!".

Det var i december 1715 som Görtz tagit över ansvaret för stora delar av Sveriges finanspolitik. Men det fanns kretsar i den politiska toppen som inte gillade Görtz. De hessiska politikerna med Fredrik av Hessen (make till Karl XII:s syster Ulrika Eleonora) i täten såg Görtz som ett hot, eftersom han företrädde Holstein-Gottorp, där Karl XIIs systerson fanns. Denne var en kandidat till den svenska tronen och därför ett hot mot att Fredrik av Hessen (senare Fredrik I) skulle få makten.

Efter Karl XII:s död ställdes Görtz inför rätta, dömdes till döden och avrättades.

Ur "Wikipedia", om baron von Görtz:

"Görtz började snabbt sätta in skatter på till exempel peruker och tobak. Det blev högst ogillat bland befolkningen. Också myntväsendet reformerades: koppar- och silvermynt drogs in och ersattes med nödmynt. Dessa åtgärder bringade otvivelaktigt rikets finanser i balans.

Dock sköt Karl XII själv saneringsplanen i sank genom att låta prägla långt fler nödmynt än Görtz hade föreslagit, vilket ledde till inflation och allmänt missnöje. Men Karl XII lovade att efter kriget skulle alla nödmynt bytas ut, vilket inte skedde."

Hur blev man sedan av med nödmynten? Det skedde genom att kronan åtog sig att lösa in dem, något som dock tog ett antal år att genomföra. Det har antagits att innehavarna av nödmynten förlorade ungefär 50%. Nödsedlarna inlöstes på samma sätt och med samma reduktion av värdet


Sedlar

Sverige är det första land i Europa där en bank utgivit betalningsmedel, vilket kan betraktas som det första sedelmyntet. Sedelutgivningen kom som resultatet av två nedsättningar under 1660 av vikten för kopparplåtmynt.

I landet fanns sedan 1657 en bank, Sveriges första och grundad av assessorn i Kungl. Kommerskollegium, Johan Palmstruch från Riga. Denna bank blev efter viktnedsättning för kopparplåtmyntet utan likvida medel - de tyngre drogs undan och nya tillverkades inte så snabbt - och började därför år 1661 ge ut sedlar.

Dessa s k kreditivsedlar lydde på vissa bestämda belopp, från 5 till 1.000 daler km. Varje sedel var underskriven av Palmstruch själv och av bankens tjänstemän. Texten var tryckt på tjockt papper som var försett med bankens sigill. Efter förfalskningar fick sedlarna 1666 dessutom åtta tjänstemäns sigill, tre banksigill samt vattenmärke, BANCO, i papperet. Detta år utgavs de i nominalerna 100, 50, 25 och 10 daler sm.

Ursprungligen var det meningen att sedlarna skulle utlämnas endast "åt dem som någon avance i banken hava", men detta efterlevdes aldrig. I praktiken efterlevdes dock inte detta. Kreditivsedlarna blev inte de avsedda insättningsbevisen och banken kunde utställa sådana sedlar på vilket belopp som helst samt i vilken mängd man önskade.

År 1664 råkade banken i ett krisläge, då den genom utlåning hade satt alltför stora sedel mängder i omlopp och inte var i stånd att inlösa dem.

Palmstruch avsattes och dömdes till döden, men benådades 1670.

När riksdagen samlades 1668, beslöt den att sätta bankväsendet under sin förvaltning och grunda en ny bank - Rikets Ständers bank, världens äldsta ännu verksamma statsbank.

De tidigare erfarenheterna ledde emellertid till att man förbjöd utgivningen av sedlar ". Trots flera framställningar vägrade bankofullmäktige att gå med på sedelutgivning. I stället utnyttjade allmänheten allehanda värdehandlingar som pappersmynt, t ex kassasedlar, vilket i själva verket var sådana anvisningar som bankens bokhålleri utfärdat och som berättigade innehavaren att ta ut ett belopp i kassan.

En regelbunden sedeltillverkning förekom åter från 1726. År 1701 hade man gått med på att s k transportsedlar fick utgavs, dvs liksom våra dagars checkar krävde de transport av innehavaren genom påteckning. Nu bestämde man, att sedlarna fick användas vid betalningen av skatterna, dvs kronans uppbörd.

Från 1743 infördes sedlar med fasta valörer. Tidigare hade var och en fått bestämma summans storlek, när de förvärvade en sedel. Dessa sedlar på mindre belopp kallades fortfarande transportsedlar men behövde i verkligheten inte skrivas på. Dessa små sedlar benämndes av samtiden valuter. Utgivarna står under denna tid främst att finna bland köpmän i södra Sverige, men även andra företag utfärdade sådana sedlar.

Samtidigt bestämdes att sedlarna endast behövde lösas med kopparskiljemynt, vilket i själva verket innebar att Sverige fick en pappersmyntfot, som skulle bestå mer än trettio år eller fram till myntreformen 1776.

Sedelförfalskningarna, som börjat redan under Stockholms Bancos tid på 1660-talet, tilltog alltmera. Sedlarna blev ju mer och mer allmänna och det hjälpte inte mycket att man på själva sedlarna dels hotade med hängningsstraff och dels införde vitstämplar som man, felaktigt, trodde skulle vara för svåra att förfalska.

Pappret tillverkades från 1753 på Tumba bruk, som sker än idag; men det var av låg kvalitet. Vitstämplar och vattenmärken blev snart osynliga, sedlarna gick sönder i vecken, osv.

Riksens Ständers bank (beteckningen "Riksbanken" är från 1867) började 1777 ge ut sedlar.

När Riksgäldskontoret grundats 1789 och påbörjades även därifrån en sedelutgivning, samma år. Detta skedde snart i sådan omfattning av riksbanken slutade ge ut sedlar i fasta valörer, fram till år 1801.

Från 1661 trycktes de svenska banksedlarna på vitt papper. De första färgade riksbankssedlarna kom 1835. Från 1748 angavs sedelvalören även på finska.

Under 1800-talet förekom en ganska omfattande sedelutgivning från privatbanker, men 1897 började man dra in alla privatbankssedlar. Efter 1903 blev det endast riksbanken som gav ut sedlar i Sverige.


Myntreformen 1776

Vårt medeltida myntsystem, med sina påbyggnader alltsedan 1500-talet, kan överdrift betecknas som ett lappverk. Det räknades i dukater (mest utrikeshandeln), riksdaler specie (ganska sällan), riksdaler hamburger banko (utrikeshandeln), daler silvermynt (främst i Götaland), daler kopparmynt (i hela Svealand, Norrland och dessutom delvis i Östergötland) och därtill i hela landet i daler carolin (markmyntet i silver, mot slutet sällsynt) och daler courant (öresmyntet silver)!

Under många år diskuteras därför en myntreform. I december 1776 - under Gustav III - blev denna till sist genomförd, med den s k myntrealisationen.

Den medeltida räkningen i mark, öre och penningar avskaffades helt och därmed också daler sm och daler km. Den nya räkningen innebar: 1 riksdaler = 48 skillingar, 1 skilling = 12 runstycken.

Kopparplåtarna försvann och äldre silvermynt löstes efter metallvärdet.

När myntreformen genomfördes gick det 3 daler carolin på riksdalern men hela 6 daler sm behövdes i sedlar för att få en silverriksdaler. Alltsedan 1604 var ju riksdaler och daler två helt olika saker.

Riksdalern blev vårt nya huvudmynt och Sverige fick silvermyntfot.

Svenskarna fortsatte länge envist att räkna i daler, och för de läskunniga, som hade det svårare med huvudräkningen, tillkom särskilda handböcker med omräkningstabeller.

De från Rikets Ständers banks sedlar utställda riksdaler specie var inlösliga. Men från 1789/1790 löpte Riksgäldskontorets sedlar till underkurs, som ökade alltmera, och Rikets Ständers bank följde efter ett par decennier senare.

Så fick Sverige en räkning tre sorters riksdaler: rdr specien (silvermynt), rdr banko (riksbankens sedlar) och rdr riksgälds (riksgäldskontorets sedlar).

De två sistnämnda fick snart ett bestämt värdeförhållande och från 1820 också gentemot rdr specie. Det blev 1 rdr specie = 2 2/3 rdr banko = 4 rdr riksgälds.

En ny myntenhet infördes alltså, skillingen. Myntet präglades i koppar and dess värde var kopplat till bancosedlarna. Därför kom myntenheten efter 1835 att kallas skilling banco.

Den stabilitet som uppnåddes i mynträkningen varade inte länge. Kriget mot Ryssland 1788-1790 blev dyrbart och åter var det sedelpressarna, som skulle tillhandahålla pengarna. Riksgäldskontoret fick i uppdrag att utge sedlar. År 1809 kom ett nytt krig och en ny sedelinflation med oinlöslighet. Sverige fick en pappersmyntfot.

Tillverkningen av mynt bedrevs som förut både i Stockholm (silver och guld) och Avesta (koppar), som nu blev en allt mer obetydlig myntort, sedan plåtmyntningen så småningom upphört.

Från 1827 började man slå mynten "i ring", som det heter, varigenom de blev fullständigt runda och fick en jämn rand.


Poletter

Till en senare period hör utgivningen av polletter, mer ofta förekommande i Sverige än i andra länder.

Med polletter avses oftast myntliknande föremål av metall, som utges av institutioner, företag eller personer, vilka väl saknar mynträtt men som önskar ersätta bristen på betalningsmedel inom ett begränsat område, t ex som bevis för en viss prestation. Polletter användes ibland också som kvitto på en av mottagaren utförd arbetsprestation eller på leverans av vissa varor.

Polletterna hade sitt största användningsområde inom bergslagerna, i Dalarna, Västmanland och Uppland. På avsides belägna orter var de en praktisk ersättning för andra betalningsmedel. Distributionen av pengar över vårt land, med långa avstånd och dåliga landsvägsförbindelser var ju ett problem.

Vissa polletter, särskilt de från Stora Kopparbergs Bergslag, var i omlopp över stora delar av landet och gällde fram till 1833 som betalningsmedel.

Under 1800-talets senare del och - begränsat - idag användes fortfarande polletter, men mest som entré till någon nöjeslokal, som avgift vid något färdmedel eller som spelmarker.

Ännu i slutet av 1900-talet har gaspoletter varit allmänt använda i hushållen.


Reformerna 1855 och 1873

År 1855 var tiden mogen för en ny reform. Riksdaler specie delades i fyra delar och varje del kallades 1 riksdaler riksmynt - det var i själva verket den gamla riksdaler riksgälds som fick sin upphöjelse.

Guldmynt hette sedan 1654 dukat och var nu värd ca: 8 riksdaler (rdr) riksmynt (rmt) eller 2 rdr specie (sp).

En riksdaler riksmynt indelades i 100 öre. (tidigare gick det 32 öre på dalern)

Därmed hade decimalsystemet införts i vår myntsystem.

Man myntade nu, förutom 4, 2 och 1 riksdaler riksmynt, också delarna 50, 25, 10, 5, 2, 1, 1⁄2 öre - de sista fyra nominalerna i brons, som väl ansågs mer slitstarkt än koppar. Myntningen skedde i huvudsak i Stockholm, där ett nytt myntverk tagits i bruk 1850.

Riksbanken hade sedan 1830-talets mitt haft olikfärgade sedlar med valörerna såväl i riksdaler banko som i riksdaler specie och riksgälds. Nu kunde man lämna de första räkningarna och utge sedlar mellan 1.000 (sällsynta) och 1 riksdaler riksgälds.

Sedlarna fick också ett nytt utseende, i syfte att försvåra förfalskningar.


År 1873 ingicks en myntunion mellan Sverige och Danmark, något senare även med Norge. Denna baserades på decimalsystemet och guldmyntfot.

Kronan blev i alla länderna huvudenheten.

För svensk del motsvarade 1 krona 1/4 riksdaler riksmynt. Ett öre av år 1873 motsvarade således 1/4 öre av år 1855.

(Beteckningen "krona" hade använts första gången 1626, för ett fyrkantigt guldmynt. Namnet kom sig då av att på myntet fanns en kungakrona avbildad.)

50-öring från 1920, på Gustav V:s tid.

Under tiden efter första världskriget och framåt gjordes detta mynt i nickel istället för i silver.

Guldmyntfoten övergavs 1931.

År 1942 sänktes silverhalten i alla silvermynt till 40% för att helt försvinna 1968/71. Den nya myntlagen, gällande från 1972, saknar helt värdemynt, Guld och silver är reserverat för minnesmynten.

5-öring från 1929.

Detta stora mynt - 27 mm i diameter - fanns kvar under större delen av 1900-talet.

Innan 5-öringen helt försvann hade det dock kommit mindre 5-öresmynt.

År 2007 fattades beslut om att fortsättningvis förlägga den svenska mynttillverkningen utomlands, till Finland.


Jan Milld, den 17.11.2007

 

Se vidare:

Bankväsende

Mått och vikter

Posten

Pengar

De första mynten i världen

De första mynten i Sverige

Medeltid

Vasatid

Inflationstid

Koppartid och stormaktstid

Plåtmynt

Nödmynt

Sedlar

Myntreformen 1776

Poletter

Reformerna 1855 och 1873